Skip to main content
Borító/Kép

Egy regény regénye

Moszkvai naplójegyzetek 1935–1937
Szerző

Sajtó alá rendezte

Szöveggondozó

Kiadás éve és helye
Felelős kiadó
ISBN
963-14-1436-1

Harmadik magyar nyelvű kiadás

(Forum Könyvkiadó, 1961,1985)

Előszó/utószó

Sinkó revivius

(...)

Hogy Sinkó Ervin a látszatok ellenére is mimózaérzékenységű lelkével és elit-értelmiségi tudatával mit fogott fel napról napraa Szovjetunióban töltött több mint két év során: egyedül ő tud­hatta, legfeljebb a felesége. Naplójegyzeteire kell hagyatkoz­nunk, amelyekből később az Egy regény regénye megszületett.

Az egykorú és a később kelt szöveg egyaránt azt tanúsítja, hogy Sinkó úgyszólván makulátlan hívőként érkezett Párizsból a Szov­jetunióba. Ironikusan is mondhatnánk, mivel azonban az adotttárgyról ironizálni erkölcstelen, halálkomolyan állítjuk: Sinkó egyszerre önző és önzetlen látogatóként lépett a Vityebszk teher­szállító hajó fedélzetére, majd onnan a Szovjetunió földjére. Önző volt, mert legelsősorban regényének, a legendás bőrönd­ben odacipelt Optimisták kéziratának kiadását remélte a megvaló­suló szocializmus országában. Önzetlen volt, mert a regényt az egyetemes szocializmus igézetében írta, s az egyetemes szocializ­mus üdvére kívánta a nyilvánosság elé bocsátani, közkinccsé tenni.

(...)

Az Egy regény regénye először 1955-ben jelent meg, szerbhorvátul, a zágrábi Zora kiadásában. Hat évvel később, 1961-ben látott napvilágot magyarul, az újvidéki Forum gondozásában. Sinkó Ervin akkor már hosszú évek óta, a szerencséjére élve megért felszabadulás óta neves író Jugoszláviában. Hogy miért várt az Egy regény regénye kiadásával, olyannyira nyilvánvaló, hogy szinte restelljük kommentálni. A felszabadulás után a Szovjetunió és Jugoszlávia néhány éven át hű szövetségesek. Egészen a Tájékoz­tató Iroda – abszurd és részleteiben máig magyarázatlan – hatá­rozatáig, amely Jugoszláviát kirekesztette a szocialista táborból.

Ebben az időszakban Sinkó Ervin újból a kétellyel ellensúlyo­zott, iróniával keretezett, mégis messianisztikus hit követelmé­nyeinek engedelmeskedett. Előbb írt egy vitriolosan szúró-maró,lényegileg igaz esszé-pamfletet a Rajk-perről s az utána követ­kező, úgynevezett Lukács-vitáról (Híd, 1950. december). Majd közreadta az Egy regény regényét. Véleményét és látomását a sztá­linizmusról.

(...)

Részlet Sükösd Mihály utószavából

Fülszöveg

„Az én moszkvai tartózkodásom óta eltelt, túlontúl eseményes három évtized életem tájképét nagyon sok sírral népesítette be, eseményekben, küzdelmekben, megrázkódtatásokban, fájdalmakban, reményekben és megvalósulásokban szédületesen bővelkedett – mégis, az idő múlásával egyre többet kell gondolnom a moszkvai VEGAAR egykori igazgatójára, a szőke, minduntalan el-elpiruló fiatal németre, Bork Ottóra, kiről az Egy regény regényében oly sűrűn és nemegyszer csúfolódóan barátságtalan hangsúllyal történik említés. A jelenet, mikor a nyitott ajtón keresztül a titkárnőjével való beszélgetésemet hallva, ő, az ő igazgatói szobájában, íróasztala mögé guggolva próbált előlem elrejtőzve láthatatlanná válni – ez a feledhetetlen élmény, illetve látvány ma, három évtized távlatából, úgy rémlik fel előttem, mint valami kínos, de minden szónál beszédesebb jelkép. Kigondolni se lehetne kifejezőbb szimbólumot: a nagy vállalatnak ez az igazgatója, aki hirtelen elhatározással igyekszik összecsucsorodva elbújni az ügyfele elől a tekintélyes íróasztal alatt – elbújni a cselekedet, a döntés, maga a létezés kockázata elől. Tragikus módon azonban épp ez volt a megvalósíthatatlan, a végül is megoldhatatlannak bizonyult feladat: nem lehetett lenni, és levegővé válni, nem lehetett úgy igazgatónak lenni, hogy az ember mégse legyen az, tisztséget viselni, és ugyanakkor még elbújni is úgy, hogy azt észre ne vegyék.”

Szerzői minősítések
Felelős szerkesztő
Felelős szerkesztő
Technikai szerkesztő
Sajtó alá rendezte
Szöveggondozó
Utószó
Tartalomjegyzék
129
515
567
613