Skip to main content
Borító/Kép
Csépe Imre: Határdomb c. könyvének borítója

Határdomb

Vallomások
Szerző
Kiadás éve és helye
Műfaj
Sorozat címe
Oldalszám
160 oldal
Előszó/utószó

Utószó

Ennek a könyvnek a kézirati anyagát még Csépe Im­rével állítottuk össze. Úgy terveztük, hogy vallomá­sait, útirajzait jelentetjük meg. A végső válogatás már rám maradt. Csépe Imre 1972. május 18-án el­hunyt, május 21-én örök nyugalomra helyeztük Sza­badkán, a Bajai úti temetőben.

A kötet címét is közösen adtuk: Határdomb. Eb­ben az esetben sajátosan kifejező cím. A falvak, vá­rosok határait valamikor határdombbal jelölték. Ami tájunkon a határdomb elég ahhoz, hogy az ember messze lásson és figyelje a történéseket. Csépe Imré­nek volt egy határdombja Kishegyesnél, »ahol egy­beütközik három falu határvége.« Innen figyelte a ragyogó kékséget, a környéket és a tanyát, ahol hoz­zátartozói, bérestársai a nincstelenségben, munkába görnyedve »mennyire nyomorultak»

»Az idő nem állt meg csodálkozni sebeim fölött« – mondja egyik művében a határdombról. Nem állt meg az idő, és most a Határdomb újabb értelmet nyert: az író életében és halála után megjelent mun­kái között határdomb lett ez a kötet. Az Életjel szer­kesztőségének a kiadói tevékenységében is esemény. Az évkönyvekkel, az Életjel Miniatűrökkel párhuza­mosan éppen ezzel a kötettel indult el az Életjel Könyvek sorozata.

Csépe Imre negyven vallomását nyújtjuk át az olvasónak. Vallomásait önmagáról, hozzátartozóiról, környezetéről, munkástársairól. Valamennyi életraj­zának egy-egy szerves mozzanata.

Ezekben a vallomásokban »aranykilincse a vir­radó napnak« kitárja a táj kapuit az olvasó előtt. Az író életének küzdelmes, viharos, nehéz évei alól jár vissza emlékeibe a gyermek, aki volt; a kanász, a béresek fia, »akiben tüzeket gyújtott a nyomor.« A dombra emlékezik, amelyből évezredes regéket szívföl a nap. A kubikosember súlyos világán át mutatja meg életének egy darabját, és lelkében a fölszabadult vágyak lobognak, amikor elindul az uradalmak völ­gyéből. Az évszázados eperfa alól nézi az elnémult mezőt, ahol a földnélküliek földéhségében ősidők óta szenvedéssel született a kenyér. Az író járja a vidé­ket, és írja meglátásait. A tiszai gátról tekint le a nagy ütközőpont színhelyére, hogy utána ismét visszatérjen a Krivaja partjára, ismerősei közé.

Ősidők idézéséből fut a jelenbe, fogja, köti e táj, benne az emberi sorsok, a történelem. A dűlőutak végén gondolatai a messzeségek felé kalandoznak, hogy szívére ölelje a még mindig cselédsorsban élő­ket. Élményvilágából feltörnek az egykori sztrájkok történetei, és mellette ott vannak a virágdús máju­sok. A jegenyék, akácosok mögött a végtelennek tűnő pusztában felrémlik a betyárfészek, melynek kapujánlakat lóg, bezárták vele a múltat. Vásárok, búcsúk, szokások, emlékek fonódnak össze a jelen történései­vel, érzékeltetik azt a világot, amelyet élethűen csak Csépe Imre tudott megírni.

Távoli tájakon a világba futó utakat járta, hogy megörökítse a háborgó tengert, a muzsikáló vízesé­seket, a borzalmas sziklatömbök kopár tömegét, a szakadékok dermesztő mélységét. Ekkor úgy érzi, hogy a hideg fény magasságában lakik a jóság, a feneketlen mélyből pedig a szédület lila párája indul feléje.

Számos írásában a táj megrajzolása mellett balladai képekben mutatja be a múltat, a jelent. Hu­mora, öngúnya, egy-egy mondatának metsző éle visszatérően jelen van írásaiban. Anyanyelvünk kincs­tárának birtokosa volt, és határtalan értékeit ott is feláldozta, ahol takarékoskodhatott volna. Megfigyel­hető, hogy műveiben az elmúlás gondolatát nem haIálfélelemként, nem is belenyugvásként, hanem az élővilág elmúlásának megmásíthatatlan rendjeként ér­telmezi. »Mert minden így van ezen a földön. Örök temetés a sorsunk. Temetünk mindent: embereket, korokat, eszméket, irányokat és elveket, újakat és még újabbakat, amelyek felett eljár az idő.« Az örökös átalakulás egyéni fogalmazása ez.

Mindent legyőzve és befejezve, sokszor mindenki által megbántva formálta és élte írói életét. Az Elha­gyott játékok című jegyzetében írja: »Ha meghalok, temessétek el velem ezeket a játékokat, hogy a mik­rokozmosz végtelen világában, ahol minden földi nagyság a legkisebb paránnyá válik, legyen mivel ját­szadoznom« Elfáradt? Nem. Számára a játék életszükséglet, viszonyulás, életszemlélet volt.

Vers, novella, elbeszélés, elkallódott, de szülőfa­lujában bemutatott népszínmű, regény jelzi Csépe Imre életútját. Indulása, állandó lobogása, szilajsága,megtorpanásai, önérzete, emberszeretete, irodalmi lá­zadásai, meglátásai, magatartása igazolja nem min­dennapi emberi lényét, és azt is, hogy ízig-vérig ős­tehetség volt.

Életében utolsó könyve, a Fordul a szél című re­gény nyolc évvel ezelőtt jelent meg. Indokolatlan ez a nagy időközi távolság. Az Életjel szerkesztősége Csépe Imre halálának évfordulóján azzal a meggyő­ződéssel adja az olvasó kezébe ezeket a vallomásokat, hogy az írói hagyatékból összeválogatott első kötetet az évek során még számos kiadvány követi. Csépe Imre itt él velünk a Határdomb táján irodalmunk szá­mon tartott egyéniségeként.

                                                                                                                                                                                                                                                  Urbán János

Fülszöveg

Irodalmunk egyre több ágazató hajtásai kö­zül Csépe Imre költeményei, elbeszélései, tár­cái, karcolatai ennek a tájnak a vadvirágai. Nem rendekben termettek, mint ahová gondos megművelés után ültetik a magot, hanem va­don, ahogy ez a föld magától megtenni a sa­ját különös flóráját, s a nap bármilyen szög­ből is tűzzön le rá, mindig eredeti színeivel él, és úgy, ahogy termett: vaskos, göcsörtös, vagy lágy hajlású vonalait mutatja föl a napkorong felé.

 

Csépe Imre mint őstehetség indult el a föld­túrók világából az irodalom hívogató útjain. De nem kíntornás hanggal, mint a Telecskai dombok alján a vőfélylegények; már első vers­sorai sem voltak ákombákomok, hanem egy élet áradt belőlük olyan mélyről, mint amilyen mélyek a kubikosgödrök; olyan nyersen és olyan súlyosan, amilyen nyersek és súlyosak a rögök, minél mélyebben hatolunk le a földbe. Itt a léptek nagyon nehezek, a sár lábat ma­rasztaló, az ég túl messze van a földtől, és csak távolból hallatszanak az ég madarainak hangjai.

 

Az ösztönös költők az embertelenség, az is­meretlenség ilyen bizarr mélységéből indulnak el, előbb csak gyónásszerűen vallani arról, hogy ott lenn, az ő infernójukban milyen a minden­napi élet. Azután, amikor a szó a kusza sorok­ból már versformában életre kel, még a falu­végen is akad segítőtárs. Petőfi, Arany, Móricz, Tömörkény nyomán a szavak már képekké for­málódnak, a rímek érzelmes muzsikával telnek meg, s aki keservesen önmaga fedezi föl a ma­ga számára a világot, féktelen örömében a díszítő jelzők százaival halmozza el mondan­dóját, s csengésük lelkében annyira változó, hogyha refrénként (a prózában is) újra meg újra visszahozza őket, mindig mást érez bennük, más hangokat vél kicsengeni belőlük, mint a nádi hegedűs, aki az árok partján a maga kedvtelésére muzsikál azoknak, akik hall gatják, és azokról, akik nem hallják.

Ezek az írások, melyeket itt kötet formájá­ban közreadunk, az író, az ember életét tár­ják fel. Intimebben, mint ahogy eddigi kötetei megmutatták, mert ezek az őszinte vallomások, karcolatok, útirajzok lírai lelkének rejtekeibe nyújtanak bepillantást. Arról vallanak, hogy ez a robosztus ember rendkívül érzelmes alkatá­val hogyan fogadta be az őt megrohanó élmé­nyeket, a képzetek társulása hogyan kerítette hatalmába, hogyan sodorta egyik ámulatból a másikba: a természet szépsége a természet megszépítéséig, magával vitte szinte a termé­szetimádatig, melynek igézetében gyermetegen lelkendezett.

A természet embere volt, és mindig az is maradt, akár barangolásai idején, akár ottho­nában, könyvei, kéziratai, akár elmaradhatat­lan búfelejtői között. Ezért nem volt benne semmi mesterkéltség, népszerűség szülte póz. Nem tudott és nem is akart elszakadni azok­tól, akik közül jött. Mindig betöltötték képzeletvilágát, és mindig is az övéké maradt.

Vallomásaiban ezt is elmondja, és azt is, hogy az élet még az erőstől is többet követel, mint amennyit adni tud ... És – ha erősebb lett volna – még többet is adhatott volna azoknak, akik mindig szeretettel várták írá­sait, és akiknek az életét a maga módján ma­radéktalanul szerette volna megörökíteni. De alkotói útja élete delén félbeszakadt, s csak vázlatokban maradt hátra az, ami az íráshoz nehezen szokott paraszti kéznek még sok-sok verejtékes munkával feldolgozásra várt.

Szerzői minősítések
Szerkesztő
Utószó
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Borítóterv
A szerző további művei