Skip to main content
Borító/Kép
Csáth Géza: Írások az élet jó és rossz dolgairól c. könyvének borítója

Írások az élet jó és rossz dolgairól

Kritikák, cikkek, karcolatok
Szerző
Kiadás éve és helye
Műfaj
Sorozat címe
Oldalszám
337 oldal
Fülszöveg

Mikor Csáth Géza novelláinak gyűjteménye, A varázsló halála 1964-ben megjelent, az olvasó épp csak gyaníthatta, hogy e különös elbeszélések szerzője más műnemekben is fontosat alkotott. Illés Endre nagyhatású előszava is figyelmeztetett erre. Arra, hogy Csáth Géza Bartók megértésében, a modern képzőművészet tendenciáinak fölismeré­sében is megelőzte kortársait. 

Ezt a figyelmeztető »előrebecslést« azóta olyan kötetek igazolták, mint a drámákat tartalmazó Hamvazószerda és zenei cikkeinek gyűjteménye, az Éjszakai esztetizálás. Ezek a könyvek nemcsak iga­zolták a várakozást, hanem új kíváncsiságot is szí­tottak, hiszen aki ennyi területen otthonos, arról joggal föltételezhető, hogy más kísérleteiben is fi­gyelemre méltót alkotott. Bekövetkezett, ami jelentékeny művek utóéletében általában történni szokott: napirendre került a teljes mű megismeré­sének igénye. 

S a kutatás, mely egyben-másban meg is előz­te ezt az igényt, ismét gazdag anyagra bukkant. Van ebben az anyagban, ami talán csak arra jó, hogy a mű egészének hézagait kitöltse, hogy egy-egy vonást a szerző arcképén biztosabban lehes­sen általa kirajzolni. A lelet zöme azonban önma­gában is értékes és méltó ahhoz a tehetséghez melyet a novellákból és a zenei tárgyú cikkekből ismerünk. Jelentőség dolgában persze nem érnek föl a legjobb elbeszélésekhez, de a természettudo­mányos szemlélet, az orvosi kultúra és a korszerű világnézet összeforrottsága folytán így is lénye­gesen fölülmúljá kakor átlagpublicisztikáját, s ab­ban sajátos jelleget képviselnek.

Sajátos réteget alkotnak az életművön belül is, mert közvetlenebbül tükrözik Csáth napi gondjait, az aktualitást. E tulajdonságaik révén lehetnek hasznosak az író esztétikai szemléletét motiváló tényezők kutatói számára, s forrásul szolgálnak az egykori Szabadka kulturális életének megismeré­séhez is. A Nyugat-nemzedék eszméi, igényei szembesülnek itt a korabeli Szabadka viszonyaival. A klasszikussá távolodó művészt a mindennapok áramában láttatják ezek az írások, képet adnak műveltségének terjedelméről. Olyan képességek­ről is, melyek talán még az író őszinte tisztelőit is meg fogják lepni. Annyi bizonyos, a torzóban maradt élet szomorú tényével szemben ezek a cik kek egy teljességre törekvő alkotót reprezentál­nak. Művészt, aki a művészeten inneni tényekkel, problémákkal szoros kapcsolatban élt, a kor ele­ven sodrásában, cselekvő részeseként annak a tör­ténelmi folyamatnak, melynek emberi titkait író­ként kutatta.

Szerzői minősítések
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Borítóterv
Tartalomjegyzék
39
66
141
179
211
331