Skip to main content
Borító/Kép
Gajdos Tibor: Kékfátyolos világ c. könyvének borítója

Kékfátyolos világ

Oláh Sándor élete és munkássága
Szerző
Kiadás éve és helye
Felelős kiadó
Sorozat címe
Oldalszám
105 oldal
Műnem
Műfaj
Előszó/utószó

ELŐSZÓ HELYETT

Oláh Sándor festőművész már hosszú, hat évtizedes működési pályája folyamán a vajdasági képzőművészet klasszikusainak sorába emelkedett. Legjobb éveiben alko­tott művei alapján Aksentije Marodić, Uroš Predić és a hozzájuk hasonló rangú realista mesterek utódjának, az e talajon fölemelkedett egyéniségek által megterem­tett hagyományok letéteményesének te­kinthetjük még akkor is, ha tudjuk, hogy személy szerint nem állhatott semmilyen kapcsolatban ezekkel a kiválóságokkal. A budapesti és müncheni iskolák neves pe­dagógusai által útjára bocsátva, hírneves művésztelepek légkörének tapasztalataival gazdagodva építette ki sajátosan oláhos festői arculatát, melyre a kortárs kritika az első lépéseitől kezdve fölfigyeilt. E fi­gyelemnek köszönhető, hogy munkásságá­nak eredményeit folyamatosan kísérte a sajtó, mely hosszú időn át a legkedvezőbb hangú ismertetőket és riportokat közölte Oláh Sándorról. Csak életpályájának alko­nyán változott meg a hang, amikor is meg kellett ismernie a meg nem értés, az elhallgatás és a lebecsülés keserű érzé­sét.

Ezzel együtt Oláh Sándor egy egész kö­tetre való sajtóban részesült, művészi egyé­niségét és pályafutását átfogóan ismertető mű azonban élete folyamán nem jelent meg. E könyv szerzője is csak jóval a festő halála után tett kísérletet egy ilyen munka megírására. A festő születésének századik, halálának huszadik évfordulója pedig kellő alkalmat nyújtott az Életjel szerkesztőségének, hogy ezt az írást könyv alakban is megjelentesse.

Fülszöveg

Oláh Sándor nemcsak minden idők egyik leg­jobb szabadkai festője: a vajdasági képzőművé­szek klasszikusai közé tartozik, Aksentije Ma­rodić, Uroš Predić és a többi realista mester utódja. Ezért az Életjel szerkesztősége régi adós­ságát törleszti ennek a könyvnek a megjelente­tésével, hiszen a többi je­lentős, itt élt vagy innen elszármazott művészt: Almási Gábort, Balázs G. Árpádot, Baranyi Ká­rolyt, Farkas Bélát és Hangya Andrást már be­mutatta róluk írt kismonográfia vagy önéletraj­zuk kiadásával. Oláh Sándor születésének cen­tenáriuma és halálának huszadik évfordulója jó alkalomnak kínálkozott arra, hogy pótolja mu­lasztását.

Erre legalkalmasabb­nak Gajdos Tibor műve, az első teljességre törek­vő Oláh-pályakép bizo­nyult. Egyrészt azért, mert több ismeretlen le­véltári irat és életrajzi adat, elfeledett újság­cikk és kritika segítségé­vel részletesen feldolgozta a kiváló művész te­vékenységét, másrészt mert hozzáértően fog­lalkozik vele. Nagyobb része ugyan megjelent 1980 márciusában a Ma­gyar Szó hasábjain, de így, könyv alakban tel­jesebb képet ad Oláhról, mert a szerző utólag ki­egészítette, főleg arról a csaknem harminc fest­ményről szóló résszel, amely nemrég került a szabadkai múzeum tu­lajdonába, s amely a gaz­dag életmű legjobb da­rabjai közé tartozik.

Tizennyolc fejezetben elemzi festői, szervezői és pedagógiai munkáját, miközben felvázolja előt­tünk sanyarú életútját. Olvasmánynak is izgal­mas ez a kötet, amely­ben egy sokat nélkülö­ző és elismerésben csak ritkán részesülő festő sorsa elevenedik meg előttünk.

A portrét még telje­sebbé teszi annak a ti­zenhat olajképnek a rep­rodukciója, amely jól ér­zékelteti a művész hat évtizedes munkásságá­nak egyes periódusait.

Szerzői minősítések
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sajtó alá rendezte
Recenzens
Recenzens
A borítón felhasznált alkotás