Skip to main content
Borító/Kép
Csúszó Dezső: Könyörgésünk színhelyei IV. c. könyvének borítója

Könyörgésünk színhelyei IV.

Közkeresztek Bajmokon és Csantavéren
Szerző
Kiadás éve és helye
Műfaj
Felelős kiadó
Sorozat címe
Oldalszám
200 oldal
ISBN
86-82147-81-5
Előszó/utószó

BEVEZETŐ

A város két, XVIII. századi pusztáján, illetve a rajtuk kialakított Bajmok és Csantavér községek határában állított közkeresztek bemutatásával zárom a keresztekről szóló monográfiámat. Jóllehet a két település közigazgatásilag a vármegyének volt alárendelve, indokolt a vallási kisemlékeik e helyen való bemutatása, mert egyházilag mindig is Szabadkához tartoztak – az 1780-as években történt betelepítésektől a szabad királyi város Tanácsa, folyamatosan betöltötte az egyházi, kegyúri szerepet. Figyelembe vettük azt a tényt is, hogy közigazgatásilag már évtizedek óta Szabadkához tartoznak, és ahogyan Sándor, a harmadik, hasonló státusú falu, napjainkban ezek is a község helyi közössé­geként szerveződnek.

A munka kapcsán többször is kihangsúlyozott mentőszerep hatványozottan érvényes e két településre, mert más területekhez viszonyítottan Bajmokon és Csantavéren fokozottabb volt a vallási kisemlékek, köztük a közkeresztek ledöntése és végleges megsemmisítése a világháborúkat követő, ún. keresztdöntögetős időkben.

Az előző kötetekben megjelentetett, mintegy háromszáz szabadkai köz­keresztet feldolgozó munkához szervesen kötődik a jelenlegi, negyedik rész anyaga is. Ezzel lezártnak tekintem a község mai területén, illetve a hódoltságtól napjainkig időszakosan a városhoz tartozó határrészeken (Zobnatica, Felsőcsikéria, Felsőkelebia, Tompa) emeltetett keresztek jegyzékbevételét, valamint a megjelent könyvekben alkalmazott módszer szerinti bemutatásukat.

Mivel a szabadkai levéltárban végzett, folyamatos kutatásaim során újabb adatokra bukkantam a korábban tárgyalt keresztek kapcsán, ezeket egy külön fejezetben ismertetem. A magyarországi levéltárak idevágó anyagát (Kalocsai Érseki Levéltár, Budapesti Országos Levéltár) nem volt módomban áttanulmá­nyozni – a még fellelhető okiratok esetleg egy kiegészítő kötethez is elegendő anyagot biztosíthatnak.

Szükségesnek tartottuk a négy kötetben feldolgozott közkeresztek egységes mutatójának elkészítését is, melyet a könyvünk végéhez csatoltunk.

                     Szabadkán, 2006 júniusa

                                                                                                                                                                                                                                                        A szerző

Fülszöveg

Dr. Csúszó Dezső a bánáti Kisoroszon született 1952. november 8-án. Szülőfalujában, a szomszédos Nagykikindán és Zentán elvégzett általános és középiskolái után az Újvidéki Egyetem Orvostudományi Karán szerzett oklevelet 1977-ben. Kezdetektől a szabadkai egészségügyben tevékenykedik – 1989 óta a városi Mentőszolgálatban dolgozik, mely intézménynek 2003-tól a vezető főorvosa. A teljes embert igénylő és próbáratevő szakmai elfoglaltsága mellett, mintegy tíz éve kutatja a szabadkai vallási kisemlékek történetét – a terepi feltárásuk mellett nagy súlyt fektetve az elengedhetetlen levéltári és helytörténeti kutatásukra is. A csaknem félezres számú szakrális kisemlék zömét kitevő közkeresztektörténetéről, – a jelenlegit is beszámítva – négy kötete jelent meg a szabadkai Életjel Könyvkiadó gondozásában. Minden emlékkeresztnek megvan a saját hétköznapi kis története is, amely arról árulkodik, hogy tulajdonosa milyen alkalomból állította, állíttatta, hogy milyen fontos eseményt örökített meg általa. Az emlékkeresztek tehát a vidék, a táj kőben őrzött hagyománya, amibe, ha teljesen el tudnánk merülni, akkor minden keresztben megőrzött történetre, történelemre fény derülne. Az itt élő emberek legátfogóbb krónikája lehetne ez. Az emlékkereszteket állító emberek létező személyek voltak, akik dr. Csúszó Dezső munkája által a valóságos időből és térből az elbeszélések, mesék terébe kerültek át. Ezeket a kereszteket ma mindenki megtekintheti, de sajnos nem mindenki hallhatja őket, ismerheti fel, olvashatja el és értheti meg. Csak azok férhetnek a kőben rejlő titkokhoz, akik azt akarják és tudják is. Dr. Csúszó Dezső minden bizonnyal ezek közé tartozik.

                                                                                                                                                                                                                 Milovan Miković könyvismertetőjéből

                                                                                                                                                                                                                                (Bácsország, 2005.)

Szerzői minősítések
Recenzens
Szerkesztő
Grafikai szerkesztő
Grafikai szerkesztő
Tördelő