Skip to main content
Borító/Kép
Bence Erika: Könyvkereskedés c. könyvének borítója

Könyvkereskedés

Tanulmányok, esszék, kritikák
Szerző
Kiadás éve és helye
Felelős kiadó
Sorozat címe
Oldalszám
196 oldal
Kötés
ISBN
86-82147-23-8
Előszó/utószó

ELŐSZÓ (HELYETT)

Az első irodalomról szóló, s aztán nyomtatásban is napvilágot látott írásomat (egy novellaelemzést) 1985-ben írtam. Az azóta el­telt egy évtized folyamán – folyóirataink, irodalmi lapjaink rovatai tanúsítják – számos hasonló indíttatású munkám jelent meg a ta­nulmány és a könyvismertető között terjedő műfaji skálán belül. De az írást (s előtte az olvasást) kiváltó élmény mindig ugyanaz, min­denkorra megmaradt, s ez nem a bírálat, a kritizálás szándéka, hanem mindenekelőtt a felfedezés öröme, az intellektuális kaland ígérete.

Az elmondottakból következik, hogy a Könyvkereskedés nem az áttekintés, nem a felmérés, nem az irodalmi fejlődés sarkalatos pontjai kijelölésének szándékával jött létre, hanem a szerző, a kriti­kus munkájának tükre. Ezért van, hogy nemcsak a vajdasági magyar irodalom, hanem a Magyarországon, s azon túl, más irodalmi műhe­lyekben teremtődött és megjelent könyvek világa is egyaránt tárgyát képezi. A huszadik század irodalmi jelenségei (pl. Ortega esztétikai szemlélete, a 80-as évek intellektuális irodalmi jelenségei) éppúgy megtárgyalásra kerülnek benne, mint a XIX. század törekvései (pl. a magyar irodalmi népiesség, a népszínmű műfaja) és a mindenkori irodalmi kérdések. A Könyvkereskedés első részébe a tanulmány és az esszé fogalomköréhez tartozó írásokat soroltam. Közülük az első négy az irodalomírás különböző momentumaival foglalkozik, A magyar irodalmi népiesség és a Kérdések a népszínmű műfaja körül pedig a múlt irodalmi törekvéseit, ezeknek újabb kori szemléletét tekintik át. Ezek az írások sem kötődnek azonban máshoz, mint a könyvek gazdag kincstárához.

A Könyvkereskedés második tömbje a kritika tágabb műfaji meg­határozásán belül recenziókat, bírálatokat, ismertetőket közöl. Ezeket négy részre osztottam. A Történelemleckék Kelet-Közép-Európából című fejezetben olvasható műbírálatok azokról a köny­vekről íródtak, amelyek a kelet-közép-európai lét esszéisztikus vagy regényszerű megnyilatkozásai. A kritika: magatartás című fejezet a tanulmány- és kritikaírás munkáit tárgyalja. Legtöbb írást A múlan­dóság hatalmában tartalmaz. Az itt méltatott művek nemcsak az elmúlással, hanem a leromlás, a változás, a fejlődés kiváltotta hiány­érzet élményével is foglalkoznak. A Könyvkereskedést öt, szere­lemről szóló könyv, illetve ismertetésük zárja.

Úgy gondolom (s nagyon remélem), hogy e kötet nemcsak rólam szól, hanem a fiatalabb kritikusi-írói nemzedék irodalomlátását is reprezentálja, az olvasónak pedig egy sajátos (egyéni) olvasati min­tát mutat fel, mely (talán) olvasásra, irodalmi-szellemi kalandra inspirál.

Fülszöveg

Bence Erika írásai magukon viselik az eszmélkedő kritikus minden erényét: nyílt, őszinte, lelkes. Ami viszont mindennél fontosabb: érti és érzi az irodal­mat, s ezt közölni is tudja; vannak gondolatai és van stílusa.

A Könyvkereskedés első feje­zetébe (Könyvvilág) sorolt dolgo­zatok az irodalmi témákkal s ezek megformálásával való találkozás örömét és naivságát egyaránt pél­dázzák. S ha valaki munkáinak első kéziratát állítja össze, nyújtja be kiadásra, akkor ez természe­tes, semmiképpen sem elítélendő. Sőt, ha nem lenne a szónak pejo­ratív jelentése is, nyugodt szívvel azt mondanám, ez bájos. Persze a jelenség rokonszenvessége mel­lett ott áll a sokfelé figyelés ténye, a boldog keresés szépsége.

Kritikáit, könyvismertetőit a szerző több csoportba, alcím alá sorolja. A kritika: magatartás cí­mű részben a vajdasági magyar kritika- és tanulmányírás néhány könyvét vizsgálja példás fegye­lemmel, s hozza közelebb az olva­sóhoz. A tömb másik három feje­zetének kötőanyaga tematikai; a tartalmi hovatartozás ténye for­málja őket.

A jó irodalom nélkülözhetet­len követelménye többek között a jó kritika, a szempontokkal ren­delkező, határozott, a szubjektív keretek között maximálisan ob­jektív kritika, amely megmutat, eligazít. Emlékezzünk csak, ho­gyan és miért sürgették a magyar kritikát Bessenyei Györgytől Köl­csey Ferencen, Bajza Józsefen át Arany Jánosig s napjainkig mind­azok, akik tudták, hogy a kritika egy irodalom nagykorúságának fokmérője.

Különösen fontossá teszi Ben­ce Erika kritikáinak megjelené­sét, hogy így a kritikus kap alkal­mat pályája alakulásának bem u­tatására, áttekintésére, ami nél­kül aligha képzelhető el egységes fejlődés. Könyvek nélkül a kriti­kusi jelenlét sem kellő mértékben súlyos, nem nyilvánvaló s nem maradandó. Ezért is támogatni kell a kritikusok írásaiból készült válogatások megjelentetését.

                                                                                                                                                                                                                                           GEROLD László

***

Bence Erika 1967-ben szüle­tett Bezdánban. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén szer­zett oklevelet. Jelenleg ugyanitt tanársegéd. Tanulmányait, esszéit és bírálatait 1986 óta publikálja hazai és magyarországi folyóira­tokban. Tanulmány kategóriában neki ítélték oda az Üzenet 1995. évi pályadíját. A Könyvkereskedés az első kötete.

***

Bence Erika műítészi munkásságát a hazai és a magyarországi lapokban, folyóiratokban, időszaki kiadványokban kísérhettük figyelemmel az utóbbi esztendőkben, és elégedettséggel állapíthattuk meg, hogy írásaiban érdeklődésének széles köre elemző­készségével és biztos megfogalmazású értékítéletei­vel párosul.

Könyvkereskedés egybegyűjtött munkái temati­kus és műfaji gazdagságukkal nem csupán a kifor­rott kritikust mutatják fel, hanem egy, az irodalomelmélet és -történet tudományos módszereiben jára­tos, szemléletében kiforrott, érdeklődésében sokol­dalú, jó tollú szerzőt állítanak a közép-európai jele­nünk irodalmi lecsapódása iránt érdeklődő olvasó (és szakember) elé.

Esszéinek, tanulmányainak és bírálatainak köz­ponti témája, egyben szemléletének lényegi megha­tározója is, a mai közép-kelet-európai irodalom összehasonlító-értelmező elemzése Mrožek, Hrabal, Konrád György, Esterházy Péter, Nádas Péter, Brasnyó István, Kontra Ferenc, Szathmári István és mások művein keresztül.

Művében alaposan körbejárja a modern magyar irodalom azonosítható jelenségeit, a jugoszláviai ma­gyar próza legjelentősebb alkotásait és számba veszi az irodalomelmélet hazai művelőinek könyveit is.

Bence Erika Könyvkereskedés című munkája az 1980-as és 90-es évek magyar irodalma értelmezésé­nek megkerülhetetlenül fontos kézikönyve lesz.

                                                                                                                                                                                                                                         FEKETE J József

Szerzői minősítések
Recenzens
GEROLD 1.
Recenzens
Szerkesztő
A borítón felhasznált alkotás
Grafikai szerkesztő
Grafikai szerkesztő
Tartalomjegyzék