Skip to main content
Borító/Kép
Vajda Gábor:  Lefojtottság c. könyvének borítója

Lefojtottság

Bírálatok a vajdasági magyar költők köteteiről
Szerző
Kiadás éve és helye
Műfaj
Felelős kiadó
Sorozat címe
Oldalszám
152 oldal
ISBN
86-82147-19-x
Előszó/utószó

ELŐSZÓ

Miután a hetvenes évek második felétől az Új Symposion mun­katársai, az idősebbekhez alkalmazkodva, irányító szerepet kezdtek betölteni a vajdasági magyarok művelődési életében, az ő virágzá­sukkor elsőrendű fontosságú kritikát mint műfajt másodrendűvé fokozták le, s az ő pragmatikus vagy doktrinér kritikai eszményük­nek rendelték alá. Nem véletlen, hogy a harmincas éveik vége felé járók csak a legutóbbi időben adhattak ki kritikai írásgyűjteményt az újabb vajdasági könyvek lehetséges megközelítéséről. Ám a rá­juk nehezedő körülmények miatt ezek a méltatások nem mindig tudják levetkezni az alkalmiságnak a jegyeit.

Szándékom szerint ebben a kötetben kevés az ilyen érintőleges szöveg, még akkor is, ha a könyvkiadásunkat szívesen dicsértető folyó­iratok kevésbé örültek is a hosszabb és határozottabban értékorientált elemzéseknek. Ennek ellenére néhány alaposabb felmérés is megszü­lethetett, úgyhogy talán viszonylagos megbízhatósággal eligazíthatják az olvasót az újabb vajdasági költészeti értékek között.

Könyvem abból a szempontból teljesen rendhagyó, hogy majdnem két évtizede nem állítottak össze kritikakötetet kizárólag a vajdasági magyar líráról. Olyan eset viszont egyáltalán nem volt, hogy valaki irányzatoktól függetlenül szemlézze a legismertebb költők műveit. E függetlenség mindazonáltal csak a témaválasztásra vonatkozik. Ha ugyanis az értékkritériumokról van szó, akkor e sorok írója egyértel­műen kötött. Az az esztétikai szemlélet köti, amely a vers ránk gyako­rolt lenyűgöző-felszabadító hatásának megnevezésében válik funkcio­nálissá; amely tehát a vers erőterét méri. Ennek érdekében (a költő irányzatosságától minél függetlenebbül) lehetőleg minél több értéket igyekszik tudatosítani – a szellemi szélhámosságok, felületességek elle­nében. Remélhetőleg nem sok melléfogással.

Fülszöveg

A SZERZŐ KÖTETÉRŐL

Válogatásom vajdasági magyar költők műveit elemzi. Többsé­gükben azokat, amelyek az utóbbi másfél évtizedben könyv alakban láttak napvilágot. Az említett időszakban e kézirat szerzője egyedül vállalkozott arra, hogy hosszabb írásokban és rendszeresen tudato­sítsa a jugoszláviai magyar költészetnek a magyar irodalom egésze szempontjából is jelentős értékeit. Az elemzésekben érvényesített értékkritériumok nem kapcsolódnak irodalmi irányzatokhoz. Szá­momra tehát nem elsődlegesen fontos, hogy a költői mű lírai-realista jellegű-e, vagy pedig avantgárd beállítottságú. Jó, ha az alkotót a kisebbségben élő magyarság sorstudata ihleti, ám ez önmagában nem elég, ha a mű nélkülözi a meggyőző erőt, a nyelvi eredetiséget, vagy ha teljességgel kimarad belőle a mai élet látszataiból kievickélni igyekvő embernek a groteszk létélménye.

Más szóval: a költői törekvés megértésén túl az eredménynek a mérlegelése legalább ennyire fontos. Annál is inkább, mert sok olyan verseskönyv is megjelent a Vajdaságban, amely inkább csak könyvkiadói és művelődéspolitikai célokat szolgált. Minthogy azonban értékkereső beállítottságú vagyok, ezért érdeklődésem kö­zéppontjában többnyire a jobb műalkotások állnak. Viszont az is igaz, hogy alig született olyan könyv nálunk mostanában, amely kizárólag csak lelkesítené az embert.

A szóban forgó kézirat anyaga a maga nemében úttörő jellegű kísérlet. Nálunk ugyanis annyi becsülete sem volt a műkritikának, mint Magyarországon, ahol az én korosztályomnak a kritikusai több gyűjteményt is kiadhattak értékeléseikből. S ennek jóvoltából tartalmas eszmecserék is létrejöhettek a gyakorlati irodalomesztéti­kával kapcsolatban. Az én kritikáim olyan műközpontú elemzések, amelyek alapul szolgálhatnak az irodalom jövője szempontjából nélkülözhetetlen vitákhoz.

A bemutatott művek szerzői: Fehér Ferenc, Ács Károly, Pap Jó­zsef, Koncz István, Tolnai Ottó, Brasnyó István, Utasi Mária, Podolsz­ki József, Cs. Simon István, Jung Károly, Böndör Pál, Danyi Magdolna, Fülöp Gábor, Sziveri János, Tari István, Csorba Béla és Szügyi Zoltán.

Meggyőződésem szerint e költők műveinek tanulmányozása azért is fontos volt, mert – az esztétikai élmény puhatolásán túl – egy meghatározott látószögből a vajdasági magyarok kultúrájába is betekintést nyertünk.

                                                                                                                                                                                                                                                VAJDA Gábor

Szerzői minősítések
Recenzens
Recenzens
Szerkesztő
Számítógépes előkészítés