Skip to main content
Borító/Kép

Örökség

Kis magyar bácskai néprajz
Kiadás éve és helye
Felelős kiadó
Sorozat címe
Oldalszám
186 oldal
Kötés
ISBN
86-82147-13-0
Előszó/utószó

UTÓSZÓ

Könyvem azokat az írásokat tartalmazza, melyek 1993 novem­berétől az Új Hét Napban, 1994-ben pedig a Szabad Hét Napban jelentek meg. Címéül is a hetilap rovatcímét adtam. Az írásokat némileg módosítottam, hogy kiiktassam belőlük a folyamatos meg­jelenésből adódó aktualitásokat, s utólag csoportosítottam.

Szándékom az volt, s most is az, hogy olvasóim figyelmét felhív­jam a vajdasági magyar népi kultúra egy-egy apró mozzanatára, arra, hogy milyen sokszínű a néphagyományunk. Ezért a gazdálko­dással, a népi építészettel, a jeles napok szokásaival, a népviselettel, a népi vallásossággal, tehát a bácskai magyarság anyagi és szellemi örökségével foglalkoztam. Rá akartam mutatni arra, hogy a hagyo­mányos kultúra milyen fontos szerepet játszik az identitás megőrzé­sében. Fel szerettem volna hívni a figyelmet, hogy a népélet egyes mozzanatairól milyen hiányosak az ismereteink.

Írásaim esszészerű eszmefuttatások a bácskai népéletről, de minden esetben a valóságos jelenségek megismertetését és az isme­retterjesztést tartottam feladatomnak. Az anyag egy része korábban megírt nagyobb tanulmányaim népszerűsítő újragondolása, más ré­sze pedig olyan terjedelmesebb értekezések előkészítője, melyekkel a későbbiek során kívánok foglalkozni.

Hiszem, hogy Dvorácskó László naiv festőművész üvegképei hangulatukkal jól kiegészítik könyvem mondanivalóját.

Végezetül köszönetet mondok a Szabad Hét Nap szerkesztősé­gének és a Magyar Közokatási és Művelődési Minisztériumnak ön­zetlen támogatásukért: az előbbinek azért, hogy hétről hétre helyet ad írásaimnak, az utóbbinak pedig azért, hogy most kötetbe gyűjtve olvashatók.

                                                                                                                                                                                                                                           BESZÉDES Valéria

Fülszöveg

A régi paraszti és mezővárosi világ hagyományainak egykori formáját és változásainak variációs folyamatát figyeli Beszédes Valéria néprajzkutató új könyve, az Örökség, melynek alcíme jelzi igazi feladatvállalását: Kis magyar bácskai néprajz. Rólunk szól, bácskai magyarokról, volt, meglévő s majdani (?) szokásvilágunk fontos részleteiről.

Nyolc fejezetébe témakörök szerint válogatta össze a szerző az elmúlt másfél esztendő alatt a szabadkai Szabad Hét Nap múltidéző rovatában publikált tudománynépszerűsítő írásait, melyek pozitívuma, hogy olvasmányosan és tömören hívják fel a figyelmet mindarra, ami körülöttünk ősi, érdekes, épp napjainkban alakul át élő jelenségből, valóságos anyagból emlékké.

Beszédes Valéria rovata a legolvasottabbak közé tartozik az említett lapban, hiszen egyebek között a kik vagyunk? honnan jöttünk? hova tartunk? kérdésekre igyekszik választ adni. Mindennapi kenyerünk előteremtésének örömét és bánatát ecsetelve eleveníti fel az egykori paraszti világot, kiemeli a hagyományos közösség specialistáinak újító szerepét. Valamikori és ma is még elvétve előforduló hazai magyar népviseleteinket is számba veszi, sőt szerepüket hangsúlyozza az identitás őrzésének folyamatában. Fontos cikkeket tartalmaz az Otthonteremtés című fejezet, hiszen a szerző e témakörben mozog leginkább otthonosan.

Népi vallásosságkutatásunk szépen lombosodó fáján több gyümölcsöt érlelt már Beszédes Valéria néhány tanulmánya. Itteni cikkei búcsújáró kegyhelyeinkkel, a Fekete Máriával, az élő rózsafüzér-hagyománnyal, a lourdes-i ájtatossággal, valamint a szabadkaiak egy ősi fogadalmával, a Szent Rókus-tisztelettel foglalkoznak. A kötetben helyet kapott jó néhány jeles napi szokásunk, valamint a XVIII. századi, a mi vidékünket érintő boszorkányperek tárgyalása, azok társadalmi hátterének vizsgálata is.

Beszédes Valéria figyelemfelkeltő, nemzeti identitástudatunkat erősítő cikkgyűjteménye mindazoknak a figyelmére számot tarthat, akik érdeklődnek a vajdasági magyarság múltja iránt.

                                                                                                                                                                                                                        (Silling István recenziójából)

Beszédes Valéria gyűjteményének olvasása közben – a mű számtalan egyéb erénye mellett – számomra, vajdasági magyar számára különösen két törekvése jelentett örömteli fel­fedezést. Az egyik az, hogy bemutassa, dokumentálja: nemcsak a „bérces Kárpátok” magyarsága őrizte meg népünk hagyománykincsét, hanem a mi sokfelől ideérkezett népünk is megtartotta a magával hozott hagyaték legértékesebb elemeit, még ha sajnálatosan későn for­dult is feléje a tudós kutatók érdeklődése, és a másik, hogy a vajdasági magyarság népi kultúrájának emlékei olyan kincset jelentenek, amelyet óvnunk kell, hogy el ne vesszen a feledés homályában. Kellő alázattal – ez is a szerző megállapítása –, nehogy a kutató, a gyűjtő, a feldolgozó a hagyomány elé tolakodjék. Ezt az alázatot a kutató önmagára nézve is kötelezőnek tartja, éppen ezért a személyes vonat­kozású utalások sehol sem tolakodóak; sokkal inkább adatkiegészítésnek érezzük őket, amelyeknek minden esetben funkciójuk van.

                                                                                                                                                                                                           (Szöllősy Vágó László recenziójából)

Szerzői minősítések
Szerkesztő
Recenzens
Dvorácskó László
Illusztrátor
Számítógépes előkészítés
Tartalomjegyzék
63
69
72
185