Skip to main content
Borító/Kép

A regény öntudata

A metanarratív próza a jelenkori magyar és szerb irodalomban
Kiadás éve és helye
Műfaj
Felelős kiadó
Oldalszám
143 oldal
Kötés
ISBN
86–323–0412–7
Előszó/utószó

ELŐSZÓ

Az újkori regény, amely születésének pillanatától kezdve műfajparó­diaként jelenik meg, eredendő tartozékaként hordja magával a (görbe) tükröt. Ennek az önszemlélésnek nem mindig grimasz a végeredménye. A mítoszi beszédmód hihetőségi biztosítékainak elvesztése után a történet­mondásnak a narrátor személyében kell megalkotnia azt az érvrendszert, amely az elbeszélést a befogadó számára fontossá és meggyőzővé teszi.

Akár akrobatikusan tolakodó, akár még nyomaiban is eltüntetett a narrátor jelenléte és tevékenysége, mindenféleképp számolni kell vele. A válságba jutott prózaszöveg ilyenféle kiszolgáltatottsága a művi megformáltságra való rászorultság tünete. A megszólalásnak igazolnia kell ön­magát, a választott formai kódokat, amelyek a kibontakozó világ fiktív természetét is meghatározzák. A megkérdőjelezettség állapotában csak azok a diszkurzusok válnak autentikussá, amelyek visszajeleznek erre az állapotra, s ezáltal máris egyféle válasszal rendelkeznek. Az elbeszélői öntudat, az önmagát tematizáló regény, tehát az „eljárás lemeztelenítése” (Sklovszkij) a Don Quijotéban az újkori regény létfeltételeit a metanarrációhoz köti. Ily módon az önreflexió, a metatextualitás, a metanarráció, a metafikció a műfaj újkori történetével való foglalkozás megkerülhetetlen kérdésgócát képezi.

A narratológia legújabb eredményei fel is tárják a regényfejlődés kez­detektől felismerhető kétágúságát: a valóságillúziót keltő, valóságszimu­láló, referenciális fővonulat mellett kitapintható az önreferenciális szem­léletű, nem történetelvű, nem valóságanalóg mellékvonulat. Ennek az utóbbi, búvópatakszerű regényhagyománynak a rekonstruálását kísérli meg Viktor Žmegač a világirodalom viszonylataiban, nélkülözhetetlen ala­pozást nyújtva az egyes irodalomtörténetek újraértelmezéséhez.

Az önnön eszköztárára rákérdező és rámutató irodalom problemati­kájának elméleti megvilágítása csupán a metatextualitás történeti poéti­kai kutatásával karöltve, egymást feltételezve lehetséges.

Az ábrázolt világ megalkotottságának explicit és implicit megnyilvá­nulási lehetőségei vannak. Külön tárgykört képez az önreflexiós eljáráso­kat minősítő játékosság, humor, paródia, irónia, groteszk és paradoxon.

A konkrét műelemzések során a vizsgálat az implicit és explicit mó­don létrejövő „poetológiai parabázis” (V. Žmegač) megragadására irá­nyul. Ugyanakkor az önreflexiós eljárások lényegi, funkcionális szerepé­nek hangsúlyeltolódásaival is számolni kell az irodalomtörténeti horizon­tok függvényeként. „Az életről szóló elbeszélés” és „az elbeszélésről szóló elbeszélés” kapcsolódási arányai, mennyiségi mutatói még nem teszik egyértelművé a metanarráció értelmezhetőségét.

A magyar és szerb metapróza feltárási kísérletei tipológiai összefüggé­sek és általánosabb érvényű poétikai jellegzetességek körvonalazásának előfeltételei.

A legitimitását csupán az önmagáról való tudás tematizálásával elnye­rő újkori regény a posztmodernhez érkezve a metanarráció révén új fik­ciós térségeket nyit meg – újfajta irodalmi értékké minősülve át.

Fülszöveg

Csányi Erzsébet A regény öntudata című kötetében egy jelentős és kellőképpen fel nem tárt műfajelméleti problémakör feldol­gozására vállalkozik. Munkája során több irodalomtudományi diszciplína szempont­jait érvényesíti.

Az irodalomelmélet vonatkozásában ezazoknak a műfajpoétikai kérdéseknek a vizsgálatát jelenti, melyek a század regényirodalmának önreflexiós (a szerző szóhasz­nálatában: metanarratív) vonulatát megha­tározzák. Minthogy a regény öntudatáról, intellektualizálódásáról és önmagát az ér­telmezés tárgyává tevő eljárásairól nem egyetlen nemzeti irodalom keretében érte­kezik, e kutatások a komparatisztika elha­nyagolt területét – a formatörténetet és az összehasonlító poétikát is gazdagítják. A regény öntudata jelentős jelenkori életmű­vekkel foglalkozik, interpretációi Hamvas Béla, Esterházy Péter, Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Danilo Kiš művének sajátos komparatív olvasatát kínálják föl.

Az értekezés öt egymástól merőben eltérő regénymodellt állít egymás mellé, így az elemzéseket szükségképpen keretezi a teo­retikus reflexió: a tézisek felállítása és a ti­pológiai következtetések vázolása. A kuta­tási koncepció az alábbi lényeges, ám a ma­gyar irodalomtudományban mindmáigcsak korlátozott mértékben elterjedt fölis­meréseken alapul:

1. az irodalomtörténet formatörténetként közelíthető meg a leghitelesebben;

2. a poétikai kérdéskör nélkülözhetetlen kerete a történeti poétikai összefüggés;

3. a jelenkorra orientált vizsgálat nem szakítható ki a műfajtörténeti folyamatból;

4. komparatív szempont nélkül a nemzeti irodalmi karakterjegyek sem azonosítha­tók.

E kutatások jelentőségét a történeti re­génypoétikai szempont mellett a kompara­tív közelítés nyomatékosítja. A szerző jól tudja, hogy az interkulturális összefüggések feltárása a nagyobb irodalmak esetében sem nélkülözhető. A magyar vagy a szerb irodalom térségi helyzete, tehát a balkáni, illetve a közép-európai régióhoz való tarto­zás hangsúlyossá teszi a nemzeti kultúrák fölötti és közötti viszonyok jelentőségét. Az összehasonlító irodalomtörténet, a kapcso­lattörténet és a regionális összefüggések he­lyett mindinkább a műfajelméleti problé­mák egybevető kutatása jelzi a termékeny vizsgálódás terepét.

A kijelölt kérdésvonulatot bejárva Csányi Erzsébet kötete nem az egybeesések, párhuzamosságok, hanem éppen a forma­történeti specifikumok értelmezése révén jut el a regény kiismerhetetlen formai rend­szerének egy lehetséges víziójáig.

                                                                                                                                                                                                                                             THOMKA Beáta

***

A szerző korábbi tanulmánykötete:

Szövegvilágok: a fikció fölénye

(A Magyar Nyelv, Irodalomés Hungarológiai Kutatások Intézete,Újvidék, 1992)

 

Szerzői minősítések
Recenzens
A szerző profilképe
Recenzens
Szerkesztő
Technikai szerkesztő
Borítóterv
A borítón felhasznált alkotás
Korrektor
Tördelő
Tartalomjegyzék
137
142