Skip to main content
Borító/Kép
Kenyeres Kovács Márta: Régi nóta, híres nóta… c. könyvének borítója

Régi nóta, híres nóta…

(Arnold György, Gaál Ferenc és Lányi Ernő élete és munkássága)
Kiadás éve és helye
Műfaj
Sorozat címe
Oldalszám
166 oldal
Fülszöveg

Szabadka zenei életének múltja, szűkebb világunk zene­kultúrájának története több mint egy évszázadon át csupán a kis helyi lapok, közlönyök vagy töredékesen a fővárosi zenei fo­lyóiratok hasábjain élt. Így volt, mert a centrumtól távol eső városok mindig valamiről lekés­tek. A közbeeső évfordulók vi­szont alkalmat nyújtottak arra, hogy az írók, zenekritikusok megemlékezzenek korunk kiemelkedő zenei egyéniségeiről, de átfogó képet életükről, mun­kásságukról csak valahol a szá­zadforduló kiadványai között ta lálhatunk. Voltak lelkes zene­kedvelők és zenetörténészek, akik egy-egy portrét megrajzol­tak, mint D'lsoz Kálmán Arnold Györgyét, id. Ábrányi Kornél Gaál Ferencét, Lányi Viktor Lá­nyi Ernőét, de egyetlen olyan mű sem született, amely zene­történeti igénnyel Szabadka ze­nei életének történetét – bár csak körvonalakban is – meg­rajzolta volna.

Kenyeres Kovács Márta erre a régóta feldolgozásra váró feladatra vállalkozott. Már ezért is – de egyéb írói eré­nyeiért is – a Régi nóta, híres nóta című könyve komoly fi­gyelmet érdemel.

Másfél évszázad följegyzéseit, sajtóközle­ményeit, könyvgyűjteményeit és kottatárait tanulmányozta át, hogy Szabadka három legkie­melkedőbb zenei tehetségének feledésbe merült, sokak előtt ismeretlen életútját megismer­tesse a mával. Olyan zeneszer­zőket – akik kiváló karnagyok, szervezők és népművelők is voltak –, mint Arnold György, Gaál Ferenc és Lányi Ernő, be­mutatni a kései utókornak nagy­szerű feladat, mert azt a mű­vészettörténeti területet népe­síti be, amely eddig itt még néptelen volt.

Kenyeres Kovács Márta könyve elsősorban ezért jelent kivételes értéket a miniatűr sorozatban, és hasznos olvas­mányt, sok adatot feltáró for­rásmunkát azok számára, akik hivatásból vagy szeretetből ér­deklődéssel fordulnak zenekultúránk múltja felé.

Szerzői minősítések
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sajtó alá rendezte
Borítóterv