Skip to main content
Borító/Kép

A zentai magyar nyelvű színjátszás története és repertóriuma

(1833–1918)
Szerző
Kiadás éve és helye
Kötés
Oldalszám
220 oldal
Műfaj
Előszó/utószó

ELŐSZÓ

Színháztörténetünk Zentára vonatkozó szegmentuma A magyar nyelvű színjátszás története a kezdetektől 1918-ig a mai Vajdaság területén című intézeti kutatási program szerves része. Részfeladatként eddig a zombori és újvidéki színjátszás történetét dolgoztuk fel. Gerold László doktori értekezésében a szabadkai színháztörténeti múlt feltárásával foglalkozott.

Munkánkban igyekeztünk felhasználni minden hozzáférhető forrást. A legtöbb gondot a zentai Történelmi Levéltárban hiányosan megőrzött dokumentumok okozták, ugyanis folyamatosan csak a magisztrátusi iktatókönyvekben lévő bejegyzések utaltak a városban járt színtársulatokra. Ezek a bejegyzések csupán a kérvényező igazgatók nevére, az iktatás és a kiadott engedélyek időpontjára, esetleg az engedélyek kiadásának megtagadására vonatkoznak. A városi Tanács üléseinek jegyzőkönyvei elsősorban a színházterem kiadásának feltételeiről szóló vitákat rögzítik, az időnkénti adaptácíós terveket, a vendégszereplő színtársulatok anyagi támogatásával kapcsolatos kérdéseket, valamint a színházi előfüggöny hirdetési célokra történő kiadásának pályázati feltételeit stb.

A zentai Levéltárban őrzött Dudás Andor-féle kéziratos krónika szintén nagy segítségünkre volt annak ellenére, hogy eltűntek azok az újságcikkek, színlapok, melyekre a szerző hivatkozott.

A helybeli sajtó 1875-től történő rendszeres megjelenése (Zentai Figyelő, Zenta és Vidéke) megkönnyíthette volna munkánkat. Sajnos, a megőrzött évfolyamok szintén hiányosak, így csak részben tették lehetővé, hogy nyomon kövessük a hetvenes évek színjátszási körülményeinek alakulását. A nyolcvanas évektől kezdődően sajtóforrásaink a Zenta, a Zentai Ellenőr, a Zentai Közlöny, a Zentai Híradó, a Zentai Hírlap, a Zentai Függetlenség, a Zenta és Vidéke, a Zentai Néplap és a Zentai Friss Újság voltak. Annak ellenére, hogy az egyes lapok évfolyamai is hiányosak voltak, a feldolgozásban csak a többszempontúság lehetőségének leszűkítésére hatottak ki. Az első magyar vándortársulat 1833 végén érkezett Zentára, működéséről a legkimerítőbb adatokat a Honművészben találtuk. A magyar színészet évkönyvei közül három évfolyam tartalmaz Zentára vonatkozó adatokat, míg a Színészek Lapjában folyamatosan közölték a Tisza-parti mezővárosban járt társulatok névsorát is.

Az Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Osztályának Zentára vonatkozó plakátgyűjteménye sokban hozzájárult a bemutatott színpadi művek repertóriumának és a vándortársulatok névmutatóinak pontosításához.

A levéltári és egyéb források hiánya különösen a háborús évek színháztörténeti eseményeinek felvázolását nehezítette meg. A rendelkezésünkre álló adatok alapján csak utalhattunk az egyes jelenségekre anélkül, hogy megkísérelhettük volna a részletes feldolgozást.

Színháztörténeti munkánkat az összegyűjtött adatok alapján tagoltuk. Igyekeztünk a lehetőségekhez mérten minél kimerítőbben foglalkozni mind a politikai és gazdasági, mind pedig a társadalmi és művelődési élet jellemzőivel, melyek a város színháztörténeti jellegének alakulását döntően befolyásolták. A városi vezetés és a közönség viszonyulásának elemzése feleletet adott arra is, milyen vándortársulatok és miért éppen azok vendégszerepeltek Zentán, a társulat és a közönség kölcsönös egymásrahatása miképpen formálta, alakította a polgárok színházi ízlését, természetesen figyelembe véve a korszak általános Színházi kultúrájának ismérveit is. Minden olyan esetben, ahol a források lehetővé tették, részletesen foglalkoztunk egy-egy társulat működésével a befogadók és a helybeli sajtóban megjelent kritikák tükrében, nem mellőzve az általános érvényű kritériumokat sem.

Az idézeteket az eredeti forrás szerint rögzítettük.

E munkánkban a mai Bácska utolsó (negyedik) nagyobb művelődési központjának 1833 és 1918 közötti színháztörténetét igyekeztünk feltárni. Reméljük, ezzel is hozzájárultunk kultúrális örökségünk jobb megismeréséhez.

Újvidék, 1987 szeptemberében

                                                                                                                                                                                                                                                Káich Katalin

Szerzői minősítések
Sorozatszerkesztő
Főszerkesztő
Felelős szerkesztő
Szerkesztő
Szaklektor
A szerző profilképe
Szakvéleményező
GEROLD 1.
Szakvéleményező
Borítóterv