Skip to main content

Térzene

Versek
Borító/Kép
Műfaj
Szerzői minősítések
Szerkesztő
Főszerkesztő
Felelős szerkesztő
Illusztrátor
Illusztrátor
Illusztrátor
Illusztrátor
Illusztrátor
Borítóterv
Tartalomjegyzék
Térzene - előszó
Emlékeinkből 970. (rövid elbeszélés a tavirózsához)
Móri triptichonja előtt
Önéletrajz
Önéletrajz (és nem is csoda)
Fulgura frango
– o – (Az emlékgyűrűben...)
Beat Apollo
Kunkorodó ezüst nyárfakéreg
Szindikalista vers 69-ben
Kíméletlen várakozás
Elmenőben
Nyomtalanul
Orbis pictus (Fecske, Hal, Erdő, Sürgönydrót)
Zentai képek (Kis utca, Öreg halász)
Mernikov I. készülő collage-a alá
Tisza 1970.
Elég szép vers melynek három szereplője barátom Stella meg a hold
Szigorú ősz
Kiadás éve
Műnem
Kötés

A szén

A mártír költő versei
Tárgyszó
Oldalszám
128 oldal
Sorozat címe
Fülszöveg

A viharos évek tanúi nem mentek el közü­lünk nyomtalanul. Szen­vedésük, vergődésük, harcok nyomai éppúgy belevésődtek az időbe, mint ahogy a második világháború előtt a fe­kete készülődés és utá­na a mechanizált halál belevéste karmait a vá­rosok falaiba, a falvak földjeibe, mezőségeibe s ártatlanul meglapuló ta­nyáiba is. 

Ennek a rengeteg tra­gikumot magában hor­dozó kornak volt már­tír költője Schwalb Miklós, akinek életútja sokrétűségével egy meg­rendítő történelmi re­gény. Szinte csodával határos, hogy mosolygó arccal járta végig a kenyértelenek keserves út­ját, s talán erős veretű lelkialkata tette oly ru­galmassá ahhoz, hogy még a legsötétebb na­pokban is meglelje a fényt. És ha már – egy szürke padlásszobában – nem birtokolhat­ta, legalább megcsillogtatta a fényt azok előtt, akik vele együtt mindig erre a fényre vártak. 

Mozgalmi ember volt, fáradhatatlan szervező, akinek cselekedeteit a forradalom tüze hatotta át; újságíró, író, költő volt: a rohanást megsza­kító csöndes óráiban verseket, tárcákat, regé­nyeket, kritikákat irt. Bármelyik írását is ol­vassuk, mindegyik egy-egy kortársi üzenet azokból a forró s remény­telennek tetsző eszten­dőkből, amikor az em­ber igazi szabadságának eljövetelében csak a forradalmi lelkek, a fasiz­mustól meg nem mételyezett tiszta lelkek hit­tek. 

Ez a kis könyv in­kább egy visszapillantás, ezért teljességre nem tarthat igényt. De amit Dér Zoltán gondosan megmunkált tanulmá­nyai felidéznek és a fá­radhatatlan gyűjtő ál­dozatos munkájával az olvasó kezébe ad, több a visszaemlékezésnél, mert ez az első lépés ahhoz, hogy megment­sük az író hagyatékát a mindent elnyelő feledés­től, és ez az első ilyen meleg szívű zászlóhaj­tás a mártír költő em­léke előtt.

Borító/Kép
Schwalb Miklós: A szén c. könyvének borítója
Szerző
/sites/default/files/2020-02/Schwalb_Miklos_A_szen_.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Grafikai szerkesztő
Összegyűjtötte
A borítón felhasznált alkotás
Bevezetőt írta
Sajtó alá rendezte
Kiadás éve
Műnem
Kötés

A közbülső világban

Oldalszám
81 oldal
Felelős kiadó
Fülszöveg

Ötödik verseskötete Ács Károlynak A közbülső világban, s ötvenöt verset tartalmaz. Mivel a költő életének 55. évében jelenik meg, a képzettársítás elkerülhetetlen: az ötös szám bűvkörében mozgunk, ennek jegyében szerkesztette meg kötetét a költő: öt bevezető vers után öt versciklus következik, s mindegyikben kétszer öt verset találunk.

Játékosságról van szó? Igen, a költő játszik a számokkal. De amennyi itt a játék, legalább annyi a szándékosság is.

Ács költészetének (és a költő Ácsnak) két oldalát – két összefüggő, egymással elválaszthatatlanul egybetartozó oldalát – ismerjük meg hát a könyvben, mely 35 évre visszamenően merít a költő opusából. A tudatos költő mellett szerepet kap a játékos kedvű is, aki a költészetben nemcsak a kötöttséget, a formai fegyelmet, hanem a szabadságot, az önfeledt játékot is szereti. De bármennyire szabadjára engedi is gondolatait, szavait, képzeletét, mindig szemmel tartja őket, mindent a tudatosságnak rendel alá, mert a játékot is halálos komolyan veszi, mint aki erre tette fel életét.

 

Borító/Kép
Ács Károly: A közbülső világban c. művének borítója
Szerző
Műfaj
Szerzői minősítések
Borítóterv
Szerkesztő
Grafikai szerkesztő
Korrektor
Korrektor
Kiadás éve
Műnem
Kötés