Skip to main content

A szén

A mártír költő versei
Tárgyszó
Oldalszám
128 oldal
Sorozat címe
Fülszöveg

A viharos évek tanúi nem mentek el közü­lünk nyomtalanul. Szen­vedésük, vergődésük, harcok nyomai éppúgy belevésődtek az időbe, mint ahogy a második világháború előtt a fe­kete készülődés és utá­na a mechanizált halál belevéste karmait a vá­rosok falaiba, a falvak földjeibe, mezőségeibe s ártatlanul meglapuló ta­nyáiba is. 

Ennek a rengeteg tra­gikumot magában hor­dozó kornak volt már­tír költője Schwalb Miklós, akinek életútja sokrétűségével egy meg­rendítő történelmi re­gény. Szinte csodával határos, hogy mosolygó arccal járta végig a kenyértelenek keserves út­ját, s talán erős veretű lelkialkata tette oly ru­galmassá ahhoz, hogy még a legsötétebb na­pokban is meglelje a fényt. És ha már – egy szürke padlásszobában – nem birtokolhat­ta, legalább megcsillogtatta a fényt azok előtt, akik vele együtt mindig erre a fényre vártak. 

Mozgalmi ember volt, fáradhatatlan szervező, akinek cselekedeteit a forradalom tüze hatotta át; újságíró, író, költő volt: a rohanást megsza­kító csöndes óráiban verseket, tárcákat, regé­nyeket, kritikákat irt. Bármelyik írását is ol­vassuk, mindegyik egy-egy kortársi üzenet azokból a forró s remény­telennek tetsző eszten­dőkből, amikor az em­ber igazi szabadságának eljövetelében csak a forradalmi lelkek, a fasiz­mustól meg nem mételyezett tiszta lelkek hit­tek. 

Ez a kis könyv in­kább egy visszapillantás, ezért teljességre nem tarthat igényt. De amit Dér Zoltán gondosan megmunkált tanulmá­nyai felidéznek és a fá­radhatatlan gyűjtő ál­dozatos munkájával az olvasó kezébe ad, több a visszaemlékezésnél, mert ez az első lépés ahhoz, hogy megment­sük az író hagyatékát a mindent elnyelő feledés­től, és ez az első ilyen meleg szívű zászlóhaj­tás a mártír költő em­léke előtt.

Borító/Kép
Schwalb Miklós: A szén c. könyvének borítója
Szerző
/sites/default/files/2020-02/Schwalb_Miklos_A_szen_.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Grafikai szerkesztő
Összegyűjtötte
A borítón felhasznált alkotás
Bevezetőt írta
Sajtó alá rendezte
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Bazsalikom

Modern szerb költők antológiája

A kötet a szabadkai Minerva nyomda R. T. 1928-ban megjelent kiadványának hasonmás változata.

ISBN
978-86-87613-14-0
Oldalszám
164 oldal
Felelős kiadó
Sorozat címe
Borító/Kép
A Bazsalikom c. könyv borítója.
/sites/default/files/2020-03/Debreczeni_Szenteleki_Bazsalikom.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Tartalomjegyzék
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Szintarév

Sintarev

Mint a föl-földobott kő, ahogy visszahullik, úgy vagyok én is a Tiszatájjal. Bárm erre vigyen is utam, a parti gesztenyefák elkísérnek, bármerre éljek is, a part, a csöndes utcák, a gyerekkori álmok, komor iskolák, az első szerelem, mind visszavárnak.

S a híd! Oda karcoltam a piros vastraverzekre Zöldszeműnek a szavakat, a rímeket, a virágokat. A tintaceruzával leírt sorok ellenálltak a szeleknek s az esőnek is, s ott szunynyadnak most is biztosan az új zöld festék alatt.

Ismerős arcok tűnnek fel, lassan lépkednek a hosszú Tóparti utcán, vagy a Népkert felé. Bólintunk. Köszönünk egymásnak. Melegen. Ahogy a Nap süt, ha tavasz közelít.

Oldalszám
50 oldal
Sorozat címe
Borító/Kép
Balogh István:  Szintarév / Sintarev – borító
Szerző
/sites/default/files/2020-02/Balogh_Istvan_Szintarev.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Fordító
Illusztrátor
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Enyhület és felröppenés

Összegyűjtött versek
Előszó/utószó

Danyi Magdolna 2012-ben kereste meg kiadónkat Enyhület és felröppenés című kéziratával. A tervek szerint a ver­seskötet az Életjel, a Fórum és a Kortárs közös kiadásában jelent volna meg a 2013-as Ünnepi Könyvhétre. A költőnő tragikus hirtelenségű halála azonban lelassította a kiadással kapcsolatos munkálatokat. A kötet szerkesztői, mérlegelve az életművet, úgy döntöttek, hogy tiszteletben tartják a válogatást, ám e Függelékben közzéteszik azokat a verseket is, amelyek az előző kötetekben, valamint folyóiratokban már megjelentek, teljessé téve így a gyűjteményt.

Danyi Magdolnának a hetvenes és a kilencvenes évek között három verseskötete jelent meg a Fórum Könyvkiadónál. Az első 1975-ben (Sötéttiszta), a második 1988-ban (Rigólesen), a harmadik pedig 1995-ben (Palicsi versek) látott napvilágot. E kiadvány Werther nem lesz öngyilkos című fejezetének versei (a szerelem, az velünk marad már kivételével) nem jelentek meg ko­rábbi köteteiben, de jelen vannak a Versek éve antológiákban, valamint a Híd, a Tiszatáj és a Symposion folyóirat korábbi szá­maiban.

(részlet a Jegyzetből)

ISBN
978-86-323-0868-8
Oldalszám
166 oldal
Sorozat címe
Borító/Kép
Danyi Magdolna: Enyhület és felröppenés c. könyvének borítója
Szerző
/sites/default/files/2020-03/Danyi_Magdolna_Enyhulet_es_felroppenes.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Főszerkesztő
Recenzens
Szerkesztő
A borítón felhasznált alkotás
Grafikai szerkesztő
Borítóterv
Kiadás éve
Műnem

Mahler letöltve

„Könyv az elképzelt Gustav Mahlerről, a Budapesten is megfordult századelői zeneszerzőről és karmesterről. És nemcsak róla. A zene úgy köt össze, ahogyan a Tisza-parti fákat az anyagcsere. Egy korszak gyökereiben folytatódom:

Az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó fejezete: a bomlás előtti virágzás.

Mahler 1911-ben halt meg, három évvel az első világégés előtt.

Mahler nem én vagyok.

A könyv nem a tiéd.

Kölcsönkapod.

A saját Mahleremet.”

 

Orcsik számára Mahler folytonos eleven valóság, ihletforrás, maszk, vitapartner és főként nyelvzene. Alakváltozatok rendszerében létező állandóság, a beszéd gáláns stilizációja és radikális zenei leleplezése. A kötet a zeneszerző halálának 100. évfordulóján jelenik meg.

ISBN
978-80-8101-447-5
Felelős kiadó
Fülszöveg

Orcsik Roland 1975-ben született Óbecsén. 1992 óta Szegeden él. Költészettel, műfordítással, kritikaírással foglalkozik. Faludy György-, Sinkó Ervin- és Sziveri János-díjas. Eddigi verseskötetei: Rozsdamaró (2002), Holdnak, Arccal (2007)

Borító/Kép
A borítót - Maurits Ferenc Boszniai látkép (vázlat, 1991) című képének felhasználásával - Hrapka Tibor tervezte
Szerző
Műfaj
Kiadás éve
Kiadó
Műnem
Kötés

Kéve

Vajdasági költők antológiája, 1928
ISBN
978-86-87613-23-2
Oldalszám
108 oldal
Sorozat címe
Borító/Kép
Kéve. Vajdasági költők antológiája,  1928 – borító
/sites/default/files/2020-03/Csuka_Zoltan_Keve.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Összegyűjtötte
Borítóterv
Tartalomjegyzék
Kiadás éve
Kötés

Az anyag panaszai

Régi és új versek
ISBN
86-82147-33-5
Oldalszám
110 oldal
Felelős kiadó
Sorozat címe
Fülszöveg

Az Összes verseit 1988-ban lezáró Ács Károly azt vallotta, hogy az életműhöz nincs mit hozzátennie. Aztán mégis új versek születtek, és összeállt az új kötet, az Összes verseket kiegészítő, a három részre osztott versgyűjtemény. A „műves" költőnek kikiáltott Ács Károly most is hű maradt állandó jelzőjéhez, a gondos kötet­ kompozíció ezt bizonyítja. Ritkán adatik meg a költő számára az újraolvasás, a teljes költői opus áttekintésének lehetősége, illetve a kihagyás, a javítás, a kommentár, vagyis a felülbírálás, az önkritika öröme. Sőt egy régi vers is előkerült, A rögök szonettje, amely a kötet nyitódarabja lett, s amely ironikus „nem panaszkodunk" gesztusával adja meg a panaszdalok hangulatát, ez igazolja a létjogosultságukat.

Ács Károly a biztonságot, az otthont, a jelent hiányolja, a fölfordult világot megtapasztaló költői én vesztességélménye tárul elénk. Csakhogy itt nem a mű­ vész, hanem a szerszám – a furulya – , az anyag panaszai törnek elő, a dallamhiány ugyanis a furulyának fáj.

Az első tíz év verseit az összeomlás panasz­énekei, ironikus és szatirikus „szabad dallamai" követik, az aligversek, főként a kisebbségi epigrammák és a haiku: a bánat a versek kulcsszava is lehetne, a várakozás adventi jellegű, az ünnephez kapcsolódik.

1995-ben kezdődik az ovidiusi száműzetés idősza­ka, ellenben a Németországban élő vajdasági költő „önként hontalan", ő nem bujdosó, hanem „kujtorgó magyar", aki Balassi versrészletével rokon módon vall bánatáról: a jelen és a nyelv hiányáról, a kölni ünnep hamisságáról, a kísérletekről, ő már onnan üzen haza. A töredék a „műves" műfajává válik. A száműzetés versei csendes, „elnémuló" művek, panaszelfojtások.

Az Ács Károly Összes verseit kiegészítő kötet megjelenése költészetünk jelentős eseményének ígérkezik.

 

 

 

Borító/Kép
Ács Károly: Az anyag panaszai c. könyvének borítója
Szerző
/sites/default/files/2020-03/Acs%20Karoly_Az%20anyag%20panaszai.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Szerkesztő
Recenzens
Recenzens
Tördelő
Fülszöveg
A borítón felhasznált alkotás
Kiadás éve
Műnem