Skip to main content

Illusztráció szerző

Te-leírt világ

Fiatal költők versei
ISBN
8632301373
Oldalszám
118 oldal
Sorozat címe
Borító/Kép
Műfaj
Szerzői minősítések
Válogatta
Tartalomjegyzék
7
Egy ismeretlen magyar költő verseiből: Mint levél, mely hullni kész; Születésnapomra
9
Október
10
Fél-álom
11
Kibővített szonett
12
Vigasztaló
14
Csak köszöntünk egymásnak az utcán ha találkoztunk
19
A ház
20
Nyárközép
21
Holmi Ikarosz
22
A cédrus
23
Engedd át magad a lebegésnek
24
Nyárutáló
25
Télutáló
27
(Determinus)
28
Felsőhegyi passió
30
Dzsem herceg itáliai utazása: A spaletta réséből...; Megérzem ma...; Úgy állok előtted...; Mit sem érdeklik...; Ebben a házban...; Ki nappal...
37
Vers anyámnak
38
Szidni a világot
39
Vers két részben ajánlással a végén
40
Mohón tapintlak És
41
Érdekesség
42
Két mondatban
43
Hozzátok, kik még
44
Hagyomány
47
A napon, a padon, a porban
48
A versnek és a költőnek
49
A teleírt világ
50
Verebek és sarokvasak
51
A tücsök
52
Engedd őket szikkadó árnyékod alá
53
Hírhozó, halálraítélt
54
Éjjelenként verem a tengert
55
Mint a didergő tenger
59
Gutenberg kutyája
61
Gyűrődések
62
Tanulmányok
67
Távolodás/közeledés
69
Hazatérek én is
70
Futásban
77
Messzi tájakra, az apám
78
Pincérből ember I.
79
Pincérből ember II.
80
Akárcsak Amerikában
81
Több nap, mint kolbász
82
Én növény növök
83
Vatta, de meddig
84
Belgrade
87
Csak az orrát
88
Szanatórium
89
Pilinszkyhez
90
Bach tiszteletére
91
Meggyek
92
Parkolóhely
95
Epizód
96
Tavaszváró
97
Reggel
99
Maszkok
100
Azon az őszön
102
Megvagyunk
104
Bácska
106
Eredendő naivitások
108
Utószó
Kiadás éve
Illusztrációk jegyzéke
Kötés

A szén

A mártír költő versei
Tárgyszó
Oldalszám
128 oldal
Sorozat címe
Fülszöveg

A viharos évek tanúi nem mentek el közü­lünk nyomtalanul. Szen­vedésük, vergődésük, harcok nyomai éppúgy belevésődtek az időbe, mint ahogy a második világháború előtt a fe­kete készülődés és utá­na a mechanizált halál belevéste karmait a vá­rosok falaiba, a falvak földjeibe, mezőségeibe s ártatlanul meglapuló ta­nyáiba is. 

Ennek a rengeteg tra­gikumot magában hor­dozó kornak volt már­tír költője Schwalb Miklós, akinek életútja sokrétűségével egy meg­rendítő történelmi re­gény. Szinte csodával határos, hogy mosolygó arccal járta végig a kenyértelenek keserves út­ját, s talán erős veretű lelkialkata tette oly ru­galmassá ahhoz, hogy még a legsötétebb na­pokban is meglelje a fényt. És ha már – egy szürke padlásszobában – nem birtokolhat­ta, legalább megcsillogtatta a fényt azok előtt, akik vele együtt mindig erre a fényre vártak. 

Mozgalmi ember volt, fáradhatatlan szervező, akinek cselekedeteit a forradalom tüze hatotta át; újságíró, író, költő volt: a rohanást megsza­kító csöndes óráiban verseket, tárcákat, regé­nyeket, kritikákat irt. Bármelyik írását is ol­vassuk, mindegyik egy-egy kortársi üzenet azokból a forró s remény­telennek tetsző eszten­dőkből, amikor az em­ber igazi szabadságának eljövetelében csak a forradalmi lelkek, a fasiz­mustól meg nem mételyezett tiszta lelkek hit­tek. 

Ez a kis könyv in­kább egy visszapillantás, ezért teljességre nem tarthat igényt. De amit Dér Zoltán gondosan megmunkált tanulmá­nyai felidéznek és a fá­radhatatlan gyűjtő ál­dozatos munkájával az olvasó kezébe ad, több a visszaemlékezésnél, mert ez az első lépés ahhoz, hogy megment­sük az író hagyatékát a mindent elnyelő feledés­től, és ez az első ilyen meleg szívű zászlóhaj­tás a mártír költő em­léke előtt.

Borító/Kép
Schwalb Miklós: A szén c. könyvének borítója
Szerző
/sites/default/files/2020-02/Schwalb_Miklos_A_szen_.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Grafikai szerkesztő
Összegyűjtötte
A borítón felhasznált alkotás
Bevezetőt írta
Sajtó alá rendezte
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Átértékelés

versek

Koncz ​István e kötetben összegyűjtött versei tíz év költői munkásságát ölelik fel. E tény nagyban megnehezíti pályafutásának pontos meghatározását és felmérését. Annyi azonban bizonyos, hogy a Symposion-nemzedék „költői forradalma”, amely megkérdőjelezte költészetünk hagyományos esztétikai mércéit és gofalmait, s ily módon egészen új utakat nyitott meg, új horizontokat tárt fel, nem előzmények nélkül robbant ki. Modern költészetünk egyik forrását mindenképpen Koncz István verseiben fedezhetjük fel. Ő fordult elsőként termékenyen az ötvenes évekbeli jugoszláv költészeti forradalmak felé, de ugyanakkor versei tartalmazták azokat a modern költészeti tapasztalatokat is, amelyeket a magyar irodalomban Kassák neve fémjelez…
Mindig az ész erejére, az értelmen alapuló alkotói fantáziára számít, ám sohasem száraz vagy elvont. Intellektualizmusa összetett, szenvedélyes, és lényeges ellentmondásokat ölel fel. Nem egy versében már-már a poklokat megjárt értelem veszélyes kalandjait véljük felfedezni. Ez a kalandozás természetesen nem öncélú játék; versei legfőbb igénye a törvény, a rend, a harmónia, a szabály keresése, ami csöppet sem idillikus és egyértelmű: a világban létező ellentmondások szüntelen megbontják, mintegy kényszerítik a költőt, hogy átértékelje az alapvető fogalmakat, vagy az ő kifejezésével élve: átértékelje a kort…

Végel László utószavából

Oldalszám
64 oldal
Borító/Kép
A borító- és  kötésterv Kapitány László munkája
Szerző
Műfaj
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Bazsalikom

Modern szerb költők antológiája

A kötet a szabadkai Minerva nyomda R. T. 1928-ban megjelent kiadványának hasonmás változata.

ISBN
978-86-87613-14-0
Oldalszám
164 oldal
Felelős kiadó
Sorozat címe
Borító/Kép
A Bazsalikom c. könyv borítója.
/sites/default/files/2020-03/Debreczeni_Szenteleki_Bazsalikom.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Tartalomjegyzék
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Csend és lázadás

Koncz István válogatott versei
ISBN
978-86-323-1009-4
Oldalszám
120 oldal
Felelős kiadó
Fülszöveg

"A Koncz István műveiről szóló szakirodalom visszatérő eleme, már-már közhelye, hogy milyen kevesen ismerik ezt a rendkívüli lírát. Hogy mekkora csend övezi az életművet. Pedig ez a csend a Koncz-költészet egyik éltető eleme, táptalaja, táj-talaja. Ez a csend, amit megpecsételt a költő halála, ideiglenes, olykor fel-feltöri egy-egy újabb közlés, könyves feltámadás. És mindig akadnak újabb olvasói, versei át- és átjárják egy-egy fiatalabb szerző műveit, hol látványosan, hol a háttérben. Ez akkor is így van, ha Koncz életműve elsősorban a vajdasági magyar költészettörténetben hat, leginkább ott fedezik fel az ifjabb, nekilendülő generációk."

Orcsik Roland

Borító/Kép
A fedőlapot Sagmeister Laura illusztrációjának felhasználásával Csernik Előd műszaki szerkesztő tervezte
Szerző
Műfaj
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Menetrend dicsérete

Oldalszám
98 oldal
Fülszöveg

Két verseskönyv (Kéz a kilincsen, 1953; Csönd helyett vers, 1959) és néhány kimagasló fordítói teljesítmény után (Miroslav Krleža versei és emlékiratai, jugoszláv líra) Ács Károly ismét saját verseinek kötetével jelentkezik. Ezúttal nem csupán költői művének folytatása az, amit ad, de nem is puszta áttekintése az eddigi munkának. Két évtized költői élményeiről vall Ács Károly, önmaga régi és új arcát állítja itt egymás mellé. Így, egészében véve kerek a kép, így lesz teljes a benyomásunk Ács Károly költészetének útjáról, problémáiról, amelyek a megtett út kilométerkövei. Ez a kötet egy költő létének és alkotásának, kereséseinek, kételyeinek, tévelygéseinek és vívódásainak dokumentuma, egyúttal újabb bizonyítéka annak, hogy Ács Károly – bármily ritkán lép is az olvasó elé verseivel – ma is az az érzékeny, a formát biztosan kezelő, verseiben is az ember, az élet és a költészet problémáit firtató, nyelvre, kifejezésre végtelenül nagy gondot fordító, költői bravúrokra kész poéta, akit előző könyveiből ismerünk, s akinek minden egyes újabb jelentkezése gazdagítja a jugoszláviai magyar költészetet.

Borító/Kép
Szerző
Műfaj
Szerzői minősítések
Szerkesztő
Illusztrátor
Borítóterv
Korrektor
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Örökvisszhang

Versek

A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
A tartalomból:
I. (a síksági ember), a síksági ember, önfegyelem, kertem, feszültség, emlékezek, vérrögök, album, nézőpont, kilátás, kalauz, egy utazás, szabadon, a nyugalom, iránytű, járom, az esemény
II. (lendület) lendület, az ugrás, ugyanúgy, a szerető, a közeledés, köszöntő, a határok, már neve sincs, felhők
III. (tavasz) tavasz, a gót lány, a felújítás, zárlatos, kroki, ns, lélegzet, rövidhír, mint, séta, látvány, türelem

Oldalszám
82 oldal
Sorozat címe
Borító/Kép
A fedél Ács József festményének felhasználásával készült
Szerző
Műfaj
Kiadás éve
ISBN (E-könyv)
978-86-84339-86-9
Kiadó
Műnem
Kötés

Enyhület és felröppenés

Összegyűjtött versek
Előszó/utószó

Danyi Magdolna 2012-ben kereste meg kiadónkat Enyhület és felröppenés című kéziratával. A tervek szerint a ver­seskötet az Életjel, a Fórum és a Kortárs közös kiadásában jelent volna meg a 2013-as Ünnepi Könyvhétre. A költőnő tragikus hirtelenségű halála azonban lelassította a kiadással kapcsolatos munkálatokat. A kötet szerkesztői, mérlegelve az életművet, úgy döntöttek, hogy tiszteletben tartják a válogatást, ám e Függelékben közzéteszik azokat a verseket is, amelyek az előző kötetekben, valamint folyóiratokban már megjelentek, teljessé téve így a gyűjteményt.

Danyi Magdolnának a hetvenes és a kilencvenes évek között három verseskötete jelent meg a Fórum Könyvkiadónál. Az első 1975-ben (Sötéttiszta), a második 1988-ban (Rigólesen), a harmadik pedig 1995-ben (Palicsi versek) látott napvilágot. E kiadvány Werther nem lesz öngyilkos című fejezetének versei (a szerelem, az velünk marad már kivételével) nem jelentek meg ko­rábbi köteteiben, de jelen vannak a Versek éve antológiákban, valamint a Híd, a Tiszatáj és a Symposion folyóirat korábbi szá­maiban.

(részlet a Jegyzetből)

ISBN
978-86-323-0868-8
Oldalszám
166 oldal
Sorozat címe
Borító/Kép
Danyi Magdolna: Enyhület és felröppenés c. könyvének borítója
Szerző
/sites/default/files/2020-03/Danyi_Magdolna_Enyhulet_es_felroppenes.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Főszerkesztő
Recenzens
Szerkesztő
A borítón felhasznált alkotás
Grafikai szerkesztő
Borítóterv
Kiadás éve
Műnem

Jártatás

Fülszöveg

Novellákat, riportokat, jegyzeteket tartalmaz Dudás Károly új (második) kötete. A műfaji változatosság előnye a könyvnek, mert a valóságfeltárás szándékával készült, a szociológiai interjú módszerét is felhasználó riportok, az emberi arcélekről szóló feljegyzések megírása és szemléletmódja érintkezik a könyvet nyitó és záró két novellaciklus hangvételével, irányultságával: Dudás Károly szándéka szerint valóságfeltáró prózát ír. Az írásaiban megfogalmazott élethelyzetek, a leírások, az emberi sorsok, de a táj- és természeti képek is mind sorra konkrét helyszínekhez, szituációkhoz kötődnek, bár csak igen ritkán a teljes felidézés (írói) célkitűzésével. Dudás Károly prózájából az emberi élet, a társadalmi élethelyzetek csomópontjai tűnnek elő.

Borító/Kép
Dudás Károly: Jártatás c. könyvének borítója
Szerző
Szerzői minősítések
Borítóterv
Illusztrátor
Kiadás éve

Harmadolás

"A kötet szerkezetét az utolsó pillanatban átalakítottam. Meghatároztam a nyitó és a záró darabot, majd följegyeztem cetlikre a többi költemény címét. A papírlapokat szétterítettem a konyhaasztalon. Hunyt szemmel harmadoltam. Láttam, hogyan zajlik a Tisza. Görcsben és piszokban lubickol itt a dicsőség. Ne számíts elragadtatásra!" (Orcsik Roland)

ISBN
978-615-5454-69-1
Oldalszám
109 oldal
Felelős kiadó
Borító/Kép
A borító Szőcs Petra művének felhasználásával készült
Szerző
Műfaj
Kiadás éve
Kiadó
Műnem
Kötés