Skip to main content

Illusztráció szerző

Az anyag panaszai

Régi és új versek
ISBN
86-82147-33-5
Oldalszám
110 oldal
Felelős kiadó
Sorozat címe
Fülszöveg

Az Összes verseit 1988-ban lezáró Ács Károly azt vallotta, hogy az életműhöz nincs mit hozzátennie. Aztán mégis új versek születtek, és összeállt az új kötet, az Összes verseket kiegészítő, a három részre osztott versgyűjtemény. A „műves" költőnek kikiáltott Ács Károly most is hű maradt állandó jelzőjéhez, a gondos kötet­ kompozíció ezt bizonyítja. Ritkán adatik meg a költő számára az újraolvasás, a teljes költői opus áttekintésének lehetősége, illetve a kihagyás, a javítás, a kommentár, vagyis a felülbírálás, az önkritika öröme. Sőt egy régi vers is előkerült, A rögök szonettje, amely a kötet nyitódarabja lett, s amely ironikus „nem panaszkodunk" gesztusával adja meg a panaszdalok hangulatát, ez igazolja a létjogosultságukat.

Ács Károly a biztonságot, az otthont, a jelent hiányolja, a fölfordult világot megtapasztaló költői én vesztességélménye tárul elénk. Csakhogy itt nem a mű­ vész, hanem a szerszám – a furulya – , az anyag panaszai törnek elő, a dallamhiány ugyanis a furulyának fáj.

Az első tíz év verseit az összeomlás panasz­énekei, ironikus és szatirikus „szabad dallamai" követik, az aligversek, főként a kisebbségi epigrammák és a haiku: a bánat a versek kulcsszava is lehetne, a várakozás adventi jellegű, az ünnephez kapcsolódik.

1995-ben kezdődik az ovidiusi száműzetés idősza­ka, ellenben a Németországban élő vajdasági költő „önként hontalan", ő nem bujdosó, hanem „kujtorgó magyar", aki Balassi versrészletével rokon módon vall bánatáról: a jelen és a nyelv hiányáról, a kölni ünnep hamisságáról, a kísérletekről, ő már onnan üzen haza. A töredék a „műves" műfajává válik. A száműzetés versei csendes, „elnémuló" művek, panaszelfojtások.

Az Ács Károly Összes verseit kiegészítő kötet megjelenése költészetünk jelentős eseményének ígérkezik.

 

 

 

Borító/Kép
Ács Károly: Az anyag panaszai c. könyvének borítója
Szerző
/sites/default/files/2020-03/Acs%20Karoly_Az%20anyag%20panaszai.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Szerkesztő
Recenzens
Recenzens
Tördelő
Fülszöveg
A borítón felhasznált alkotás
Kiadás éve
Műnem

Néma angyalok

csendéletek az ötvenes évekből

A szerző újabb verseskötetében a rá oly jellemző rövidversformát ápolja továbbra is. Szinte epigrammatikus sűrítéssel szól egyéni élményeiről, a családról és arról a világról, amelyet a Telep című kötetében ismerhettünk meg. Kötete a versekkel azonos értékű illusztrációival a grafikus és festőt is dicséri.

ISBN
978-86-323-0709-4
Oldalszám
189 oldal
Felelős kiadó
Borító/Kép
A fedőlapot Maurits Ferenc tervezte
Szerző
Műfaj
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Térzene

Versek
Borító/Kép
Műfaj
Szerzői minősítések
Szerkesztő
Főszerkesztő
Felelős szerkesztő
Illusztrátor
Illusztrátor
Illusztrátor
Illusztrátor
Illusztrátor
Borítóterv
Tartalomjegyzék
Térzene - előszó
Emlékeinkből 970. (rövid elbeszélés a tavirózsához)
Móri triptichonja előtt
Önéletrajz
Önéletrajz (és nem is csoda)
Fulgura frango
– o – (Az emlékgyűrűben...)
Beat Apollo
Kunkorodó ezüst nyárfakéreg
Szindikalista vers 69-ben
Kíméletlen várakozás
Elmenőben
Nyomtalanul
Orbis pictus (Fecske, Hal, Erdő, Sürgönydrót)
Zentai képek (Kis utca, Öreg halász)
Mernikov I. készülő collage-a alá
Tisza 1970.
Elég szép vers melynek három szereplője barátom Stella meg a hold
Szigorú ősz
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Te-leírt világ

Fiatal költők versei
ISBN
8632301373
Oldalszám
118 oldal
Sorozat címe
Borító/Kép
Műfaj
Szerzői minősítések
Válogatta
Tartalomjegyzék
7
Egy ismeretlen magyar költő verseiből: Mint levél, mely hullni kész; Születésnapomra
9
Október
10
Fél-álom
11
Kibővített szonett
12
Vigasztaló
14
Csak köszöntünk egymásnak az utcán ha találkoztunk
19
A ház
20
Nyárközép
21
Holmi Ikarosz
22
A cédrus
23
Engedd át magad a lebegésnek
24
Nyárutáló
25
Télutáló
27
(Determinus)
28
Felsőhegyi passió
30
Dzsem herceg itáliai utazása: A spaletta réséből...; Megérzem ma...; Úgy állok előtted...; Mit sem érdeklik...; Ebben a házban...; Ki nappal...
37
Vers anyámnak
38
Szidni a világot
39
Vers két részben ajánlással a végén
40
Mohón tapintlak És
41
Érdekesség
42
Két mondatban
43
Hozzátok, kik még
44
Hagyomány
47
A napon, a padon, a porban
48
A versnek és a költőnek
49
A teleírt világ
50
Verebek és sarokvasak
51
A tücsök
52
Engedd őket szikkadó árnyékod alá
53
Hírhozó, halálraítélt
54
Éjjelenként verem a tengert
55
Mint a didergő tenger
59
Gutenberg kutyája
61
Gyűrődések
62
Tanulmányok
67
Távolodás/közeledés
69
Hazatérek én is
70
Futásban
77
Messzi tájakra, az apám
78
Pincérből ember I.
79
Pincérből ember II.
80
Akárcsak Amerikában
81
Több nap, mint kolbász
82
Én növény növök
83
Vatta, de meddig
84
Belgrade
87
Csak az orrát
88
Szanatórium
89
Pilinszkyhez
90
Bach tiszteletére
91
Meggyek
92
Parkolóhely
95
Epizód
96
Tavaszváró
97
Reggel
99
Maszkok
100
Azon az őszön
102
Megvagyunk
104
Bácska
106
Eredendő naivitások
108
Utószó
Kiadás éve
Illusztrációk jegyzéke
Kötés

A szén

A mártír költő versei
Tárgyszó
Oldalszám
128 oldal
Sorozat címe
Fülszöveg

A viharos évek tanúi nem mentek el közü­lünk nyomtalanul. Szen­vedésük, vergődésük, harcok nyomai éppúgy belevésődtek az időbe, mint ahogy a második világháború előtt a fe­kete készülődés és utá­na a mechanizált halál belevéste karmait a vá­rosok falaiba, a falvak földjeibe, mezőségeibe s ártatlanul meglapuló ta­nyáiba is. 

Ennek a rengeteg tra­gikumot magában hor­dozó kornak volt már­tír költője Schwalb Miklós, akinek életútja sokrétűségével egy meg­rendítő történelmi re­gény. Szinte csodával határos, hogy mosolygó arccal járta végig a kenyértelenek keserves út­ját, s talán erős veretű lelkialkata tette oly ru­galmassá ahhoz, hogy még a legsötétebb na­pokban is meglelje a fényt. És ha már – egy szürke padlásszobában – nem birtokolhat­ta, legalább megcsillogtatta a fényt azok előtt, akik vele együtt mindig erre a fényre vártak. 

Mozgalmi ember volt, fáradhatatlan szervező, akinek cselekedeteit a forradalom tüze hatotta át; újságíró, író, költő volt: a rohanást megsza­kító csöndes óráiban verseket, tárcákat, regé­nyeket, kritikákat irt. Bármelyik írását is ol­vassuk, mindegyik egy-egy kortársi üzenet azokból a forró s remény­telennek tetsző eszten­dőkből, amikor az em­ber igazi szabadságának eljövetelében csak a forradalmi lelkek, a fasiz­mustól meg nem mételyezett tiszta lelkek hit­tek. 

Ez a kis könyv in­kább egy visszapillantás, ezért teljességre nem tarthat igényt. De amit Dér Zoltán gondosan megmunkált tanulmá­nyai felidéznek és a fá­radhatatlan gyűjtő ál­dozatos munkájával az olvasó kezébe ad, több a visszaemlékezésnél, mert ez az első lépés ahhoz, hogy megment­sük az író hagyatékát a mindent elnyelő feledés­től, és ez az első ilyen meleg szívű zászlóhaj­tás a mártír költő em­léke előtt.

Borító/Kép
Schwalb Miklós: A szén c. könyvének borítója
Szerző
/sites/default/files/2020-02/Schwalb_Miklos_A_szen_.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Grafikai szerkesztő
Összegyűjtötte
A borítón felhasznált alkotás
Bevezetőt írta
Sajtó alá rendezte
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Átértékelés

versek

Koncz ​István e kötetben összegyűjtött versei tíz év költői munkásságát ölelik fel. E tény nagyban megnehezíti pályafutásának pontos meghatározását és felmérését. Annyi azonban bizonyos, hogy a Symposion-nemzedék „költői forradalma”, amely megkérdőjelezte költészetünk hagyományos esztétikai mércéit és gofalmait, s ily módon egészen új utakat nyitott meg, új horizontokat tárt fel, nem előzmények nélkül robbant ki. Modern költészetünk egyik forrását mindenképpen Koncz István verseiben fedezhetjük fel. Ő fordult elsőként termékenyen az ötvenes évekbeli jugoszláv költészeti forradalmak felé, de ugyanakkor versei tartalmazták azokat a modern költészeti tapasztalatokat is, amelyeket a magyar irodalomban Kassák neve fémjelez…
Mindig az ész erejére, az értelmen alapuló alkotói fantáziára számít, ám sohasem száraz vagy elvont. Intellektualizmusa összetett, szenvedélyes, és lényeges ellentmondásokat ölel fel. Nem egy versében már-már a poklokat megjárt értelem veszélyes kalandjait véljük felfedezni. Ez a kalandozás természetesen nem öncélú játék; versei legfőbb igénye a törvény, a rend, a harmónia, a szabály keresése, ami csöppet sem idillikus és egyértelmű: a világban létező ellentmondások szüntelen megbontják, mintegy kényszerítik a költőt, hogy átértékelje az alapvető fogalmakat, vagy az ő kifejezésével élve: átértékelje a kort…

Végel László utószavából

Oldalszám
64 oldal
Borító/Kép
A borító- és  kötésterv Kapitány László munkája
Szerző
Műfaj
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Bazsalikom

Modern szerb költők antológiája

A kötet a szabadkai Minerva nyomda R. T. 1928-ban megjelent kiadványának hasonmás változata.

ISBN
978-86-87613-14-0
Oldalszám
164 oldal
Felelős kiadó
Sorozat címe
Borító/Kép
A Bazsalikom c. könyv borítója.
/sites/default/files/2020-03/Debreczeni_Szenteleki_Bazsalikom.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Tartalomjegyzék
Kiadás éve
Műnem
Kötés