Skip to main content

Illusztráció szerző

Szintarév

Sintarev

Mint a föl-földobott kő, ahogy visszahullik, úgy vagyok én is a Tiszatájjal. Bárm erre vigyen is utam, a parti gesztenyefák elkísérnek, bármerre éljek is, a part, a csöndes utcák, a gyerekkori álmok, komor iskolák, az első szerelem, mind visszavárnak.

S a híd! Oda karcoltam a piros vastraverzekre Zöldszeműnek a szavakat, a rímeket, a virágokat. A tintaceruzával leírt sorok ellenálltak a szeleknek s az esőnek is, s ott szunynyadnak most is biztosan az új zöld festék alatt.

Ismerős arcok tűnnek fel, lassan lépkednek a hosszú Tóparti utcán, vagy a Népkert felé. Bólintunk. Köszönünk egymásnak. Melegen. Ahogy a Nap süt, ha tavasz közelít.

Oldalszám
50 oldal
Sorozat címe
Borító/Kép
Balogh István:  Szintarév / Sintarev – borító
Szerző
/sites/default/files/2020-02/Balogh_Istvan_Szintarev.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Fordító
Illusztrátor
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Kiadás éve
Műnem
Kötés

A sziklaember

Matko Vuković életútja
Oldalszám
116 oldal
Sorozat címe
Fülszöveg

Matko Vuković a szabadkai munkásmozgalom földmunkás­szárnyának kiemelkedő alakja volt a két világháború között, de különösen az 1935–1941-es években. Feledhetetlen emberi és sziklaszilárd mozgalmi ma­gatartásával érdemelte ki kor­társainak elismerését. 

Egészen fiatalon, már életbe indulásának éveiben fölfedezte a történelem szekerének egyet­len igazi útját a szocialista eszmék valóra váltásában. Részt vett az októberi forradalom­ban: vörös lovasként harcolt az ellenforradalmárok és az in­tervenciós seregek ellen. 1920-ban mint érett forradalmár tért haza a Szovjetunióból azzal a szilárd elhatározással, hogy itt­hon folytatja a szovjet földön diadalra juttatott harcot. 

Matko Vuković robosztus alakja hamarosan feltűnt a JKP szervezeteiben és az osz­tályharcos szakszervezetekben. Minden akcióban tevékenyen részt vett, szervezte a föld­munkásokat, s egyik lelkes elő­készítője volt a nagy mezőgaz­dasági sztrájknak; vállalta az üldöztetést, s hallatlan fizikai és lelki erővel viselte el a legnehezebb megpróbáltatásokat is. Többször letartóztatták, rettenetesen megkínozták, el is ítélték. Hóhérai mindent elkö­vettek, hogy megtörjék, de ez egyetlen esetben sem sikerült, még Horthy hírhedt kémelhárí­tóinak sem. Matko Vuković a szabadkai Sárga Ház kínpadán életét áldozta a fasizmus elle­ni harcban. 

A sziklaszilárd magatartású forradalmár immár legendás alakja ma is él a köztudatban. Küzdelmes életútjának oly gyötrelmes, s mégis megrendíthetetlen erőt tükröző szakaszai voltak, melyek drámába illőek, s oda is kívánkoznak, hogy a színpadon is megörökítsék az emberfeletti áldozatokat és hő­si tetteket követelő történelmi éveket.

Gajdos Tibor A sziklaember című munkája Matko Vuković életútját vetíti elénk olyan részletek feltárásával, amelyek minden olvasó számára új él­ményt jelentenek. Ugyanakkor ez a kis könyv értékes for­rásmunkát jelent mindazok szá­mára, akik az elkövetkező évek­ben a szabadkai munkásmoz­galom teljesebb igényű törté­netének megírására vállalkoz­nak. 

 

 

Borító/Kép
Gajdos Tibor: A sziklaember c. könyvének borítója
Szerző
/sites/default/files/2020-02/Gajdos_Tibor_A_sziklaember.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Sajtó alá rendezte
A borítón felhasznált alkotás
Kiadás éve
Kötés

Kívánja-e a pirosat?

ISBN
8632301888
Oldalszám
76 oldal
Sorozat címe
Fülszöveg

Beszédes István 1961-ben született Zentán. Felsőhegyen nőtt fel. Túlnyomórészt intellektuális töltésű verseinek tájlírai elemei gyermekkorának falusi világában gyökereznek. Az újvidéki Magyar Tanszék távhallgatója. Jelenleg művelődésszervező a zentai Ifjúsági Művelődési Központban. A versírás mellett a színművészethez is vonzódik. A zentai fiatal színjátszók műhelyének művészeti vezetője. Több előadást rendezett. Versei jugoszláviai magyar lapokban és folyóiratokan jelennek meg, valamint társszerzője a Teleírt világ (1987) című, fiatal költőket bemutató antológiának.

Borító/Kép
Műfaj
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Agancspark

Versek

Cirok Szabó István szelíd hangú költő. Nem fedezhető fel benne az elsőkötetesek becsvágya. Az az érzésünk, hogy a szerzőnek egyáltalán nem is állt szándékában költőnek lenni, egyszerűen csak nem volt más választása. Olyan evidenciákat mond ki, amelyeket mindenkinek észre kéne vennie, mégse veszi észre őket rajta kívül senki. Hiszen ki ne tudná például, hogy van olyan szerelem, amelyben csak úgy tudunk ölelni, ahogy a borostyánok. Vagy hogy anyánk kézfején a domború erek valójában faágak. És valóban, ebben a verseskötetben, akár egy gyerekkorban, bármi megtörténhet. (Celler Kiss Tamás)

ISBN
978-86-323-1083-4
Oldalszám
61 oldal
Felelős kiadó
Borító/Kép
A fedőlapot Nagy Kornélia képének felhasználásával Csernik Előd tervezte
Műfaj
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Az első műhely

Kosztolányi Dezső önképzőköri évei
Oldalszám
80 oldal
Sorozat címe
Fülszöveg

A nagy alkotók műveit készen kapjuk: a költe­mények, a novellák, a regények, drámák első igazi átélése sokszor döntő. Megragad s arra késztet bennünket, hogy befogadjuk őket. De a mű tovább hat, ismétel­ten gondolkodásra kész­tet, hogy mélyebben megismerkedjünk vele s azokkal az ismeretlen, vagy még nem eléggé felderített mozzanatok­kal, amelyek az író pá­lyájának kezdetén elin­dításában jelen voltak. Szabadka Kosztolányiját már sokan megírták. Életrajzának, értékelésének és alakja teljes meg­rajzolásának kiinduló­pontja ez a város; az irodalomtörténész aztán elhagyja Szabadkát, hisz a költő alkotóművészi nagy kibontakozása nem itt játszódott le. 

De innen indult el, és hogy milyen érlelő erő­vel nyilvánult meg en­nek a városnak, a város népének, tájának, han­gulatának hatása a köl­tőre, azt Dér Zoltán pár esztendővel ezelőtt, a Mostoha című kötetének előszavában vá­zolta fel, s újabb, még igényesebb munkája, Az első műhely olyan ismeretlen részleteket tár fel Kosztolányi diák­éveiből, amelyek sokban hozzájárulnak egy – a haladó évekkel párhuza­mosan jelentősebbé váló – írói arckép megraj­zolásához. 

Az itt következő – oly­kor lehalkított, olykor szinte átforrósodott so­rok – nemcsak váro­sunkhoz simulnak, hogy művelődéstörténetünket gazdagítsák, hanem Kosztolányi Szabadkájá­hoz visznek közelebb bennünket, ahhoz a kép­hez, amely műveiben maradandóan él. 

Borító/Kép
Dér Zoltán: Az első műhely c. könyvének borítója
Szerző
/sites/default/files/2020-02/Der_Zoltan_Az_elso_muhely.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Szerkesztő
Szerkesztő
Szerkesztő
Sajtó alá rendezte
Grafikai szerkesztő
A borítón felhasznált alkotás
A borítón felhasznált alkotás
Kiadás éve
Műnem
Kötés