Skip to main content

Nem éltünk gyöngyszigeten II.

Dudás Károly válogatott írásait tartalmazó, Nem éltünk gyöngyszigeten című kötetének írásaiban nyomon követhető a tájélmény kibontakozásának, a közösségi kiszolgáltatottságból eredő emberi sorsok megrendítő tragédiáinak, a maradék magyarság iránytévesztett sodródásának, maradékká apadásának egymásból eredő, egymást feltételező rendje, mint ahogyan fölfedhető a közösség szolgálatának egyedüli értelme, páratlan szépsége is. Hogy ennek erőteljes alakítója, formálója volt maga a könyv szerzője is, bizonyítják Dudás Károly kallódástól megmentett írásai is. Hét évtizedből fél évszázadnyi idő rendületlen hűségben – maradék magyarságunk maradandó értéke! (MÁK Ferenc)

ISBN
978-86-323-1010-0k
Oldalszám
395 oldal
Sorozat címe
Borító/Kép
Dudás Károly: Nem éltünk gyöngyszigeten II. című könyvének borítója
Szerző
Műfaj
Szerzői minősítések
Illusztrátor
Kiadás éve
Kötés

Nem éltünk gyöngyszigeten I.

Dudás Károly válogatott írásait tartalmazó, Nem éltünk gyöngyszigeten című kötetének írásaiban nyomon követhető a tájélmény kibontakozásának, a közösségi kiszolgáltatottságból eredő emberi sorsok megrendítő tragédiáinak, a maradék magyarság iránytévesztett sodródásának, maradékká apadásának egymásból eredő, egymást feltételező rendje, mint ahogyan fölfedhető a közösség szolgálatának egyedüli értelme, páratlan szépsége is. Hogy ennek erőteljes alakítója, formálója volt maga a könyv szerzője is, bizonyítják Dudás Károly kallódástól megmentett írásai is. Hét évtizedből fél évszázadnyi idő rendületlen hűségben – maradék magyarságunk maradandó értéke! (MÁK Ferenc)

 
ISBN
978-86-323-1048-3
Oldalszám
377 oldal
Sorozat címe
Borító/Kép
Dudás Károly: Nem éltünk gyöngyszigeten I. című könyvének borítója
Szerző
Műfaj
Szerzői minősítések
Illusztrátor
Kiadás éve
Kötés

Értelmiségi vártán

Publicisztikai írások
ISBN
86-82147-05-X
Oldalszám
162 oldal
Felelős kiadó
Sorozat címe
Fülszöveg

A jugoszláviai magyar értelmiség köré­ben az utóbbi néhány évben folyt vitákát, problémákat igyekszik felvillantani köny­vünk, amelynek anyaga a hetilapokban és folyóiratokban megjelent írásokból állt össze. Nemcsak megvilágítja, de meg is magyarázza azokat az értelmiségi megnyilatkozásokat, forrongásokat, amelyek ezt az időszakot jellemezték.

Kötetünk öt részre tagolódik. Az első az értelmiség és az erkölcs viszonyát, a máso­dik az összefogásra utaló kísérleteket, a harmadik a kisebbség iránti felelősséget, a negyedik a médiumoknak a kisebbségek iránti kötelességeit tárgyalja, az ötödik pe­dig zárójelentés a jugoszláviai magyarság helyzetéről. Lehetséges, hogy a szerzőnek vannak olyan meglátásai és megállapításai, amelyek nem állják majd ki az idő kritiká­ját, de annyi bizonyos, hogy papírra vetésükkor ezek látszottak helyesnek és logi­kusnak, s hogy lehetetlen tévedések nélkül felmérni a jelen vagy a közelmúlt társadal­mi és politikai történéseit. Más szóval: nem kétséges, hogy megfelelő történelmi távlatból visszatekintve az elmúlt néhány esztendőre pontosabban ítélhetjük majd meg ezeket a megállapításokat. Ennek el­lenére az Értelmiségi vártán nem csupán gondolatébresztő olvasmány, hanem érté­kes kordokumentum is a kilencvenes évek első felének nemzettudatunkat is megha­tározó eseményeiről, jelenségeiről.

Borító/Kép
Gubás Jenő: Értelmiségi vártán c. könyvének borítója
Szerző
/sites/default/files/2020-06/Gubas%20Jeno_Ertelmisegi%20vartan.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Recenzens
Recenzens
Szerkesztő
Boros György
Borítóterv
Illusztrátor
Tartalomjegyzék
Kiadás éve