Skip to main content

Cs. Simon István

költő
újságíró
szociográfus

A fotó forrása: https://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/4136/Meghirdettek-a-VI_-Cs_-Simon-Istvan-Vers-es-Prozamondo-Talalkozot.html

Az általános iskolát szülőhelyén és Csókán, a konyhakertészeti szakiskolát (1960) Adán, a mezőgazdasági főiskola kertészeti szakát (1967) Mostarban végzi. 1968 és 1972 között a csókai mezőgazdasági birtok agronómusa. 1972-től 2006-ig a Magyar Szó újságírója.

2007-ben megalakul a Cs. Simon István Baráti Társaság. Ugyanebben az évben a költő tiszteletére emléktáblát lepleznek le Csókán.

A csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület 2015 óta rendezi meg a Cs. Simon István Vers- és Prózamondó Találkozót.

Szerkesztői munkásság
Halk léptek a rabéi történetekig
(Magyar Szó. 2002. január 10.)
Simon István könyvének ünnepén
(Magyar Szó. 1994. augusztus 20.)
Dudás Kálmán: Szederillat. In. Kortárs. 1961/11.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
A szülőföld megszállottja (Cs. Simon István: Utak keresztje)
Cs. Simon István
Szerző
A színek keverőmestere
Impresszionista szociográfia
Szerző
Visszahulló pegazus (Cs. Simon István: Ahogy a vadkörtefa)
Szerző
Egy mikrovilág és írója
Szerző
„A divatosan elvárt nyavalygások helyett...” (Cs. Simon István: Varasodás)
Szerző
A teremtés veszélyeztetettsége
Szerző
Simon István könyvének ünnepén
Cs. Simon István: Szülőfalum, Terján. In. Kortárs. 1995/4.
Édes fájások (Cs. Simon István: Szülőfalum, Terján)
Szerző
A nyomorgatott táj (Cs. Simon István: Ahogy a vadkörtefa)
Szerző
„Gyermekkorom forró nyomát követve”
Egy megtapsolt vers
Szerző
Egy faluról, amelyet majdnem a némaság nyelt el
Szerző
Egy hátrányos helyzetű faluról
Szerző
Válogatva vagy inkább összegyűjtve?
Elolvasom
Cs. Simon István
Szerző

Cs. Simon István

Elvesztettük a Tarjánban született versfaragót, szociográfust, újságírót, aki mindig távol tartotta magát az írói spekulációktól, és amikor verset vetett papírra, elsősorban ösztöneire és érzelmeire hagyatkozott, s ebben a szülőföld játszotta az ihlető szerepet - A kritika Cs. Simon Istvánt (1942) a ,,spontán lírai költő ritkaságszámba menő mintaképé”-nek nevezte irodalmunkban - írta dr. Bori Imre A jugoszláviai magyar irodalom rövid története című kötetében - Az általános iskolát szülőhelyén és Csókán, a konyhakertészeti szakiskolát Adán, a mezőgazdasági főiskola kertészeti szakát Mostarban végzi - å az az íróember, aki a szó szoros értelmében belenőtt a tájba, a Bánság szikes talajába, s habár jellegzetesen egytémájú szerző, életműve egyre gyarapodott: valamennyi művét áthatotta a szülőföld iránti szeretete, és - Szloboda János megfogalmazása szerint - ,,az annak pusztulásán, sorvadásán érzett szomorúság...'
,,Amikor Simon Pista beszélt, akkor döbbentem rá, hogy semmit sem tudok a mostari hídról, a növényekről, az állatvilágról, de Rákóczi fejedelemről és Kossuthról sem, Szent Istvánról sem. És a népdalokról meg a nótákról sem. Mindig óriási tudásán döbbentem meg, olyan kollégának a tudásán, akibe a karriervágynak apró szálkája sem akadt belé' - ezekkel a szavakkal búcsúzik Cs. Simon Istvántól a Magyar Szó Tiszavidék rovatában szellemi fegyvertársa, Fodor István, búcsúzik attól az embertől, rímfaragótól, szociográfustól, újságírótól, aki a maga szuggesztivitásával, hangos, néha túl hangos beszédével valamennyiünk Nagy Barátja volt, s nem arról ,,énekelt', hogy ,,a bérceken erdők, ligetek árnyaiban sétálok, a hegyi ösvényeken patakok árja rohan, előttünk nyájas faluk és szép völgyek ölében pihenhetünk, s vízesés mögül tündérek dala hívogat'. Cs. Simon István énekében a Bánság viharsarkáról szól, szomorkásan, búsan, mint aki tudja: itt már az enyészet az úr, itt a gondolat is kemény, s a rímeket elfújja a szélvihar...
Sok-sok évvel ezelőtt, amikor fél szívvel már nem a színházhoz tartoztam, valahol Szlovéniában, a Muraközben, talán Pártosfalván vagy Hódoson szólított meg ilyképpen: ,,Fiatalember, mi újság a nagyvilágban?' Visszakérdeztem: ,,Mi újság a Bánságban?' Egy pillanatra felvillant a szeme, mintha azt akarta volna mondani: ,,A boldogság álom, s az álomnak vége, nem marad más, csak az emlékezés, már élni sem érdemes', majd legyintett, és a pohara után nyúlt. Céltalanul bolyongó ember benyomását keltette, aki megtörten, némán él bele a világba, mezítelen lélekkel, pőrén és védtelenül, nyomában a sűrű bánattal. Valami terhet vonszolt, valami fojtotta, valami emésztette...
,,A romok közt egy/ ismerős ablak:/ bezúzva a pusztulástól/ a pusztításba bámul...' - írta, és szótlanul vádolt a szeme, a tekintete. Máskor romantikába hajlott. Imigyen: ,,Végre a roncsok közt/ kivirágzott a mandulafa...' Írta, írta rímeit, és aztán húsvét előtt magához szólította az Úr, de számára nincs Feltámadás. Pista örökre elhallgatott, már nem tehet csodát, már nem dalolhat tört szövegű magyar éneket, már nem állíthat maradandó és méltó emléket szülőföldjének, embereknek, a hóvirágnak, az elsőnek a téli fagyban, és a búzakalásznak nyár delén.
Cs. Simon István, a Cs. (csókai) Pista 1942. október 19-én született, abban az évben, amikor háború dúlt a világon. Az általános iskolát Terjánban, szülőhelyén és Csókán, a konyhakertészeti szakiskolát Adán (1960-ban), a mezőgazdasági főiskolát, annak kertészeti szakát Mostarban, 1967-ben végezte. 1968-tól 1972-ig a csókai mezőgazdasági birtok agronómusa, de már akkor - amíg munkáját végezte - sokat irogatott, 1971-ben Utak keresztje címmel megjelentethette Újvidéken első verseskötetét. További munkái: Ahogy a vadkörtefa, Varasodás, Sóvirág, Észak-Bánát szociográfiájához (Szloboda János utószavával), Szülőfalum, Terján, Lehasadt ág, Virulsz-e még szülőföldem?, Sziromeső, Ahol a part szakad, Tisza menti mozaik, Parlagmagány. 1994-ben megkapta a Híd Irodalmi Díjat, az Aracs-díjat, a Magyar Szó életműdíjasa, Csóka község díszoklevelét is kiérdemelte. Azt is fontos róla tudni, hogy ő kezdeményezte a Bánáti Újság megjelentetését a Hét Napban, első elnöke és alapítója volt a csókai Móra Ferenc Művelődési Egyesületnek. Terjánban nem kaphatott, nem kaphat emléktáblát, már csak azért sem, mert szülőfaluja már nem létezik: egyszerűen elporladt, megsemmisült, mint annyi minden más, ami oly közel volt szívéhez és lelkéhez.
,,Cs. Simon István - írta 1997-ben Szloboda János - jellegzetesen egytémájú író. Egyre gyarapodó életművét jóformán egyetlen mondanivaló tölti ki: a szülőföld iránti szeretet és az annak pusztulásán, sorvadásán érzett szomorúság. Ezt az egyetlen témát azonban olyan megragadóan, líraian, szuggesztíven és szemléletesen képes előadni, hogy sohasem válik egyhangúvá vagy netán unalmassá. Az egyébként meglehetősen hétköznapi, mondhatni lapos észak-bánsági táj az író keze nyomán szinte szivárványos opálszínekben ragyog fel, s a nehéz munkától elgyötört és az életből többnyire már kifelé ballagó emberek, asszonyok hősökké, a kitartás, helytállás és hűség héroszaivá magasztosulnak...'
Cs. Simon Istvánt Csókán temették el. Vágyaiból nagyon kevés valósulhatott meg. å mondta, hogy a semmibe tágult a vidék. Mégis ragaszkodott hozzá. Azt is megmondta, miért: ,,mert itt nyugszanak azok, akik megtanítottak járni, meg egy olyan nyelvre, amelyet másokkal, egy világnyelvvel sem akarok fölcserélni'. Egy-egy vallomása olyan volt, akár egy népdal a múltból, s tudjuk: aki népdalt énekel, az őseivel beszélget. Pista szeretett velük szót váltani, és mindig az ő szép nyelvükön...

Válogatva vagy inkább összegyűjtve?. In. Fekete J. József: Idegenség/Érintettség. Magyar olvasókönyv 2. Életjel Könyvek, Szabadka, 2014.
Interjúk
Megtartó gyökerek
Nem kell az igazgyöngyöt csiszolni
Szerző
Szétporló szülőföld
Szerző
Feleselés a pusztulással
Szerző
„Olajos, nagy traktorok jöttek...”
Szerző
Elolvasom
Parlagmagány
Szerző

Parlagmagány

2004-ben Cs. SIMON István költő, szociográfus, publicista, a Bánáti Újság egyik kezdeményezője és régi munkatársa volt az Aracs-díj egyik kitüntetettje, majd napilapunk, a Magyar Szó fennállásának 60. évfordulóján életműdíjat vehetett át. A felsorolást később ő maga egészítette ki, ugyanis elárulta, hogy összesen öt rangosabb elismeréssel jutalmazták, az említettek mellett egy-egy Híd- és újságírói díj (szintén a Magyar Szótól kapta) és Csóka község díszoklevelének kitüntetettje. Aztán kiderült, hogy erről a témáról körülbelül ennyit hajlandó beszélni. Próbálkoztam ugyan azzal a megjegyzéssel, hogy az Aracs-díj mennyire szívet melengető lehet egy bánsági embernek, aki ráadásul arról ismert, hogy nagyon szereti a szülőföldjét. Cs. Simon István azonban inkább az értékeink megőrzésére vonatkozó gondolatait osztotta meg velem és az olvasókkal.
- Ha már Aracsot emlegetjük, mindenképpen több figyelmet érdemelne. Sajnos, nem látom a társadalmi összefogást ennek a szentélynek és jelképnek az érdekében, pedig az ezeréves ittlétünkről tanúskodik. Ez fontos, hiszen tudjuk, hogy nemrégiben még szendviccsel kínáltak minket útravalóul azok, akik azt állították, hogy 1956-ban érkeztünk erre a területre. A másik bizonyíték a temetőink, de az utóbbi időben azokat sem kímélik a másként gondolkozók. Mi magunk sem törődünk kellőképpen az értékeinkkel. Ezt sugallja például a rádió is, amelyben csak elvétve hallani népdalokat. Mivel az oktatástól sem várhatunk sokkal többet, maradnak az úgy-ahogy dolgozó művelődési egyesületek, amelyeknek a tevékenysége kibővülhetne ismeretterjesztő tribünök szervezésével. Arra gondolok, hogy a vidékre jellemző fontosabb évfordulókról tartsanak előadásokat azok a történészek és helytörténettel foglalkozó személyek, akik még tudják, hogy Temesvár a Bánság fővárosa, és hogy ott született Klapka György. Tudatosítani kell, hogy a szülőföldünk egy országnyi terület, amelyet egykor olyan szerencsétlenül daraboltak szét, hogy a fővárosa egy másik országba került. Ha oda szeretnénk utazni, nem tehetjük meg útlevél és vízum nélkül. Ezek a dolgok sértenek engem. Mivel mind a két öregapám ott van Doberdónál, úgy gondolom, sorba álltak ők helyettem, nekem most nem kellene. Te is bánáti vagy, gondold csak el, mennyivel szebb lenne, ha ez a terem helyett, mondjuk, Herkulesfürdőn beszélgethetnénk, ahol még én sem jártam. Az egyik dédapám előnyösebb helyzetben volt, mert a temesvári látogatása során elment és szétnézett Herkulesfürdőn is. Mert neki még nem kellettek úti okmányok. Nekem csak az ott készült régi fotó maradt. A határ csupán egy vörös vonal a térképen, olyan, mint egy operációs heg, műtét utáni nyom. Ha már minket nem vesznek számba, legalább nekünk kellene összetartanunk, a saját értékeinket megbecsülnünk. Ezt szeretném én elérni, de úgy tűnik, jócskán kifutottam az időből, hatvan felett vagyok. Ráadásul elért a betegség is.
* Ami minden bizonnyal kihat a lelkiállapotodra is, hiszen ezt a beszélgetést azért halasztottuk többször el, mert azt mondtad, az orvostól orvosig való járkálás közben nincs hangulatod hozzá.
- Egy évvel ezelőtt olyan állapotban voltam, hogy egy éjszaka, amikor nem tudtam aludni, nekidőltem a falnak a kórházi ágyamon, és vártam a szólítást. Akkor nem történt meg. Most kicsit jobban érzem magam, járkálok a faluban, kerékpározom. A betegség azonban hatással van az emberre, mert olyankor összegez, és rájön, mennyi mindent nem csinált még meg. És attól fél, nem jut már rá idő. Ilyenkor úgy érzem, az árral szemben úszok. Híre ment a betegségemnek, például nemrégiben találkoztam egy régi ismerősömmel, aki így szólított meg: Pista, te még élsz? Nem hiszem, hogy rosszakaratú lenne, nála ez inkább azt jelentette, hogy milyen régen találkoztunk. Ilyenkor előjönnek a régi emlékek, a nyári táborozás a Tiszán, amikor hallgattuk a folyó éjszakai locsogását. És valóban megpróbáltunk az ár ellen úszni. A Tiszáról szóló vers viszont nagyon hosszúnak tűnt, amikor tanultam. Juhász Gyula szerint a Tisza a bánatunk folyója, mi a magunkénak és éltetőnek éreztük, alig vártuk a virágzását. Jut eszembe, a maga kategóriájában nem rossz az a nóta sem, hogy ,,temető a Tisza, mikor kivirágzik”.
* Keszég Károly írta rólad: ,,Csendes nyári éjszakákon kiereszti a hangját, s ilyenkor a román határőrök több tíz kilométerről visszalőnek...” Legendás nótázó hírében állsz. Énekelsz még?
- A kórház óta nem. Az énekléshez nem ártana némi ital, de erre a marék orvosságra, amit szednem kell, nem ihatok. Nézem a tévében a filmet, vedel a fiú, azt mondja, ,,viszki”, nos, én beérném eperpálinkával is, de nem szabad. A mámorral együtt jár a büntetés. Szinte mindenről le kellett mondanom, amit korábban az életelememnek tartottam. Egyedül a kenyér és a hús maradt meg, de lassan azt is vissza kellene fogni. Bizony, Lívia, nem jó öregnek és kivénhedtnek lenni. Én nem bánom, hogy nem vagyok kozmopolita szemléletű, hogy nem jártam Honoluluban, de azt bánom, hogy nem voltam Herkulesfürdőn. Ez egy kicsit aggaszt.
* Sokszor emlegetted korábban, hogy Csókán emléktáblát kellene állítani Móra Ferencnek és Kálmány Lajosnak. Tavaly avattuk fel Móra Ferenc mellszobrát, amivel az álmod egy része megvalósult.
- Amikor létrehoztuk a csókai művelődési egyesületet, sok név merült fel. Kezdetben én is hajlottam arra, hogy Ady nevét viselje, de aztán inkább olyat akartunk, aki konkrétabban kötődik hozzánk. Mi tudtunk Móráról, az olvasókönyvünkben is benne volt A csókai csata című elbeszélése. Kálmány Lajos is megérdemelne egy emléktáblát, de Móra Ferenc valóban rászolgált a mellszoborra, hiszen nem csak a régészeti, hanem a szépirodalomban is méltó helyet talált Csókának. Ha már elvesztettük azt a csatát, amelyet a paplak megőrzéséért vívtunk... De ez még valóban csak az első lépés. Én idejében elküldtem a községházára, a művelődési központba, az egyesületbe az indítványt, hogy az idén, a község napján megjelöljük az ásatási helyet, a Kremenyákot. Volt egy elképzelés, a Csókai füzetek, amelynek eddig egy száma jelent meg, azt is folytatni kellene. 1910 júniusa nagyon eredményes volt a régészeti feltárások szempontjából, kijött a Szegedi Napló egyik munkatársa, dr. Domokos László, aki képes nagyriportban számolt be az ásatásokról. Azt az anyagot kellene megjelentetni és lefordítani szerb nyelvre is. Ha a velünk élők nem tudnak róla, akkor nem is várhatjuk el, hogy tiszteljék az emlékeinket. Nincs sem községi újságunk, sem rádiónk, pedig azokban ezek a dolgok is helyet kaphatnának. Akkor talán kevésbé kellene félnünk attól, hogy ledöntik a szobrot, vagy összefirkálják a talapzatát.
* Azt hallottam, hamarosan versesköteted jelenik meg.
- Igen, a zentai zEtna Kiadó meglepetése. Készítettek egy válogatást az eddigi verseimből, Parlagmagány lesz a címe. Ha majd Kanizsamonostor felé jársz, akkor rájössz, miért éppen az. Jól esett, hogy gondoltak rám. Remélem, tavaszra megjelenik, akkor majd dedikálok neked egy kötetet.
Ebben maradtunk. Annak mondanám el, aki esetleg nem tartja helyénvalónak a tegeződést ebben az interjúban, hogy Cs. Simon Istvánt mi, ,,fiatalabb” csókaiak, magunk között Pista bácsinak nevezzük ugyan, de szinte mindannyian tegezzük. Nagy-nagy tisztelettel.

Díjak, ösztöndíjak
Tagságok
Egyéb tevékenység
Szakvéleményező