Skip to main content

Csuka János

Aranyműves János Lajos
Kolozsy János
publicista
író

Amikor egyéves, a család Slavonski Brodba költözik, tizenkét éves korában árva marad, Újvidékre kerül, itt aranyművesnek tanul. Kassák hatására kezd Aranyműves János Lajos néven aktivista verseket írni az Út című újvidéki folyóiratba. Szabadkára költözése után, 1921 és 1931 között a Havas Károly szerkesztette Hírlap munkatársa, 1925-ben Az Ucca címmel riportlapot ad ki, 1931-ben a Hírlap betiltását követően a Napló munkatársa. Szabadkai újságírói ténykedése idején Kolozsy János néven jelenteti meg novelláit, irodalmi tárgyú cikkeit. 1941–42-ben a Délvidéki Magyarság című keresztény politikai napilap szerkesztője, a lap jobbratolódásakor kilép a szerkesztőségből és előbb Szegedre, 1943-ban pedig Pestre költözik. Az ostrom alatt súlyosan megsebesül. 1945-től a Miniszterelnökség Nemzetiségi és Sajtóosztályán dolgozik, 1949-ben elbocsátják. Éjjeliőrként, raktári dolgozóként, adminisztrátorként dolgozik. Az írástól eltiltják. Megtanul bolgárul, de fordításait nem jelentetheti meg a saját nevén. Szépirodalmi munkáit az Út, A Mi Irodalmunk, a Kalangya, a Hétről-Hétre közli. Szerepel a Délvidéki elbeszélők című novellaantológiában.

Kiadványok
Fordításkötetek
További publikációk
A bánáti magyarság szórványélete
(Délvidéki Szemle. 1944/3.)
Elolvasom
A volt Novi Sad-i szerb nemzeti kormány tagjainak visszaemlékezései
(Magyar Szó. 2020. május 24.)

CSUKA JÁNOS

A volt Novi Sad-i szerb nemzeti kormány tagjainak visszaemlékezései

Novi Sad, a szerbek büszke Athénje mindig a szerb kisebbségi élet lüktető központja volt. Aminthogy a változott viszonyok között is a vojvodinai szerbség lelkületének legkifejezőbb kisugárzása. Az 1918 őszén bekövetkezett állami fordulat izgalmas napjainak leggazdagabb vojvodinai eseményei is Novi Sadon zajlottak le. A háborús esztendők megpróbáltatásaitól elgyengült magyarság dermedt letargiában vergődött, amikor a Novi Sad-i szerbség a frontok összeomlásából származó előnyöket sietett a maga javára kihasználni. A szerb kisebbség, mint friss, el nem használt, pihent erő jelentkezett a véres világpódiumon, és gyorsan eltakarította a romokat. Mindenfelé bizonytalanság, tétovázás béklyózta a háborúban megviselt erőket, a szerb kisebbség azonban a frontok összeomlása után már tájékozódott. Úgy látta, hogy elérkezett a cselekvés órája, s hogy mint nemzeti kisebbség megvalósíthatja minden álmát, titkos vágyát, s csatlakozhatik a vele egy nyelven beszélő, húsából, véréből való szerb nemzettesthez.

Kisebbségi polgár számára a legizgalmasabb olvasmány az, amely visszavezet 1918 őszének az idő távlatában már-már elmosódó, drámai izgalmakban bővelkedő napjaihoz. Miként pusztult el a régi, s miért jött az új világ, azt mondják el a történelmi idők szereplői. Érdemes figyelmesen követni a szerzőket, mert – amint maguk mondják – a Novi Sad-i szerb nemzeti tanács mint központi bizottság és mint a többi vojvodinai szerb nemzeti tanácsok életre keltője a legjobban kivette részét abból az előkészítő munkából, amelynek az volt a célja, hogy minél előbb megalakuljon a bácskai, bánáti és baranyai szerbek, bunyevácok és egyéb szlávok nagy nemzeti tanácsa, amely később kimondotta a csatlakozást Szerbiához.

Szerbiához, mert a Novi Sad-i nagy nemzeti tanács a többi szlávlakta területektől eltérően nem a szerbek, horvátok, szlovének megalakítandó államához, hanem kimondottan Szerbiához csatlakozott minden feltétel és fenntartás nélkül.

Hogy ment ez végbe, milyen előzmények után, azt tudjuk meg a Spomenica oslobodjenja Vojvodine 1918 című könyvből, amelyben a nemzeti tanács vezetői örökítették meg a lázas napok történelmét.

Őszintén elmondják, hogy már a balkáni háború alatt a vojvodinai szerbek élénkebbek, mozgalmasabbak lettek, mint azelőtt. A szerb hadsereg kumanovói s szkopjei átütő erejű sikerei, amelyekkel megpecsételte a szétvert török hadsereg sorsát, szinte leírhatatlan lelkesedéssel találkoztak a vojvodinai szerb lakosság körében. „Szerbia megnagyobbodásának a kívánsága jelentkezett az akkori szerb kisebbség álmaiban – írja Svetislav Banjić –, az a remény, hogy hamarosan a szerb és a többi [246] szlávlakta területeket is egy államban egyesíthetik.” Ennek az erősödő érzésnek megfelelően kifejezést is adott a Novi Sad-i Zastava és Branik. Elég átlapozni a régi újságpéldányokat, hogy a szerbség akkori gondolkozásáról és érzéseiről megfelelő képet nyerhessünk. – Nem szabad figyelmen kívül hagyni – figyelmeztet a cikkíró – azt sem, hogy a szerb kisebbség minden érzését és gondolatát a sajtóban nyíltan nem lehetett kifejteni. Amikor 1914 vidovdan napján bekövetkezett a szarajevói merénylet, a vojvodinai szerbek tisztában voltak azzal, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia és Szerbia között kezdődő háborúban nekik kell a legtöbbet elviselniük. Hogy milyen érzéssel indultak a vojvodinai szerbek a háborúba, kitűnik a következő kiragadott mondatokból:

„A vojvodinai szerbek szívesen áldozták fel életüket, csakhogy Szerbia független és szabad maradjon, és megőrizhesse területi szerzeményeit. Azok a szerbek, akik kénytelenek voltak az osztrák–magyar hadseregben fegyvert ragadni, sírtak fájdalmukban.”

A vojvodinai szerbek – akár városokban, akár falvakban laktak – gondolatban és érzésben egyek voltak Szerbiával. A Szerbia iránt megnyilvánuló szeretetet a szerbek egymás között nyíltan, félelem nélkül éreztették beszélgetéseikben, s egymás biztatásaiban egyaránt.

Svetislav Banjić olyan nagy jelentőséget tulajdonít a vojvodinai szerbek háború alatti passzív viselkedésének, hogy szerinte külön fejezetben kellene feldolgozni az utókor okulására és tájékoztatására.

A vojvodinai szerbség kitartásra biztató lelki vára, segítséget nyújtó szellemi központja, irányítója mindig Novi Sad volt. A visszaemlékezésekben csaknem minden szerb közéleti férfi megemlíti, hogy a háború kitörésekor a katonai körök figyelmének központjában különösen a Novi Sad-i szerbek állottak. Amikor a végzetes szarajevói revolverlövések eldördültek, a Zastava, a Branik s a Srpstvo önként beszüntették további megjelenésüket, mert „nem írhattak meggyőződésük szerint, és mert nem akarták publikálni a Szerbia ellen emelt szörnyű vádakat”. Amikor a Szerémség egy része hadszíntér lett, a katonai hatóságok az exponált, nagyszerb érzelmeikről közismert szerbek internálását követelték. Az első internáltak között volt Jaša Tomić, a szerb kisebbségi mozgalom akkori vezére, azonkívül a ma is szereplő közéleti személyiségek közül: dr. Duda Bosković képviselő, Vasa Stajić, a suboticai gimnázium nyugalmazott igazgatója, dr. Nikola Mihitinović, a Matica srpska főtitkára, Dimitrije Klicin, a bácskai tartomány volt elnöke és mások, bár Matkovics Béla Novi Sad-i főispán mindent elkövetett, hogy az internálásokat megakadályozza. A főispán megkérte a szerbség vezetőit, hogy legyenek lojálisak, nehogy a katonaság részéről közbelépésre adjanak alkalmat. „Mi tudtuk: ez a lét vagy a nemlét kérdése” – magyarázza a szerbség háború alatti viselkedését a visszaemlékezés. A Szerbia ellen meginduló offenzíva előtt a hadvezetőség harminchét túszt kért, de a Novi Sad-i polgári hatóságok közbelépésére – ezt Banjić nyíltan elismeri – a katonai hatóságok csak részben tudták tervüket végrehajtani. A szerző utal arra, hogy különösen gróf Tisza István, Magyarország akkori miniszterelnöke szállott szembe a hadvezetőséggel lemondással fenyegetőzvén, és erélyes közbelépésére a 38 szerb közül tizennyolcat szabadlábra helyeztek, a másik tizennyolcat internálták. Az internáltakat hajón vitték el Novi Sadról. [247] A Novi Sad-i szerbek néma hallgatással nagy számban kisérték őket a hajóállomásig. Amikor a hajó elindult, az egyik internált szerb így kiáltott fel:

– Isten veled, Újvidék – a viszontlátásra, Novi Sad!

(Folytatjuk)

Elolvasom
A volt Novi Sad-i szerb nemzeti kormány tagjainak visszaemlékezései (2. rész)
(Magyar Szó. 2020. május 31.)

A volt Novi Sad-i szerb nemzeti kormány tagjainak visszaemlékezései (2. rész)

Később, amikor a déli fronton a hadműveletek kedvezően alakultak ki a monarchiára nézve, az internáltakat egyenként szabadlábra helyezték. Már szeptemberben odahaza voltak.

Pavle Tatić volt nyomdász, aki sokáig a szocialista pártban kereste a szerb kisebbség boldogulását, a szerb nemzetiségű osztrák–magyar katonaszökevények háború alatti bujdosásának számos epizódját örökítette meg. Szerinte az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlását tökéletes katonai szervezettsége ellenére is a belső bomlás siettette. A marsbattailonok létszáma, mire a frontra értek, a felére leolvadt. A katonák látási zavarokat előidéző különböző gyógyszereket fecskendeztek szemükbe, kifúrták fülüket, de akadtak olyanok is, akik petróleumot öntöttek orrlyukukba, mély sebeket ejtettek a testükön, csakhogy ne kerüljenek a frontra. Tatić azt állítja, hogy maga is látott igen sok ilyen megcsonkított, szerb nemzetiségű osztrák–magyar katonát. Ugyanakkor tömegesen hagyták ott csapattesteiket teljes hadi felszereléssel az elégedetlenek, és szállásokon, erdőkben rejtőztek el. Ezeket nevezte el a kiapadhatatlan néphumor „lógósok”-nak. Dél-Bácskában a szerbség a katonaszökevényeket a „zöld káder” katonáinak nevezte. A szerb nemzetiségű katonaszökevények között a legismertebb volt Branko Mirosavljević srbobrani iparos, aki „egyenesen fantasztikus trükkökkel játszotta ki a hadvezetőséget”, míg végül 1918-ban elfogták, és Budapesten kivégezték.

A szaloniki front áttörése után a megközelíthetetlen erdők s hegyrengetegek e bujdosói „legmegbízhatóbb gárdistái” voltak a szerb nemzeti tanácsoknak. A Novi Sad-i szerb katonaszökevények 1918-ban önálló lovascsapatot szerveztek, és a szerb nemzeti tanács szolgálatában állottak.

Azok a szerbek, akik nem tudtak a frontról hazaszökni, és az erdőkben, föld alatti barlangokban elrejtőzni, igyekeztek megadni magukat az antantcsapatoknak. Az orosz fogságba került szerb nemzetiségű osztrák–magyar katonák önként jelentkeztek, és kérték, hogy küldjék őket a szaloniki frontra, hogy a szerb hadsereg megmaradt részével harcoljanak – most már a Monarchia ellen. Ezekből az önkéntesekből lettek a „dobrovoljacok”, akikről az új állam megalakulása után annyi szó esett. A vojvodinai dobrovoljacok számát tízezerre becsülik, míg a Monarchia területéről való délszláv katonák száma már a háború első éveiben ötvenkétezer volt. Később már önálló délszláv divízió harcolt Szalonikiben. Az osztrák–magyar hadsereg egykori szerb nemzetiségű katonáin kívül sok amerikai szerb nemzetiségű polgár jelentkezett katonának, és ment a szaloniki frontra. A dobrovoljac csapatok a dobrudzsai harcokban szenvedték a legnagyobb veszteséget, ahol nyolcezer halottjuk volt.

A világháborúban Szerbia oldalán küzdő dobrovoljacokat azzal jutalmazták, hogy a nagybirtokosoktól elvett földeket köztük osztották szét. A földeket azóta nevükre írták, s azokkal szabadon, rendelkeznek.

A világháború idején a ma is passzív Bosznia–Hercegovina szegény vidékét élelmiszerhiány sújtotta. Zagrebban és a Vojvodinában megmozdult [248] a szerbség, és megszervezte az éhező gyermekek elhelyezését. Kosta Hadži dr. és Ignjat Pavlas dr. Novi Sad-i ügyvédek állottak a vojvodinai akció élén. A háború miatt elcsendesedett szerb kisebbség ekkor adott először magáról életjelt; a szegény gyermekek elhelyezése volt első jelentősebb megmozdulása a szerbségnek. Szívós kitartással és szorgalommal szervezték meg a segélyakciót, a legeldugottabb szerb faluba is jutott a rosszul táplált, beteg boszniai–hercegovinai gyermekekből. Ahová nem lehetett gyermekeket elhelyezni, onnan jelentős természetbeni adományok érkeztek. Huszonnégyezer gyermeket mentett meg a vojvodinai szerbség fajszeretete és áldozatkészsége a háború tombolása közepette a fenyegető éhhaláltól.

A szegény gyermekeket elhelyező bizottság volt egyébként a szerbek egyetlen intézményes szerve a háború végén. A bizottságban eleinte kizárólag a gyerekek elhelyezésének a kérdésével foglalkoztak, később már szabadabban beszéltek, és megvitatták a háborús helyzetet is. Amikor a frontok meginogtak, Đorđe Villić azt indítványozta, hogy szervezzék meg a Novi Sad-i szerbséget, hogy a bekövetkező események ne érjék váratlanul. A bizottságnak eleinte hét, később huszonnégy tagja volt, s Jaša Tomić volt az irányítója. Az 1918. október 27-ei ülésen már nem a szegény gyermekek sorsáról volt szó. Sokkal többről!

– Suboticán – jelentette be emelt hangon Tomić – titkos megbeszélést tartottak Bácska, Bánát, Baranya ismertebb szláv vezetői, és elhatározták, hogy Novi Sadon megalakítják a szerb nemzeti tanácsot, mint Dél-Magyarország központi irányító szervét, hogy a hatalmat idejében átvehesse.

A legközelebbi ülésükre már vidékiek is érkeztek, és azon határozták el a szerb polgárőrség megszervezését. A szegény boszniai gyermekeket elhelyező, humánus munkát kifejtő bizottság így lett az összeomláskor a szerbség egyik igen fontos szerve. Amint az események jelentősége fokozódott, úgy szélesedett a bizottság munkája. November 3-án a nyilvánosság elé lépett, és készült a hatalom átvételére.

Az ülésteremben pedig szerb úriasszonyok és lányok már varrták a háromszínű szerb nemzeti zászlót…

A szerb nemzeti tanács megalakításán a legtöbbet Jaša Tomić fáradozott, aki elkészítette a Vojvodina népéhez intézendő kiáltványt, amelynek kezdő sorai így szóltak:

– A háború fergetege szétrombolta az emberi átkot, azt az embertelen felfogást, hogy az erősebb a gyengébb felett uralkodhat. A sok kiöntött embervér hullámain felemelkedett az új jelszó: „Minden népnek joga van a saját sorsával rendelkezni.” Ez a felfogás igazságos és emberi, de ebből le kell vonni mindazt, amire az emberiség békéjének szüksége van, hogy az elnyomottak megelégedettek legyenek, s újabb nyugtalanságot és összetűzést elő ne idézhessenek.

Más szóval a szerb nemzeti tanács a népek egyenjogúságát követelte, helyesebben a szerb nép szabad önrendelkezési jogát a wilsoni pontok alapján. A kiáltvány többi része azt állítja, hogy a „magyarországi szerbek valamennyi nép között a legborzalmasabb helyzetben voltak”, s ezért kijelentik, hogy a budapesti parlament szerb nemzetiségű képviselőinek nincsen többé joguk a szerb nép nevében beszélni. A szerb nemzeti tanács [249] a kezébe vette a szerb nép sorsának irányítását, de még nem mondották ki az elszakadást Magyarországtól. Még tartott a balkáni frontról hazatérő német, magyar csapatok visszavonulása Bácskán keresztül, de a Novi Sad-i szerbek már elhatározták, hogy Srpski List címen lapot indítanak, és a Matica srpska főtéri házának homlokzatára felteszik a „Szerb Nemzeti Tanács” feliratot. Aznap Novi Sad szerb városrészében, a Salajkában nagygyűlést tartottak, amelyen Jaša Tomić többek közt ezeket mondotta:

– Mindannyiunk érdeke, hogy a rendet fenntartsuk. Legfőbb feladatunknak tekintjük, hogy a szerblakta városrészeken biztosítsuk a rendet, és hogy segítségére legyünk nem szerb polgártársainknak is a rend fenntartásában.

Ötszáz szerb ifjú nyomban bejelentette, hogy a polgárőrség rendelkezésére áll. A városháza elé vonultak, hogy átvegyék a fegyvereket, és letegyék az esküt a szerb nemzeti tanács kezébe. A városban ekkor már fejetlenség uralkodott, a polgári hatóságok fűhöz-fához kapkodtak, miközben szakadatlanul tartott a katonák hazaözönlése.

Elsőnek a bácskai szlovákok jelentették be csatlakozásukat a szerb nemzeti tanácshoz. Ugyanekkor kiküldöttek mentek Suboticára és a Bánátba, hogy a Vojvodina többi szlávjait is csatlakozásra bírják. A szerb nemzeti tanács első ténykedése volt, hogy felszólította a budapesti parlament szerb tagjait, hogy mondjanak le mandátumukról, mire „egyesek csendben félrevonultak”. November elején már szállingóztak hazafelé Magyarország különböző vidékeiről a volt szerb hadifoglyok, akiket a nemzeti tanács tagjai fogadtak és üdvözöltek. Az események ekkor már villámgyorsan követték egymást. Novi Sad érintésével vagy hatezer szerb hadifogoly tért vissza Szerbiába. A szerb nemzeti tanács november elején felszólítást kapott Budapestről, hogy tegye le a hűségesküt a Károlyi-kormányra. Ekkor már a rend teljesen felbomlott, és a szerbség úgy érezte, hogy ura a helyzetnek. A Novi Sad-i szerb nemzeti tanács nemcsak hogy megtagadta a hűségeskü letételét, hanem felszólította a vidéki szerb nemzeti tanácsokat is, hogy kizárólag a Novi Sad-i központtól fogadjanak el utasítást. A teljes összeomlást már nem lehetett feltartóztatni. A szerb nemzeti tanács összehívta a vojvodinai szláv nemzeti tanácsok kiküldötteit. Közben háromszáz volt szerb hadifogoly egy tiszt vezetésével katonai rendőrséget létesített Novi Sadon, úgyhogy a nemzeti tanács megbízható fegyveres alakulattal rendelkezett. A vidéken a csőcselék fosztogatott, Novi Sadon pedig a szerb katonai rendőrség parancsnoka tárgyalt Kövess tábornokkal és a német csapatok parancsnokával a csapatok zavartalan visszavonulása érdekében. A németek átadták a Beogradból hozott hadianyagot, élelmiszert, és csapataik megkönnyebbülten vonultak tovább. Amikor az utolsók is elvonultak, a szerb nemzeti tanács falragaszokon tudatta Novi Sad és környékének lakosságával, hogy „az idegen hadsereg katonái részéről a délvidéki szerbséget már nem fenyegeti semmiféle veszély”. A szerb nemzeti tanácshoz tartozó katonai és polgári alakulatok pedig kimentek a környékre, hogy a forradalmi csőcseléket megfékezzék.

November 8-án, az éjszakai órákban összehívták a szerb nemzeti tanács történelmi nevezetességű ülését, hogy a jelzett szerb csapatok ünnepélyes fogadtatásáról gondoskodjanak. Az ülésen részt vett a város [250] részéről Payerle Nándor főkapitány, Ribiczei Kálmán tanácsnok és Wachtl János rendőrtisztviselő. Az ülésen megbeszélték a fogadtatás részleteit, egyben megbízottat küldtek ki a városi tanácshoz. Boško Pavlović hadnagy, a szerb hadifoglyokból létesült katonai rendőrség parancsnoka látva a polgári hatóságok idegességét, bejelentette az ülésen, hogy Petar király nevében átveszi Novi Sadon a katonai hatalmat.

(Folytatjuk)

 

Elolvasom
A volt Novi Sad-i szerb nemzeti kormány tagjainak visszaemlékezései (3. rész)
(Magyar Szó. 2020. június 7.)

A volt Novi Sad-i szerb nemzeti kormány tagjainak visszaemlékezései (3. rész)

A Szaloniki felől érkező szerb csapatokat négyszáz főnyi lovas bandérium várta Petrovaradinban. A szerb csapatok előőrsei a szerb himnusz éneklése és Szerbia éltetése közepette vonultak be Novi Sad-ra. A hídon hatalmas szerb zászlót adtak át a szerb csapatok parancsnokának, aki egyenesen a szerb nemzeti tanács ülésére sietett, amelyen nyomban elhatározták, hogy átveszik a magyaroktól a közigazgatást. A város magyar vezetőségét megbízhatatlannak találták, és felfüggesztették. Profuma Béla polgármester helyébe Jovan Živojinovićot nevezték ki, és ezzel egyidőben felváltották az összes tanácsnokokat és rendőrkapitányokat. A szerbek a hadsereg támogatásával mindenütt ellenállás nélkül vették át a hatalmat, és hozzáfogtak a berendezkedéshez.

A szerb, bunyevác és a többi szláv nemzeti tanácsok november 25-ére úgynevezett népparlamentet hívtak össze. A november 4-ei ülésen dr. Ignjat Pavlas, Jaša Tomić és Vasa Stajić beszámoltak beogradi útjukról s a szerb kormány tagjaival folytatott tárgyalásaikról. Az út eredményeképpen a szerb nemzeti tanács fokozta munkáját, elrendelte, hogy a Novi Sad-i városházán haladéktalanul vezessék be a szerb nyelvet azzal a függelékkel, hogy a „nem szerbek szabadon érintkezhetnek a magisztrátuson anyanyelvükön”. Megvitatták a magyar köztársasági kormánynak azt a felhívását is, hogy a Novi Sad-i törvényszék területén működő ügyvédek tegyék le az esküt a köztársasági kormányra. A szerb nemzeti tanács ezt ellenezte, mert arra az álláspontra helyezkedett, hogy Dél-Magyarország elszakadása bekövetkezett, és ezért utasította a bíróságot, hogy a budapesti rendelkezést ne hajtsák végre. Az indokolás szerint „a volt szerb Vojvodina már nem tartozik Magyarországhoz, a magyar köztársasági kormány már nem avatkozhatik bele a Vojvodina ügyeibe”. Néhány nap múlva, a Karađorđević-dinasztia védszentünnepélyén a Novi Sad-i pravoszláv templomban hálaadó istentiszteletet tartottak, s ez alkalommal hódoló táviratot küldtek Petar királynak hangsúlyozva, hogy „a Novi Sad-i szerbek örülnek, hogy alattvalóinak nevezhetik magukat”. A következő héten feloszlatták a Novi Sad-i képviselő-testületet, és a hatalom lassan a szerbség kezébe került. Az egész közigazgatás átvételére azonban csak 1919. február 25-én került a sor, amikor Živojinović polgármester közölte a magyar vezető tisztviselőkkel, hogy felváltották őket, fizetésüket azonban folyósítják. Novi Sadon akkor szerb nyelvű napilap nem volt, és Živojinović polgármester az Újvidéki Hírlapban szerb nyelvű vezércikkben üdvözölte a Novi Sadra bevonuló szerb csapatokat. Az új képviselő-testület ötven főből állott, s ebből húsz volt kisebbségi: magyar, német és zsidó. A szerb nemzeti tanács szükségét érezte szerb lap megindításának, erre azonban sok pénz kellett. A szükséges összeget gyűjtés útján teremtették elő. Dungyerszki Gedeon dr. húszezer koronát adott s ezzel lehetővé tette a szerb lap megjelenését. A szerb nemzeti tanács szintén gyűjtött, hogy a hazatérő szerb hadifoglyokat élelmezhesse, s a nemzetőrség [251] tagjainak a fizetését folyósíthassa. Az első teendők közé tartozott, hogy az összegyűjtött pénzből a szerb színház tagjait kifizethessék. Az új városi tanács pedig felszólította Novi Sad város lakosságát, hogy kezdje meg újból az adófizetést, mert a város pénztára kiürült.

A Novi Sad-i nagy nemzetgyűlés – amelynek tagjait a vidéki szláv nemzeti tanácsok képviselői felhatalmazással látták el – november 25-én és február 27-én tartott ülést. A feljegyzések szerint 221 község képviseltette magát 757 kiküldöttel. Ebből 578 szerb, 34 bunyevác, 62 szlovák, 21 kisorosz, 3 sokác, 2 horvát, 6 német és egy magyar nemzetiségű volt. A delegátusok között hét nő volt, öten Suboticáról érkeztek. Már a november 25-ei ülésen Jaša Tomić azt az indítványát terjesztette elő, hogy Vojvodina csatlakozzék Szerbiához. Ezt megelőzően Beogradban folytak tárgyalások, s a szerb kormánnyal egyetértésben történt a határozat. A vojvodinai szerbség nem a később alakított Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz csatlakozott, ami Jaša Tomić következő kijelentéséből is kiderül:

– Szerbiához akarunk csatlakozni, s kérdezzük, hogy vajon jól cselekszünk-e. Ha szívünket kérdezzük, azt a választ kapjuk, hogy a szív kívánsága szerint cselekszünk. Ha agyunkat kérdezzük, ugyanezt a választ kapjuk.

Ezután felolvasta a négy pontból álló határozati javaslatot, amelyben kérik a „testvér Szerbiát, hogy a béketárgyalásokon képviselje a Vojvodina szláv érdekeit. A Vojvodina csatlakozik Szerbiához, amely eddigi munkájában és fejlődésében biztatta, és ígéri, hogy szabadságot, egyenlőséget és fejlődést biztosítanak minden irányban nemcsak a szláv, de a velük együtt élő nem szláv népeknek is”. A rezolúció annak a reményének ad nyomatékosan kifejezést, hogy a szerb kormány remélhetőleg a zagrebi nemzeti tanáccsal mindent el fog követni az egységes szerb, horvát, szlovén nemzeti állam megalakítására. Ezen az ülésen élénk vita fejlődött akörül, hogy a zagrebi nemzeti tanáccsal együttműködve mondják-e ki a csatlakozást, vagy pedig Vojvodina függetlenül a többi országrészektől csatlakozzék Szerbiához. A radikális párti politikusok álláspontja győzött, mert Szerbiához csatlakoztak. A bizottság demokrata párti tagjai ezért elhagyták az ülést, és nem vettek részt többet a bizottság munkájában arra való hivatkozással, hogy a döntés nem volt szabályszerű. A nemzeti tanács, amelyben a radikálisok nagy többségben voltak, egyben úgy határozott, hogy Jaša Tomićot és Baško Rajićot küldik ki a szerb kormány mellé vojvodinai megbízottaknak, míg a zagrebi nemzeti tanácshoz Vasa Stajić és dr. Joca Manojlović bizottsági tagokat küldték ki. Ezen az ülésen Blaško Rajić történelmi nevezetességű beszédet mondott, amelyben főleg a bunyevácok háború előtti helyzetével foglalkozott.

Az úgynevezett vojvodinai szerb nemzetgyűlés figyelembe vette azt is, hogy Bácska, Bánát, Baranyában jelentős számú magyar és német nyelvű lakosság is él, és Jaša Tomić rájuk gondolva a következő ünnepélyes nyilatkozatot tette:

„A határaink közé kerülő nem szerb és nem szláv népeknek biztosítjuk minden jogukat, amellyel megőrizhetik kisebbségi jellegüket, és fejleszthetik nemzeti sajátosságaikat.” [252]

A demarkációs vonalon túl levő szlávokra is gondoltak, s miután akkor még a békeszerződés nem volt aláírva, azt kívánták, hogy amennyiben Magyarországon még szerb vagy bunyevác nemzetiségű polgárok maradnak, úgy azok részére a magyar kormány adja meg mindazokat a jogokat, amelyeket Beograd fog nyújtani kisebbségeinek.

(Folytatjuk)

*

Már húsz esztendeje ennek. A kettős évtized küszöbén a múlt kötelez arra, hogy fellapozzuk az emlékezések könyvét. [255]

Kalangya, 1937. október (246–255)

Zombor története. In. Somogy. 1944/7.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Csuka Jánosról. In. Vajdasági Írás. 1929/4.
Szerző
Csuka János: Kisebbségi sorsban. In. Láthatár. 1941/7.
Szerző
Csuka János: Kisebbségi sorsban
Szerző
Kisebbségi sorsban. In. Délvidéki Szemle. 1943/2.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Szabadkai sajtó. (1919–1945). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1979.
Szerző
A vajdasági magyarok majdnem titkos története (Csuka János: A délvidéki magyarság története 1918–1941)
Szerző
Elolvasom
Csuka János egy feledésbe merült írása elé
Szerző

Csuka János egy feledésbe merült írása elé

A volt Novi Sad-i szerb nemzeti kormány tagjainak visszaemlékezései

Csuka János neve hosszú évtizedekig csak sajtótörténészek és a két világháború közötti délvidéki magyar irodalom iránt érdeklődők körében volt ismert. Szépirodalmi munkáit többnyire Aranyműves János vagy Aranyműves Lajos néven jegyezte. Kisebbségpolitikai és szociológiai ihletésű tanulmányai, publicisztikai írásai feledésbe merültek, párhuzamosan azzal a kollektív amnéziával, amely a magyar kisebbség csendesen folyó, ám gazdasági, politikai és ideológiai eszközökkel serkentett beolvasztásának jegyében meszesítette el irodalmi és kulturális életünk vérkeringését és társadalmi tudatunkat egyaránt. Pedig igazat kell adnunk Arday Lajos történésznek, aki szerint Csuka János munkássága képviseli a korszak vajdasági „magyar nyelvű társadalomtudományának csúcsteljesítményét”. Csuka titokban írt és évtizedekig kéziratban lappangó, a délvidéki magyarság két háború közötti történetéről írt monográfiájának (A délvidéki magyarság története, Püski Kiadó, Budapest, 1995) megjelentetése óta azt is tudjuk, hogy a hányatott sorsú szerző a kisebbségpolitikai analízis és a nemzeti kisebbségi vonatkozású történettudomány asztalára is korszakalkotó művet tett le.

Csuka János a jugoszláv politikai uralom alá került magyarság emancipációjáért folytatott küzdelem meggyőződéses elkötelezettje volt. Szegeden született 1902-ben, de családjával már kicsi gyermekkorában Szlavónbródba került. 1912-ben elveszítette édesapját. Szabadkán aranyművesinasnak állt, innen későbbi írói álneve: Aranyműves János Lajos – az 1920-as évek elején az újvidéki Vajdaság c. délutáni napilapban nemcsak verseit jegyezte így, hanem első szociográfiai ihletésű macedóniai beszámolóit is (Leányvásár KumanovónDél-szerbiai kőtörők között). Abban, hogy újságíró lett belőle, nagy szerepe volt Havas (Handelsmann) Károly támogatásának, aki egy ideig az újvidéki lapnál is dolgozott. Mégis mindkettejük munkássága inkább a szabadkai sajtóhoz kötődik, azon belül is elsősorban a Hírlaphoz, amely 1921-től 1929-ig – az újság hatóági betiltásáig – jelent meg. (1922-től voltaképpen a Magyar Párt hivatalos napilapjának számít, s egy időben Havas Károly a felelős szerkesztője.) Ezzel párhuzamosan 1925-ben Az ucca címmel kérészéletű kéthetilapot ad ki, egy évvel később pedig az újvidéki Revü művelődési és színházi lap szabadkai szerkesztője.

A Hírlap állandó, kemény harcot folytat a kisebbségi jogsérelmek ellen, és Csukának ebben a küzdelemben kiemelkedő szerep jut. A politikai körülmények rendkívül kedvezőtlenek. A szerkesztést és a sajtószabadságot a kíméletlen cenzúra sújtja, a terjesztést hatósági eszközökkel nehezítik, különösen választási harcok idején, 1923-ban szerb szélsőségesek szétrombolják a lap nyomdáját, két évvel később pedig az újság magyarországi pénzelésének ürügyén letartóztatják a Magyar Párt szabadkai vezetőit. A királyi diktatúra bevezetése után a jugoszláv állam végleg beszünteti a Hírlapot, a Magyar Pártot pedig betiltja.

Helyzetének javulását a délvidéki magyarság a határrevíziótól reméli. Csuka János a bácskai magyarság többségéhez hasonlóan az 1941-es visszacsatolástól a romlásba döntött kisebbség helyzetének jobbra fordulását várja. Kisebbségi politikai érdemeire tekintettel eléri, hogy 1941. április 20-án újrainduljon a több mint egy évtizeddel korábban elhallgattatott Hírlap, azonban már júliusban betiltják, mert a lap kiadóhivatala zsidókat is alkalmaz. Csuka János családjával 1943-ban Budapestre költözik, az Esti Magyarország munkatársa lesz. A főváros ostromakor súlyosan megsebesül. A háború utáni magyar kormány nemzetiségi és sajtóosztályának referenseként dolgozik egészen 1949-ig, amikor feljelentik. Névtelen, rágalmazó levelet íratnak ellene, majd elbocsátják. Ezt megelőzően az újvidéki Híd folyóiratban Gál László tollából jelenik meg egy Csukát súlyosan denunciáló cikk. Az ötvenes években portásként, raktárosként tartja el családját, majd tolmácsként és fordítóként sikerül megkapaszkodnia, megtanul bolgárul, s – Illés Sándor neve alatt, hiszen a sajátján nem publikálhat – több regényt és egy novelláskötetet ültet át magyarra.

A világtól elfeledve, szinte észrevétlenül hal meg 1962-ben, 59 éves korában.

Életében a saját neve alatt mindössze két könyve jelent meg: a Csuka Zoltánnal együtt jegyzett Utak c. verseskötet 1922-ben, és „A délvidéki magyarság husz éve” alcímet viselő Kisebbségi sorsban 1941-ben, melynek első kötete mindenekelőtt a vajdasági magyarság társadalmi, gazdasági és kulturális helyzetéről írt cikkeiből tanulmányaiból, a második pedig elbeszéléseiből nyújtott egy-egy csokorra valót az olvasóknak. Csuka figyelmet szentelt a vajdasági nem magyar ajkú kisebbségek – elsősorban a németek – gazdasági és társadalmi mozgásainak is, mindenekelőtt az összehasonlítás érdekében, ugyanakkor figyelemmel kísérte az államalkotó szerbség politikai áramlatait és törekvéseit, kulturális megszerveződését, hegemóniájának kiépülését is. Tollát a visszafogott, tárgyilagos hang jellemzi, a következtetések levonását olvasóira bízza.

Akárcsak a Spomenica oslobodjenja Vojvodine 1918 c. emlékkönyvről mondottakat a Szirmai Károly és Draskóczy Ede szerkesztette Kalangya 1937. októberi számában publikált könyvismertetőjében, melynek újraközlését a Kilátó vállalta, vélhetően azért, hogy a trianoni békediktátum után száz évvel történelmi ismeretünk és nemzeti önképünk, akár egykori ellenfeleink önképének és szándékainak pontosabb megismerése által is gyarapodhasson. A tanulságok levonásának reményében.

Ha egyáltalában a történelemnek valaha is voltak és lehetnek bármiféle tanulságai…

CSUKA JÁNOS

A volt Novi Sad-i szerb nemzeti kormány tagjainak visszaemlékezései

Novi Sad, a szerbek büszke Athénje mindig a szerb kisebbségi élet lüktető központja volt. Aminthogy a változott viszonyok között is a vojvodinai szerbség lelkületének legkifejezőbb kisugárzása. Az 1918 őszén bekövetkezett állami fordulat izgalmas napjainak leggazdagabb vojvodinai eseményei is Novi Sadon zajlottak le. A háborús esztendők megpróbáltatásaitól elgyengült magyarság dermedt letargiában vergődött, amikor a Novi Sad-i szerbség a frontok összeomlásából származó előnyöket sietett a maga javára kihasználni. A szerb kisebbség, mint friss, el nem használt, pihent erő jelentkezett a véres világpódiumon, és gyorsan eltakarította a romokat. Mindenfelé bizonytalanság, tétovázás béklyózta a háborúban megviselt erőket, a szerb kisebbség azonban a frontok összeomlása után már tájékozódott. Úgy látta, hogy elérkezett a cselekvés órája, s hogy mint nemzeti kisebbség megvalósíthatja minden álmát, titkos vágyát, s csatlakozhatik a vele egy nyelven beszélő, húsából, véréből való szerb nemzettesthez.

Kisebbségi polgár számára a legizgalmasabb olvasmány az, amely visszavezet 1918 őszének az idő távlatában már-már elmosódó, drámai izgalmakban bővelkedő napjaihoz. Miként pusztult el a régi, s miért jött az új világ, azt mondják el a történelmi idők szereplői. Érdemes figyelmesen követni a szerzőket, mert – amint maguk mondják – a Novi Sad-i szerb nemzeti tanács mint központi bizottság és mint a többi vojvodinai szerb nemzeti tanácsok életre keltője a legjobban kivette részét abból az előkészítő munkából, amelynek az volt a célja, hogy minél előbb megalakuljon a bácskai, bánáti és baranyai szerbek, bunyevácok és egyéb szlávok nagy nemzeti tanácsa, amely később kimondotta a csatlakozást Szerbiához.

Szerbiához, mert a Novi Sad-i nagy nemzeti tanács a többi szlávlakta területektől eltérően nem a szerbek, horvátok, szlovének megalakítandó államához, hanem kimondottan Szerbiához csatlakozott minden feltétel és fenntartás nélkül.

Hogy ment ez végbe, milyen előzmények után, azt tudjuk meg a Spomenica oslobodjenja Vojvodine 1918 című könyvből, amelyben a nemzeti tanács vezetői örökítették meg a lázas napok történelmét.

Őszintén elmondják, hogy már a balkáni háború alatt a vojvodinai szerbek élénkebbek, mozgalmasabbak lettek, mint azelőtt. A szerb hadsereg kumanovói s szkopjei átütő erejű sikerei, amelyekkel megpecsételte a szétvert török hadsereg sorsát, szinte leírhatatlan lelkesedéssel találkoztak a vojvodinai szerb lakosság körében. „Szerbia megnagyobbodásának a kívánsága jelentkezett az akkori szerb kisebbség álmaiban – írja Svetislav Banjić –, az a remény, hogy hamarosan a szerb és a többi [246] szlávlakta területeket is egy államban egyesíthetik.” Ennek az erősödő érzésnek megfelelően kifejezést is adott a Novi Sad-i Zastava és Branik. Elég átlapozni a régi újságpéldányokat, hogy a szerbség akkori gondolkozásáról és érzéseiről megfelelő képet nyerhessünk. – Nem szabad figyelmen kívül hagyni – figyelmeztet a cikkíró – azt sem, hogy a szerb kisebbség minden érzését és gondolatát a sajtóban nyíltan nem lehetett kifejteni. Amikor 1914 vidovdan napján bekövetkezett a szarajevói merénylet, a vojvodinai szerbek tisztában voltak azzal, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia és Szerbia között kezdődő háborúban nekik kell a legtöbbet elviselniük. Hogy milyen érzéssel indultak a vojvodinai szerbek a háborúba, kitűnik a következő kiragadott mondatokból:

„A vojvodinai szerbek szívesen áldozták fel életüket, csakhogy Szerbia független és szabad maradjon, és megőrizhesse területi szerzeményeit. Azok a szerbek, akik kénytelenek voltak az osztrák–magyar hadseregben fegyvert ragadni, sírtak fájdalmukban.”

A vojvodinai szerbek – akár városokban, akár falvakban laktak – gondolatban és érzésben egyek voltak Szerbiával. A Szerbia iránt megnyilvánuló szeretetet a szerbek egymás között nyíltan, félelem nélkül éreztették beszélgetéseikben, s egymás biztatásaiban egyaránt.

Svetislav Banjić olyan nagy jelentőséget tulajdonít a vojvodinai szerbek háború alatti passzív viselkedésének, hogy szerinte külön fejezetben kellene feldolgozni az utókor okulására és tájékoztatására.

A vojvodinai szerbség kitartásra biztató lelki vára, segítséget nyújtó szellemi központja, irányítója mindig Novi Sad volt. A visszaemlékezésekben csaknem minden szerb közéleti férfi megemlíti, hogy a háború kitörésekor a katonai körök figyelmének központjában különösen a Novi Sad-i szerbek állottak. Amikor a végzetes szarajevói revolverlövések eldördültek, a Zastava, a Branik s a Srpstvo önként beszüntették további megjelenésüket, mert „nem írhattak meggyőződésük szerint, és mert nem akarták publikálni a Szerbia ellen emelt szörnyű vádakat”. Amikor a Szerémség egy része hadszíntér lett, a katonai hatóságok az exponált, nagyszerb érzelmeikről közismert szerbek internálását követelték. Az első internáltak között volt Jaša Tomić, a szerb kisebbségi mozgalom akkori vezére, azonkívül a ma is szereplő közéleti személyiségek közül: dr. Duda Bosković képviselő, Vasa Stajić, a suboticai gimnázium nyugalmazott igazgatója, dr. Nikola Mihitinović, a Matica srpska főtitkára, Dimitrije Klicin, a bácskai tartomány volt elnöke és mások, bár Matkovics Béla Novi Sad-i főispán mindent elkövetett, hogy az internálásokat megakadályozza. A főispán megkérte a szerbség vezetőit, hogy legyenek lojálisak, nehogy a katonaság részéről közbelépésre adjanak alkalmat. „Mi tudtuk: ez a lét vagy a nemlét kérdése” – magyarázza a szerbség háború alatti viselkedését a visszaemlékezés. A Szerbia ellen meginduló offenzíva előtt a hadvezetőség harminchét túszt kért, de a Novi Sad-i polgári hatóságok közbelépésére – ezt Banjić nyíltan elismeri – a katonai hatóságok csak részben tudták tervüket végrehajtani. A szerző utal arra, hogy különösen gróf Tisza István, Magyarország akkori miniszterelnöke szállott szembe a hadvezetőséggel lemondással fenyegetőzvén, és erélyes közbelépésére a 38 szerb közül tizennyolcat szabadlábra helyeztek, a másik tizennyolcat internálták. Az internáltakat hajón vitték el Novi Sadról. [247] A Novi Sad-i szerbek néma hallgatással nagy számban kisérték őket a hajóállomásig. Amikor a hajó elindult, az egyik internált szerb így kiáltott fel:

– Isten veled, Újvidék – a viszontlátásra, Novi Sad!

(Folytatjuk)