Skip to main content

Czékus Géza

tanár
biológus

Kishegyesen született 1953-ban. Alapképzettsége okleveles biológus. Volt egyetemi rendes tanár, tanszékvezető, a módszertanokkal megbízott dékánhelyettes az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán. 1985-ben a szegedi JATE-n, 1991-ben az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karán szerzett doktori minősítést. 1976 óta tanárként tevékenykedett. A felsőoktatásban 1988 óta dolgozott. Biológiát, a biológiával rokon tudományterületeket (ökológia, környezetvédelem, zoopedagógia) illetve szakmódszertanokat ad elő a mai napig. 2018-tól nyugdíjas.

Publikációinak száma mintegy 30, ezenkívül több, mint 20 könyv szerzője. Négy monográfiát adott ki (temető-, biodemográfiai-, dendroflorisztikai- és templomi betlehemekkel foglalkozó monográfiák). Nevéhez fűződik a Cenchrus pauciflorus BENTH. és az Asplenium x murariaeforma WAISB. fajok első jugoszláviai leírása. Több szakmai szervezet a tagja.

Kutatási területei: embertan, botanika, környezeti nevelés.

További publikációk
Isonymy at marriage in Hungarian ethnic group of North Vojvodina. In. Farkas Gyula (szerk.): Papers of scientific session in Szeged. JATE, Szeged, Ulm, 1991., p. 11–18.
A biológia tanítása Jugoszláviában I. In. A Biológia Tanítása. 1993/4., p. 7–10.
A biológia tanítása Jugoszláviában II. In. A Biológia Tanítása. 1993/5., p. 5–13.
Embertani vizsgálatok Verušić-B (Vojvodina, Jugoszlávia) XI. századi temetkezéseinek csontvázmaradványain
(Anthropologiai Közlemények. 1994/36., p. 21–38.)
Czékus Géza–Gyólity Péter: Számítógéppel támogatott környezetismereti foglalkozás egy szabadkai óvodában. In. Inspiráció. 1995/2., p. 22.
Reménykeltő folyamatok a Vajdaságban. In. Természetbúvár. 1997/1., p. 36–37.
Anthropological presentation of skeletons from the Verušić-Na Vojvodina, Yugoslavia) cemetery from the Sarmatian age (14th-15th century)
(Acta Biol. 1997/42., p. 17–24.)
A Szabadkai Tanítóképző Főiskola végzőseinek az állatkerttel kapcsolatos diplomamunkái. In. Pintér Tibor–Ilosvay György (szerk.): Pedagógiai lehetőségek az állatkertekben. Zoopedagógia. Körlánc Szegedi Munkacsop., Szeged, 1997.
Zolnai Albert–Czékus Géza: Changing and Strengthening the Contents and Moral Standards of Professional Education – an Imperative for Mankind’s Futur. In. Chemical Education Journal. 2001/1., p. 5–17.
A házasságkötések demográfiai vonatkozásai Kishegyesen (Mali Iđos, Szerbia)
(Demográfia. 2003/2–3., p. 260–276.)
A pannonhalmi bencések életkora és haláloka
(Anthropológiai Közlemények. 2003/44., p. 105–110.)
Észak-Bácska (Szerbia) régészeti leleteinek embertani áttekintése. In. Újlaki Pongrácz Zsuzsanna (szerk.): Hadak útján. Népességek és iparok a népvándorlás korában. CD. Pars Kft., Nagykovácsi, 2006.
Problemi realizacije sadržaja i organizacija vaspitno-obrazovnog procesa i perspektive razvoja. In. Gajić O. (szerk.): Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja. Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, Újvidék, 2006., p. 334–338.
Embertani vizsgálatok Verušić-A (Vojvodina, Serbia) XI. századi temetkezéseinek csontvázmaradványain
(Folia Anthropologica. 2007/5., p. 51–66.)
In memoriam Živojin Gavrilović. Nekrológ.
(Folia Anthropologica. 2007/5., p. 127–128.)
Az állatkerti oktató-nevelő munka helye a tanítóképzésben. In. Az állatkertek a társadalomban betöltött oktató-nevelői szerepe. 2007., p. 5.
A káriesz gyakorisága a Horgos-Budzsák-i avar kori népességben
(Folia Anthropologica. 2007/6., p. 61–64.)
Death rate in Kishegyes (Mali Iđoš) from 1776 to 1950. In. Éva B. Bodzsár–Annamária Zsákai (szerk.): Human Diversity and Biocultural Researches. Department of Biological Anthropology Eötvös Loránd University, Budapest, 2007., p. 165–177.
A lefordított tankönyvek buktatói. In. Bencéné Fekete A. (szerk.): Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, 2010., p. 81–84.
Embertani tárgyú kísérletek a környezetünk tantárgy tanításában. In. Sipos Lászlóné (szerk.): Módszertani jegyzetek I. SZIE Pedagógiai Kar Kárpát-medencei Magyar Pedagógusok Módszertani és Kutatási Központja, Szarvas, 2010., p. 29–44.
A temetőpedagógia létjogosultsága az oktatásban. In. Lehetőségek és alternatívák a Kárpát-medencbében. 2011., p. 343–350.
Czékus Géza–Major Lenke: Taneszközök és módszerek a természetismeret tanításában. In. Tasnádi Péter (szerk.): Természettudomány tanítása korszerűen és vonzóan. Motiváció, tehetséggondozás, tanárképzés. ELTE, Budapest, 2011., p. 638–641.
Czékus Géza–Major Lenke–Horák Rita: Szabadkán élő, magyar anyanyelvű kisiskolások olvasmányszerkezetének vizsgálata. In. Nagy M. (szerk.): „Művelődés – Identitás – Egészség”. Selye János Egyetem, Komárom, 2012., p. 429–438.
Horák Rita–Czékus Géza: Az élethosszig tartó tanulás jelentősége és megvalósulásának lehetőségei a gyakorló pedagógus munkájában
( Képzés és Gyakorlat. 2012/3–4., p. 187–196.)
A temetőpedagógia létjogosultsága az oktatásban
(Magyar Temetkezés. 2012/3., p. 9–10.)
A kisiskolások földrajzi ismereteinek megalapozása. Módszertani Közlöny. 2012/1., p. 58–71.
Földrajzi barangolás Szabadkán és környékén kisiskolásokkal
(A Földrajz Tanítása. 2013/1., p. 10–19.)
Borsos Éva–Czékus Géza: A kisiskolások és a szelektív hulladékgyűjtés. In. Tóth Péter–Ősz Rita–Hajnal Andrea (szerk.): Új kihívások a felsőoktatásban és a pedagógusképzésben. Óbudai Egyetem Trefort Ágoston M. K., Budapest, 2013., p. 279–290.
A nyomaveszett Csáth. In. Danubius Noster. 2013/1–2., p. 177–199.
Környezettudatosságra nevelés városdíszítéssel. In. Ősz Rita (szerk.): Empirikus kutatások a szakképzésben és a felsőoktatás-pedagógiában. DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda Kft., Székesfehérvár, 2014., p. 215–235.
Muszlim temetés Szabadkán
(Kharón. 2015/4.)
Kivonatok egy halotti búcsúztatóból (Vajdaság, Szilágyi)
(Kharón. 2016/1., p. 1–17.)
Czékus Géza–Czékus Borisz: Szabadka és környéke védett természeti értékei. In. Szigyártó Lídia (szerk.): XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2017., p. 319–324.
Czékus Géza–Lepeš, Josip: Quo vadis, szabadkai manyar nyelvű tanítóképzés? In. Kurucz Rózsa (szerk.): A pedagógusképzés évszázadai a Kárpát-medencében. PTE KPVK, Szekszárd, 2017., p. 81–89.
A biológia-szótár szükségessége a kétnyelvű közösségben. In. Tóth Péter–Hanczvikkel Adrienn–Duchon Jenő (szerk.): Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban. Óbudai Egyetem, Budapest, 2017., p. 667–674.
Presentation of the Trepanned Skull Labelled MO-90, Found in the Avar Cemetery on the Territory of Settlements Ómoravica-Kopláló in Serbia. In. International Journal of Morphology. 2018/1., p. 243–247.
Borsos Éva–Halasi Szabolcs–Ihász Ferenc–Czékus Géza–Horák Rita–Lepeš, Josip–Stajer Anita: Morphological Examination of Young Adults Related to Obesity. In. International Journal of Morphology. 2018/1., p. 121–129.
Czékus Borisz–Czékus Géza Ekootisak naše budućnosti. In. Špoljarić, Bernard (szerk.): Scenarija budućnosti. 2018., p. 37–48.
A szabadkai köztemetők dendroflórája. In. Füleky György (szerk.): XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia kiadványa. MAG, Gödöllő, 2018., p. 52–56.
A migrációról másképpen. In. Tóth Péter–Simonics István–Manojlovic Heléna–Duchon Jenő (szerk.): Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és a felsőoktatásban. Óbudai Egyetem, Budapest, 2018., p. 590–601.
A Cenchrus pauciflorus mint új adventív faj Szerbia flórájában. In. 1. simpzoijum o flori i vegetaciji SR Srbije. 1986., p. 30.
Fogalmak kialakítása a biológiatanításban. In. Oktatás és Nevelés. 1987/71., p. 83–86.
Mongolska pega i njena učestalost u jednom uzorku. In. Glasnik ADJ. 1988/25., p. 89–91.
Boja očiju, boja kose i oblik kose u jednom Subotičkom uzorku. In. Glasnik ADJ. 1988/25., p. 97–109.
Biológiai elemek a természet és társadalom, a természeti ismeretek és társadalmi ismeretek tantárgy tantervében. In. Oktatás és Nevelés. 1990/85–86., p. 84–89.
Jobb- és bal-oldalúság vizsgálata különböző Észak-Bácska-i népességeknél. In. Oktatás és Nevelés. 1990/87–88., p. 106–111.
Czékus Géza–Csákány Károly: Prilog proučavanju karijesa u ranosrednjovekovnoj nekropoli u Titovom Vrbasu. In. Rad Vojvođanskih Muzeja. 1990/32., p. 141–146.
A környezettudat jelentősége és kialakításának lehetőségei. In. Napló. 1995/250., p. 6.
Sérülések jelei ásatag csontokon
(Bácsország. 1995/3., p. 15.)
Még ezt is tudjuk a horgosi gyermekekről. In. Kiss-Iván Anna–Nagygyörgy Zoltán–Palatinus István–Táborosi Imre: Beszélő múltunk. Római Katolikus Plébániahivatal, Agapé, Horgos, Újvidék, 1995. p. 252–255.
A horgosi „Budzsák” avarkori temető embertani leírása. Kiss-Iván Anna–Nagygyörgy Zoltán–Palatinus István–Táborosi Imre: Beszélő múltunk. Római Katolikus Plébániahivatal, Agapé, Horgos, Újvidék, 1995.
A Szabadka-horgosi homokvidék növénytakarójának történeti áttekintése (1.)
(Bácsország. 1996/3., p. 14.)
A Szabadka-horgosi homokvidék növénytakarójának történeti áttekintése (2.)
(Bácsország. 1996/4., p. 14.)
The occurence of the fossa mentalis in four representative groups from North-Bačka. In. Genetika. 1992/2., p. 109–114.
Variatons of hair limits on the forehead in sample from northern Serbia. In. Genetika. 1994/1., p. 57–62.
Új jövevényfajunk: az átoktüske
(Bácsország. 1996/11., p. 14.)
Környékünk állatvilága a történeti időkben
(Bácsország. 1997/2., p. 10.)
Amerikából jöttem (behurcolt növényeink)
(Bácsország. 1997/4., p. 14.)
Egy környezetvédelmi vetélkedő margójára. In. Új Kép. 1997/2., p. 8–9.
Szabadka a XIX. század végi népesedési jellemzői
(Bácsország. 1997/8., p. 6.)
A tanulók jóltápláltsága. In. Új Kép. 1997/4., p. 19–20.
Az általános iskolás tanulók körében végzett anatómiai kutatások eredményei. In. Kocsis Mihály (szerk.): Szülők iskolája. Ivo Lola Ribar Általános Iskola, Szabadka, 1997.
A család és az iskola szerepe az egészséges ökológiai környezet kialakításában. In. Szülők iskolája. Ivo Lola Ribar Általános Iskola, Szabadka, 1998., p. 26–31.
A didaktikai technika felhasználása az óvodában - a Lego kockák. In. Új Kép. 1999/3., p. 11–12.
A contribution to the study of the species from the Asplenium genus in the vicinity of Subotica. In. Proceedings for Natural Sciences. 1999/96., p. 99–105.
Cigaretta-, alkohol- és drogfogyasztás egy szabadkai mintában. In. Norma. 2000/3., p. 89–106.
Czékus Géza–Laki Lilla: A szabadkai Egészségügyi Középiskola tanulóinak jóltápláltsága a szociális háttér függvényében. In. Norma. 2000/1–2., p. 111–121.
Zolnai Albert–Czékus Géza: The failure of uneducated trouble – makers, an example from Subotica. In. Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja. Monografija II., Ekološki pokret Grada, Újvidék, 2001., p. 385–391.
Zolnai Albert–Czékus Géza: Making the students of the teacher training college more ecologically conscious. In. Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja. Monografija II., Ekološki pokret Grada, Újvidék, 2001., p. 225–228.
A természet és társadalom új tanmeneteivel kapcsolatos észrevételek. In. Új Kép. 2002/1–2., p. 14–19.
Kísérletek a természetismeret tanításában. In. Új Kép. 2003/1–2., p. 1–4.
Az iskola szerepe a fenntartható fejlődésben – helyzetelemzés és lehetőségek. In. Molnár Imre (szerk.): A fenntartható fejlődés időszerű kérdései a Vajdaságban. Atlantis, Újvidék, 2003., p. 113–122.
A szabadkai játszóterek ökológiai állapota. In. Vajdaság környezet-egészségügyi értékelése az ezredfordulón. Atlantis, Újvidék, 2003., p. 51–59.
Zolnai Albert–Czékus Géza: Az oldatok kémiai és biológiai jelentősége. In. Új Kép. 2004/1–2., p. 13–16.
Zolnai Albert–Czékus Géza: Bizonyos fogalmak integrált alapú kialakítása, melyek közösek a kémia, fizika, biológia tudományos értelmezésében. In. Új Kép. 2004/5., p. 12–15.
Páfrányok a szabadkai Fekete –fürdőben. In. Bácsország. 2004/I–III., p. 95–96.
Czékus Géza–Námesztovszki Zsolt: Obrazovni softver u nastavi prirode i društva u osnovnoj školi. In. Nadrljanski, Đorđe (szerk.): Savremene informatičke i obrazovne tehnologije i novi mediji u obrazovanju. Tanítóképző Kar, Zombor, 2004.
A szabadkai Bajai úti temetőben eltemetett 1848/49-es honvédek. In. Bácsország. 2005/I., p. 12–15.
Czékus Géza–Zolnai Albert: Arzén a természetben és az élővilágban. In. Új Kép. 2005/5–6., p. 26–34.
The Significance of Cemeteries in Education of Environment-Protection. In. Monografija zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja II. Ekološki pokret grada Novog Sada, Újvidék, 2005., p. 217–221.
The Dendroflora in Subotica's Cemeteries. In. Monografija zašstita životne sredine gradova i prigradskih naselja I. Ekološki pokret grada Novog Sada, Újvidék, 2005., p. 315–319.
A (magyar) oktatás tárgyi feltételei – múlt, jelen és jövő. In. Új Kép. 2005/9., p. 23–30.
Czékus Géza–Námesztovszki Zsolt: Interdisciplinary Education Using Digitized Map. In. The 3rd International Conference on Informatics, Educational Technology and New Media in Education. 2006., p. 56–63.
The Body Fat Mass as the Percentage of Body Weight Teachers to be in Subotica. In. Glasnik ADJ. 2006/41., p. 375–379.
Öngyilkosságok Kishegyesen a XIX. század második és a XX. század első felében. In. Bácsország. 2006/38., p. 68–69.
A szabadkai temetők fásszárú növényeinek összehasonlító elemzés. In. Bácsország. 2006., p. 45–53.
Kedves Tanár Úr, Kolléga, Barátunk, Albert!. In. Új Kép. 2006/10–11., p. 67–68.
A kanizsai avar temető embertani jellemzése. In. Káich Katalin–Czékus Géza (szerk). Az Újvidéki Tudományegyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar évkönyve 2006. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2006., p. 57–79.
The frequency of Vertex Hair Whirpool among Pupils of “Đuro Salaj” Primary School in Subotica. In. Glasnik ADJ. 2007/42., p. 419–425.
Hitoktatás és biológia-tanítás – biológia-tanítás és hitoktatás. In. Új Kép. 2007/12., p. 35–40.
Az egyetemi hallgatók szerepe az önellenőrzésben és a minőségellenőrzésben. In. Káich Katalin–Czékus Géza (szerk.): Az Újvidéki Tudományegyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka. Évkönyv 2007. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2006.
Comparison of the Dendroflora of Subotica`s Cemeteries. In. Protection of Nature. 2008/1., p. 111–121.
Az állatkerti oktatás térhódítása és minőségi változása. In. Káich Katalin–Czékus Géza: A tanítóképzés egykor és ma. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2008., p. 139–145,
Az iskolán kívüli iskola. In. Czékus Géza (szerk.): A tanítóképzés jövője. A II. nemzetközi tudományos konferencián elhangzott munkák gyűjteménye. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Forum Könyvkiadó Intézet, Szabadka, Újvidék, 2009., p. 83–91.
Czékus Géza–Horák Rita: Anyanyelvápolás a környezetünk és természet és társadalom órákon. In. Bene Annamária (szerk.): Az esélyegyenlőség és felzárkóztatás vetületei az oktatásban. MTTK, Forum, Szabadka, Újvidék, 2009., p. 219–226.
A Környezetünk és a Természet és társadalom című tankönyvek tárgyi és egyéb fogyatékosságai/hibái. I. 2009., p. 51–60.
A Környezetünk és a Természet és társadalom című tankönyvek tárgyi és egyéb fogyatékosságai/hibái. II. 2009., p. 3–4.
Kihasználatlan lehetőségek a környezetünk és a természet és társadalom tanításában. In. Módszertani Közlöny. 2010/1., p. 91–103.
Anyanyelvápolás a környezetünk és a természet és társadalom órákon. In. Varjú Potrebić Tatjana–Lepeš, Josip (szerk.): A tehetségek szolgálatában. III. Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ, Magyarkanizsa, 2011., p. 93–106.
A temetőpedagógia létjogosultsága az oktatásban. In. Bencéné Fekete Andrea (szerk.): Lehetőséges és alternatívák a Kárpát-medencében. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara, Kaposvár, 2011., p. 343–350.
Szabadka legrégibb anyakönyvei. In. Szalma József (szerk.): A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken. 2010. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, 2011., p. 186–207.
Szecessziós sírjelek. In. Bácsország. 2012/3., p. 36–37.
Szellemi örökségünk részei, a sírjelek. In. Bácsország. 2012/4., p. 2–17.
Czékus Géza–Horák Rita: The realization of integrated education in primary science teaching. In. Branković, Nataša (szerk.): Theory and practice of connecting and integrating in teaching and learning process. Faculty of education, Zombor, 2012., p. 37–50.
A fülkagyló morfológiai és kvantitatív tulajdonságai két szabadkai mintában. In. Ispánovics Csapó Julianna (szerk.): Tudomány, módszer, argumentáció. Konferenciakötet. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék, 2012., p. 236–251.
A Palicsi Állatkert története
(Bácsország. 2013/1., p. 62–72.)
Fás szárú növények Szabadka városközpontjában
(Bácsország 2013/3., p. 64–70.)
Czékus Géza–Szabó Szabolcs: A játék és a játékos módszerek jelentősége, különös tekintettel környezetünk megismerésére
(Hózsa Éva–Francišković Dragana (szerk.): Évkönyv 2013. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2013., p. 230–240.)
Az 1738-39-es pestisjárvány szabadkai áldozatai. In. Ex Pannonia. 2013/1., p. 51–57.
Horák Rita–Major Lenke–Czékus Géza: Tanító- és óvodapedagógus-hallgatók módszertani felkészítése a környezetünk és a környezetismeret órákra, illetve foglalkozásokra. In. Módszertani Közlöny. 2013/1., p. 137–142.
A Szabadkai egyházmegye templomi betlehemei
(Bácsország. 2013/4., p. 85–91.)
Környezettudatosságra nevelés városdíszítéssel. In. Empirikus kutatások a szakképzésben és a felsőoktatás-pedagógiában. 2014., p. 215–235.
Petőfi költészete biológus szemmel. In. Berényi János (szerk.): Tudástérkép. Konferenciakötet. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék, 2014., p. 382–391.
Sturc Béla centenáriuma. In. Bácsország. 2014/4., p. 86–87.
Ami a Szent Rókus-kultuszból Szabadkán megmaradt. In. Bácsország. 2015/3., p. 56–60.
Czékus Géza–Molnár Emese–Rudinski, Bogdan: Szilágyi halotti búcsúztatók az 1920-s évekből. In. Bácsország. 2015/4., p. 69–74.
Káich Katalin–Dévavári Zoltán–Czékus Géza: A szabadkai Tanítóképző múltjából. In. Lepeš, Josip (szerk.): A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első tíz éve. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2016., p. 29–36.
Pintér János–Czékus Géza: Az egyetemi szintű magyar tanítóképzés kezdetei a Vajdaságban. In. Lepeš, Josip (szerk.): A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első tíz éve. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2016., p. 29–36. p. 37–40.
Czékus Géza–Horák Rita–Borsos Éva: Az állatkerti foglalkozások az integrált oktatás szolgálatában. In. Módszertani Közlöny. 2016/1., p. 56–67.
Czékus Géza–Horák Rita–Borsos Éva: Az embertani műhely munkája és eredményei. In. Módszertani Közlöny. 2016/1., p. 96–107.
Bremzay Jenő újabb szilágyi Búcsúztató-könyve. In. Bácsország. 2017/1., p. 78–80.
Borsos Éva–Czékus Géza–Horák Rita: Néhány kvalitatív antropológiai jellemzői eloszlása két vajdasági mintában
(Kiss Ferenc (szerk.): Tudományos távlatok. Konferenciakötet. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék, 2017., p. 36–43.)
Pestisjárvány Szabadkán a 18. század első felében. In. Tonković, Bela (szerk.): A szabadkai ferences rezidencia 300. évfordulója. Franjevački samostan, Szabadka, 2017., p. 155–170.
Református temetkezési szokások és beszédek Pacséron. In. Bácsország. 2017/2–3., p. 41–47.
A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatóinak pedagógiai, didaktikai, módszertani egyéni komplex és egyéni elemző gyakorlatainak elemzése. In. Módszertani Közlöny. 2017/1., p. 69–90.
Borsos Éva–Horák Rita–Czékus Géza: A tanítóképzős- és óvóképzős hallgatók tápláltsági állapota
(Horák Rita–Samu János (szerk.): Évkönyv 2017. Tanulmánygyűjtemény. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2017., p. 85–95.)
Czékus Borisz–Czékus Géza: The problem of ragweed. In. Mihajlović D.–Đorđević B. (szerk.): Proceedings / Zbornik radova. 8th International symposium on natural resources management. Zaječar, 2018., p. 179–185.
A migráció biológus szemmel. In. Borsos Éva–Horák Rita–Námesztovszki Zsolt: Migration – Structure – Preserving Community – Education. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2018., p. 45–54.
Borsos É.–Horák R.–Czékus G.: Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának antropológiai műhelye. In. Borsos É.–Horák R.–Námesztovszki Zs. (szerk.): Migration – Structure – Preserving Community – Education. MTTK, Szabadka, 2018., p. 214–218.
Az 1918-as spanyolnátha kishegyesi áldozatai. In. Bácsország. 2018/2., p. 46–48.
Czékus G.–Czékus B.–Slađana S. et al.: Growing of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) In. Održiva primarna poljoprivredna proizvodnja u Srbiji – stanje, mogućnosti, ograničenja i šanse. Fakultet za biofarming Bačka Topola, Topolya, 2018., p. 29–36.
Hulló István – Kajdocsi Lovász Gabriella: Észak-bácska természeti értékei. Prirodne vrednosti Severne Bačke. Könyvismertető.. In. Bácsország. 2018/4., p. 102.
Mit jelent számomra a Paulinum?. In. Miocs József (szerk.): Paulinum. Subotica od 1962. do danas / Szabadka 1962-től napjainkig. Agapé, Újvidék, 2018., p. 9–10.
Isonymy at marriage in the Hungarian ethnic group. In. Scientific session of the foundation of the department of anthropology. JATE, Szeged, 1990. p. 3.
Sposobnost uvrtanja jezika u trubu učenika osnovnih škola u Subotici. In. Glasnik ADJ 27. 1990/27.
Sensitivity to phenolthiocarbamide (PTC) in primary school children in Subotica. In. Genetika Vol.23. No 1. p. 63–70. (1991)
Antropološko proučavanje Avarske nekropole u Staroj Moravici. In. Rad Vojvodjanskih Muzeja. 1991/ 33.
Neke antropobiološke karakteristike brakova u Severnoj Bačkoj. In. Glasnik ADJ. 1993/ 29., p. 45–53.
Novija proučavanja izonimije u populacijama Severne Bačke. In. Glasnik ADJ. 1993/ 29., p. 55–60.
Antropološka obrada dela srednjovekovnog groblja u Hajdukovu. In. Rad Vojvodjanskih Muzeja 1993/34., p. 95–113.
Proučavanje karijesa u srednjovekovnoj nekropoli u Hajdukovu. In. Acta stomatologica Naissi 1994/21–22., p. 9–17.
A hajdújárási középkori temető embertani feldolgozása. In. Bácsország. 1995.
Bevezető. In. Sturc Béla: A Szabadkai-horgosi homokpuszta ökonombotanikai értékei. Szabadkai Szabadegyetem, Szabadka, 1995.
Egy tudós kutató. In. Sturc Béla: A Szabadkai-horgosi homokpuszta ökonombotanikai értékei. Szabadkai Szabadegyetem, Szabadka, 1995.
Ekonomsko-botaničke vrednosti prirodne flore Subotičko-horgoške peščare. In. Struc Béla: A Szabadkai-horgosi homokpuszta ökonombotanikai értékei. Szabadkai Szabadegyetem, Szabadka, 1995.
Trepanacija. In. Glasnik ADJ. 1996/ 32., p. 5-8.
Uskladjenost školskog nameštaja sa telesnim karakteristikama učenika. In. Norma. 1996/2.
Előszó. In. Sturc Béla: A Szabadka-horgosi homokpuszta természetes flóraképe és megőrzésének kérdései. Szabadkai Szabadegyetem, Szabadka, 1997.
Összefoglaló. In. Sturc Béla: A Szabadka-horgosi homokpuszta természetes flóraképe és megőrzésének kérdései. Szabadkai Szabadegyetem, Szabadka, 1997.
Flora isušenog korita Palićkog jezera. In. Ex Pannonia. 1997/2., p. 47–65.
Cekuš Geza–Gaborović Eva: Digitalni indeks i indeks stopala kod studentkinja u Subotičkom uzorku. In. Glasnik ADJ. 1997/33., p. 109–112.
Zolnai Albert–Czékus Géza: Integrated Development of Concepts that are Common in Scientific Interpretation of Chemistry, Physics and Biology. In. 1st European Conference in Chemical Education. Budapest, 1998.
Faktori koji ugrožavaju zdravlje učenika u školi. In. Nastava i vaspitanje. 1998/5., p. 834–844.
Ekološki aspekti dečjih igrališta u Subotici. In. Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja. Monografija. Ekološki pokret Grada Novog Sada, Újvidék, 1999.
Problemi uhranjenosti školske dece. In. Zbornik radova simpozijuma školske medicine – zdravstvena zaštita školske dece, omladine i studenata. Dispanzer za kardiovaskularne bolesti, Zombor, 2000., p. 153–154.
Navike pri ishrani dece i omladine. In. Zbornik radova simpozijuma školske medicine – zdravstvena zaštita školske dece, omladine i studenata. Dispanzer za kardiovaskularne bolesti, Zombor, 2000., p. 194–195.
Jedan od najstarijih opisa riba Podunavlja. In. Ex Pannonia. 2000/3–4., p. 113–120.
Őseinkről kisiskolásoknak. In. Új Kép – Melléklet. 2001/1–2., p. 4–13.
Vaspitanje za zaštitu i unapređenje životne sredine u različitim prilikama. In. Norma. 2002/2., p. 37–43.
Ekološko informiranje i obrazovanje. In. Lokalni ekološki akcioni plan. Opština Subotica, Szabadka, 2003., pp. 53–59; 82–83.
Antropološka obrada skeletnih ostataka iz centra Subotice. In. Rad Muzeja Vojvodine. 2001–2003/43–45., pp. 57–63.
Osteološke karakteristike nalazišta iz Avarskog perioda u Martonošu. In. Glasnik ADJ. 2004/39., p. 71–78.
Elementi zaštite, obnove i unapređenja životne sredine u vaspitno-obrazovnom sistemu zemlje u tranziciji. In. Kamenov, Emil (szerk.): Strategija razvoja sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije. Filozofski fakultet, Tampograf, Újvidék, 2004.
Biodemografske karakteristike Jevreja u Malom Iđošu. In. Ex Pannonia. 2004/8., p.44–54.
Czékus Géza–Námesztovszki Zsolt: Primena računara na nastavnim časovima. In. Nadrljanski, Đorđe (szerk.): Druga međunarodna naučno-stručna konferencija Informatika, obrazovna tehnologija i novi mediji u obrazovanju. Tanítóképző Kar, Zombor, 2005.
Sila ruku učenika Hemijsko-tehnološke škole „Lazar Nešić“ u Subotici. In. Glasnik ADJ. 2005/40., pp. 75–82.
Opremanje prosvetnih ustanova savremenim nastavnim sredstvima kao uslov uspešnosti reforme sistema vaspitanja i obrazovanja. In. Kamenov, Emil (szerk.): Reforma školskog sistema u uslovima tranzicije. Filozofski fak., Tampograf, Újvidék, 2005., p. 84–94.
Skeletni ostaci nalazišta Kameniti hat (Subotica). In. Glasnik ADJ. 2006/41., pp. 81–93.
Észak-Bácska régészeti lelőhelyei. In. Újlaki Pongrácz Zsuzsanna (szerk.): Hadak útján. Népességek és iparok a népvándorlás korában. CD. Pars Kft., Nagykovácsi, 2006.
Vanučioničke aktivnosti u nižim razredima osnovne škole. In. Kamenov, Emil (szerk.): Razvoj sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2006., p. 275–289.
Savremena obrazovna tehnologija u razrednoj nastavi s posebnim osvrtom na primenu računara u zemljama tranzicije. In. Kamenov, Emil (szerk.): Reforma sistema vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji, Bölcsészettudományi Kar, Tampograf, Újvidék, 2006.
Razvijanje komunikacionih kompetencija nastavnika i učenika u nastavi poznavanja prirode. In. Razvijanje komunikacionih kompetencija nastavnika i učenika. 2006., p. 593–602.
A Horgos – Budzsák avarkori lelőhely embertani feldolgozása. In. Ex Pannonia. 2007/11., p. 17–30.
Skeletni ostaci nalazišta Avarskog perioda u Bačkom Sokolcu. In. Glasnik ADS. 2008/43., p. 415-424.
Uporedni pregled dendroflore Subotičkih grobalja. Comparison of the Dendroflora of Subotica's cemeteries. In. Zaštita prirode. 2008/58., p. 111–121.
Uloga groblja u zaštiti životne sredine. The role of the Graveayard in the Environment protection. In. Zaštita prirode. 2008/60., p. 635–640.
Czékus Géza–Horák Rita: A tehetséggondozás lehetőségei kisiskolás korban különös tekintettel a gyerekek önálló aktivitására. In. Varjú Potrebić Tatjana–Vida János: A tehetségek szolgálatában. Bolyai Farkas Alapítvány, Logos, Zenta, Tóthfalu, 2009.
Czékus Géza–Teslić, Z.: Morfološke i kvantitativne karakteristike noktiju u jednom Subotičkom uzorku. In. Glasnik ADS. 2009/44., p. 329–336.
Prikaz najstarijih matičnih knjiga Subotice – biodemografska analiza. In. Glasnik ADS. 2010/45., p. 53–65.
Czékus Géza–Horák Rita: Az alapozó és választható természettudományi tantárgyak... In. Herbszt Mária–Tóth Sándor Attila (szerk.):VIII. Nemzetközi Tudományos Tantárgypedagógia Konferencia. Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja, 2010.
Czékus Géza–Horák Rita: A természettudományok és a pedagógus szerepe a tehetséggondozásban. In. Bene Annamária (szerk.): A tehetséges tanulókkal való munka módszertana. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2011.
Czékus Géza–Horák Rita: Povezivanje Sveta oko nas sa nastavnim predmetima 1. i 2. razreda. Petojević, Aleksandar (szerk.): Povezivanje nastavnih predmeta i stručno usavršavanje učitelja. Tematski zbornik. Pedagoški fakultet, Zombor, 2012.
Biblia. In. Czékus Géza (szerk.): Könyv – kommunikáció – kompetencia. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara VI. nemzetközi tudományos konferenciája előadásainak gyűjteménye. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2012., p. 139–158.
Czékus Géza–Horák Rita: Anyakönyv. In. Czékus Géza (szerk.): Könyv – kommunikáció – kompetencia. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara VI. nemzetközi tudományos konferenciája előadásainak gyűjteménye. MTTK, Szabadka, 2012., p. 189–203.
Czékus Géza–Major Lenke: A tankönyvek az integrált oktatásban. In. Czékus Géza (szerk.): Könyv – kommunikáció – kompetencia. MTTK, Szabadka, 2012., p. 362–371.
Czékus Géza–Horák Rita: Povezivanje Prirode i društva sa nastavnim predmetima 3. razreda. In. Petojević, A. (szerk.): Povezivanje nastavnih predmeta i stručno usavršavanje učitelja. 2. Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Zombor, 2013., p. 56–69
Major Lenke–Horák Rita–Czékus Géza: A szabadkai Tanítóképző Kar hallgatóinak motiváltsága. In. Czékus Géza (szerk.): Motiváció – figyelem – fegyelem. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2013.
A kisiskolások botanikai ismereteinek bővíthetősége. In. Czékus Géza–Major Lenke (szerk.): A módszertan oktatásának hatékonysága az óvodapedagógusok és osztálytanítók minőségesebb képzésében. 3. Nemzetközi Módszertani Konferencia. MTTK, Szabadka, 2014.
Czékus Géza–Dudás Éva: Dve generacije Učiteljskog fakulteta u Subotici. In. Janković, Prvoslav–Stepanović, Milan (szerk.): 200 godina Srpske Preparandije u Sentandreji i Somboru. Pedagoški fakultet, Zombor, 2014.
Czékus Borisz–Czékus Géza: Tri hektara je potrebno našim studentima
(Predavanja po pozivu/Invited Lectures. 2015.)
Czékus Géza–Horák Rita: Kako prevazići nedostatke udžbenika i kako ostvariti integraciju između pojedinih nastavnih predmeta. In. Petojević, Aleksandar (szerk.): Povezivanje nastavnih predmeta i stručno usavršavanje učitelja. Pedagoški fak., Zombor, 2015.
Ecological footprint of our future. In. Jurić, Hrvoje (szerk.): 14. Lošinjski dani bioetike. Hrvatsko filozofsko društvo, Zágráb, 2015.
Jedna muslimanska sahrana u Subotici
(Ex Pannonia. 2016/20., p. 37–40.)
Módszertani közlöny. In. Lepeš, Josip (szerk.): A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első tíz éve. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2016., p. 73–74.
Eseménynaptár. In. Lepeš, Josip (szerk.): A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első tíz éve. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2016., p. 105–115.
Tanulmányi kirándulások, látogatások. In. Lepeš, Josip (szerk.): A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első tíz éve. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2016., p. 117–118.
Módszertani gyakorlatok. In. Lepeš, Josip (szerk.): A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első tíz éve. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2016., p. 119–122.
Czékus Borisz–Czékus Géza: Ekološki otisak mladih subotičana – Umerenost ili rasipanje?. In. 2. simpozijum o zaštiti prirode sa međunarodnim učešćem. "Zaštita prirode - iskustva i perspektive". Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Újvidék, 2016.
Bevezető. In. Lepeš, Josip (szerk.): A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első tíz éve. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2016. (DVD-melléklet)
A tanítóképzés épületei. In. Lepeš, Josip (szerk.): A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első tíz éve. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2016. (DVD-melléklet)
A Módszertani Közlönyben leközölt cikkek szerzői és címe. In. Lepeš, Josip (szerk.): A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első tíz éve. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2016. (DVD-melléklet)
Czékus Géza–Borsos Éva–Horák Rita: Antropológiai műhely. Fizikai és genetikai antropológiai... In. Lepeš, Josip (szerk.): A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első tíz éve. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2016. (DVD-melléklet)
A módszertani konferenciák ismertetése. In. Lepeš, Josip (szerk.): A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első tíz éve. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2016. (DVD-melléklet)
A módszertani konferenciák programja. In. Lepeš, Josip (szerk.): A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első tíz éve. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2016. (DVD-melléklet)
A módszertani gyakorlatok dokumentációja. In. Lepeš, Josip (szerk.): A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első tíz éve. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2016. (DVD-melléklet)
Czékus Géza–Dudás Éva: Az MTTK-ra beiratkozottak helység szerinti kimutatása. In. Lepeš, Josip (szerk.): A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első tíz éve. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2016. (DVD-melléklet)
Czékus Géza–Borsos Éva–Horák Rita: A kéz és a láb lateralitása egy vajdasági mintában. In. Mesterházy Beáta (szerk.): XV. Természet-, Műszaki és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia. Előadások. NYME, Sopron, 2016., p. 182–189.
Significance of Cemeteries in Education. In. Ducation and Instruction. 2016., p. 658–668.
Kocsányos tölgyek a zentai Tisza-parton. In. Bácsország. 2019/3.
A szabadkai I. kaszárnya sokszínű dendroflórája. In. Bácsország. 2019/4., p. 93–98.
Czékus Borisz–Czékus Géza: Alternativno đubrivo u funkciji povećanja plodnbosti zemljišta (Alternative energy increasing the soil fertility. In. Zbornik radova sa nacionalnog naučnog skupa sa međunarodnim učešćem. Fakultet za biofarming, Topolya. 2019.