Skip to main content

Debreczeni József (Brunner József)

költő
prózaíró
publicista
műfordító

A fotó forrása: Magyar Szó. 1978. április 27.

Egyetemi tanulmányait megszakítja, hírlapíróként tevékenykedik. 1925 és 1933 között a szabadkai Napló munkatársa, 1933-től 1938-ig a budapesti Ünnep szerkesztője. 1944-ben Auschwitzba deportálják. A háború után, 1945-től Belgrádban él, a Magyar Szó és az Újvidéki Rádió munkatársa, az utóbbiban állandó tárcarovata van Feltételes megálló címmel. Szerepel a Vagyunk (1928) és a Bácsmegyei Napló Almanachjában (1929), illtve a Kéve (1928) című versantológiában.

Kiadványok
Szerkesztői munkásság
Fordításkötetek
További publikációk
Popoviić, Vasa (rend.): Smena/Forgószél. Beogradsko dramsko pozorište, 1953.
A fény felgyúl és ellobog. In. Bácsmegyei Napló. 1929. augusztus 4.
Szakirodalom az alkotóról
Csuka Zoltán–Bisztray Gyula (s. a. r.): Szenteleky Kornél irodalmi levelei. 1927–1933
Debreczeni József verseiről
Szerző
Fiatalok „Híd”-ja
Szerző
A Janus arcú csillag költője
Szerző
Debreczeni József Forgószél című drámája
Szerző
Debreczeni József „Az első félidő” c. könyvéről
Szerző
Emlékek könyve
Szerző
Néhány gondolat Debreczeni új könyvének olvasásakor
Szerző
Vihar egy-egy pohár naracsszörpben
Szerző
Megidézzük az írót
Szerző
Vajdasági magyar költők
Debreczeni József válogatott versei
Szerző
Félreérthetetlen jelek
Szerző
Jugoszláviai magyar verseskötetekről. In. Alföld. 1967/9.
Szerző
Debreczeni József. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Jugoszláviai magyar írók. Debreczeni József
Szerző
Ereszkedő a pokolba
Szerző
Az esztétikai és a politikai cselekvés dokumentumai
Szerző
A mementó könyve (Debreczeni József: Hideg krematórium)
Szerző
Vallomás a Műről
Szerző
Szerkesztői kommentár
Szerző
A 33031-es. In. Élet és Irodalom. 1976. július 17.
Debreczeni József: Hideg krematórium. In. Szirmai Károly: Szavak estéje. Válogatott tanulmányok, bírálatok és irodalompolitikai cikkek. Szirmai Társaság és Archívumok, St. Gallen, Stuttgart, Sydney, 1978.
Szerző
Debreczeni József (1905–1978)
Szerző
Debreczeni József (1905–1978)
Szerző
Vallomás a műről. In. Szeli István: Történő történelem Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Debreczeni Józsefről. Az esztétikai és a politikai cselekvés dokumentumai. In. Szeli István: Történő történelem Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
„Egészen igénytelen kis darab” (Debreczeni József színművei)
Szerző
Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998
Szerző
Harminc év után. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 1. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 1999.
Szerző
Hideg krematórium. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 1. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 1999.
Szerző
Dal legyen a jel. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Belgrád, 2001.
Szerző
Elolvasom
Debreczeni József
Szerző

Debreczeni József

1905. október 13-án született Budapesten, 1978. április 26-án hunyt el Belgrádban - Naplóregénye, a Hideg krematórium (Szeli István utószavával) 1950-ben került az olvasó asztalára - Öt színművéről is tudunk, az Illetlen utcát 1933-ban a Pesti Kamaraszínház mutatta be, a Helycserét a belgrádi Nemzeti Színház 1953-ban, Gimnázium című egyfelvonásosát még 1928-ban a szabadkai Népkör ifjúsági alosztálya vitte színre (Színpadi műveiről Juhász Géza emlékezett meg színháztörténeti tanulmányaiban - Életjel-könyvek, 1998).
Már nem komoran és félelemmel nézett ki a vonatból, az Újvidékről Belgrádba tartó szerelvényből Debreczeni József, az az ember, aki valaha a történelem szutykos süllyesztőjében fuldokolt, ott, ahol az élet banalitásairól már nem is esett szó, ahol táborregényének, a szenvtelen hangon megírt Hideg krematórium c. művének az embertelen eseményei történnek. Higgadt, hűvös hangon tudott beszélni a haláltábor borzalmairól, mindazokról a szörnyűségekről, amelyekről valójában - ahogyan Bori Imre megemlíti - nem is lehet beszélni a halál roppant súlya, egyetemes jelenléte miatt.
Fiatal színész voltam, természetesen nem a lehetőségeit teljességében kimerítő színész. Színművei iránt érdeklődtem abban a bűzös vonatfülkében, de Debreczeni József legyintett, és azt mondta: ,,A vajdasági magyar színház művészeti vezetői előadásra méltatlannak találják színdarabjaimat. A színház, édes fiam, elment az életemből.' E szavak után elfordult tőlem, mellőlem, mint az az ember, akinek nincs már jó szava a teátrumról. Valami elmúlhatott, kiveszhetett belőle. Csak hosszú évek múltán, úgy három-négy évvel ezelőtt került csak kezembe Juhász Géza színháztörténeti tanulmányainak kötete, közöttük Debreczeni József színműveinek elemzésével. Ekkor elgondolkoztam: a siratófalnál toporogtunk, jajveszékeltünk: vajon hol vannak a magyar drámaírók? S nagylelkűen helyet szorítottunk a színpadon Weingand Józsefnek, Sulhóf József nézhetetlen népszínműveinek, Kvazimodo Braun István színjátékainak, Debreczeni József azonban nem élvezhette a direktorok és a közönség ragaszkodó szeretetét. Pedig ő volt akkor még az egyetlen drámaszerzőnk, akinek művét, az Illetlen utcát Budapesten, a Pesti Kamaraszínházban is bemutatták 1933-ban, egy másik művét, a Helycserét (szerbhorvát nyelven) pedig a belgrádi Nemzeti Színház tűzte műsorára 1953-ban. Háborgó lelkiismeretünk megnyugtatására említsük meg, hogy a Gimnázium című egyfelvonásosát (jelenetét) valamikor nagyon régen, 1928-ban a szabadkai Népkör ifjúsági alosztálya vitte színre ,,a vojvodinai magyar írók estjé"-n. Az 1933-ban íródott Illetlen utcáról csupán annyit tudunk (Juhász Géza jóvoltából), hogy a budapesti Pesti Kamaraszínházban mutatták be. A teátrum direktora, Alapy Nándor a következőket nyilatkozta a műről: ,,Debreczeniben nagyon tehetséges írót ismertem meg, és darabjának első olvasása nagy élvezetet jelentett számomra... Ez az újszerű és mind témájánál, mind megírási módjánál fogva bátor darab bizonyosan nagy feltűnést fog kelteni, és sikere nem maradhat el. Talán drámai revünek lehetne leginkább nevezni Debreczeni József darabját, amelyben a komoly és merész problémát feszegető cselekménybe a néző is számtalanszor bekapcsolódik. Az Illetlen utca megírása, dialógusainak gördülékenysége egyáltalán nem kezdő színpadi íróra, hanem rutinosra vall mondanivalóinak komolyságával, miliőjének bátor megválasztásával pedig a darab teljesen elüt a szokványos színdaraboktól...'
Debreczeni József Budapesten született 1905. október 13-án, és Belgrádban hunyt el 1978. április 26-án. 1925-ben megszakítja egyetemi tanulmányait, és elszegődik újságírónak, hírlapírónak. Évekig - egészen 1933-ig - a szabadkai Napló hűséges munkatársa, majd Szabadkáról Budapestre költözik, ahol 1938-ig az Ünnep című lap első embere, szerkesztője. Nagy hévvel, lelkesedve kapcsolódott be az irodalmi mozgalmakba. Fontosnak tartjuk leírni, hogy Szenteleky Kornéllal kiadta a modern szerb költők antológiáját (Bazsalikom). A budapesti Ünnep egyébként népszerű képeslap volt, de a szerkesztés mellett Debreczeninek bőven maradt ideje ahhoz, hogy könyveket is megjelentessen, megírja a már említett színműveket, hogy biedermeieres hangulatával műpártolókat, olvasótábort szerezzen magának, no és lapjának. Munkássága sokoldalú volt mindig, a második világháború előtti években is. Első kötetét Zomborban adták ki, 1925-ben. A Történet című munkájához Szenteleky Kornél írta az előszót. Szabadkán nyomatta ki a Miss Univerzum című szatirikus regényt 1929-ben, a Világszép kisasszonyt, vagyis a Miss Univerzumot Budapesten is megjelentették 1933-ban. Ugyancsak Budapesten került nyomdába Az első félidő című ifjúsági regénye 1939-ben. Szerepel a Vagyunk (1928) és a Bácsmegyei Napló Almanachjában (1929), valamint a Kéve (1928) című versantológiában.
1944 őszén Magyarországról a lengyelországi haláltáborba, Auschwitzba deportálják. 1945-ben szabadul onnan, és Belgrádban talál magának otthont. Évekig a Magyar Szó és az Újvidéki Rádió munkatársa. A rádióban tárcarovatban számol be az élet apró-cseprő dolgairól (Feltételes megálló). 1975-ben megkapja a Híd Irodalmi Díjat. Az első félidő című ifjúsági regényét 1953-ban Újvidéken is kiadják. További munkái: Tündöklő tájon (versek, Újvidék, 1949), Hideg krematórium (naplóregény, Újvidék, 1950), Vacsoracsillag (versek, Újvidék, 1952), Belgrádi éjfél (válogatott versek, Újvidék, 1958), Csodabolt (rajzok, szatírák, Újvidék, 1959), Emberhús (elbeszélések, Újvidék, 1959), Szamár a hegyen (tárcák, Újvidék, 1962), Dal legyen a jel (válogatott versek, Újvidék, 1966).
Vers- és regényíró, újságíró, műfordító, színműveiről se feledkezzünk meg. A ,,pokol íródeákja' volt, akinek Belgrád csak ,,Robinson-élet"-et nyújthatott, aki ,,tündöklő tájak"-on is járt, s nosztalgiája teszi a leghitelesebben vajdasági magyar íróvá...

Emlék és irodalom. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Időtálló intelem jelennek és jövőnek. In. Bosnyák István: Sokágú síp. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből. Dotnet, Budapest, 2012.
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
1975.