Skip to main content

Faragó Kornélia

irodalomtörténész
szerkesztő
egyetemi tanár
kritikus

Az általános iskolát szülőhelyén, a középiskolát 1975-ben Újvidéken vég­zi, tanári, fordítói és könyvtárosi okleve­let az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszé­kén szerez 1980-ban. Ugyanitt 1985-ben az irodalomtudomány magisztere lesz (A kanonikus novellaszerkezet átalakulásának jelenségei), 2000-ben pedig az irodalomtudomány doktora (A regény mint térémény). 1980-tól mintegy tíz éven át a zágrábi Jugoszláv Lexikográfiai Intézet magyar kiadásának szerkesztője. 1992-től a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének kutató-asszisztense. 1993-tól a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék tanársegédje, majd docense, egyetemi rendkívüli tanára, egyetemi rendes tanára. Vendégtanárként tanított a belgrádi Filológiai Kar Magyar Tanszékén, valamint az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Médiatudomány Tanszékén is. 1992-től 5 éven át a Létünk folyóirat szerkesztője. 2005 és 2008 között a Híd folyóirat főszerkesztő-helyettese, 2009-től 2016-ig főszerkesztője. 

Szakterületei: Irodalomelmélet, térpoétika, geokulturális narratológia, irodalomtörténet, kortárs magyar és szerb irodalom, komparatív kutatások, fordításkultúra, recepciótörténet

További publikációk
Recepcija kao događaj značenja. O mađarskoj recepciji dela Aleksandra Tišme. In. Povratak miru Alekandra Tišme. 2005., p. 231–241.
Komparativna tropologija stranca u književnosti (Poetika upoređivanja – Ivo Andrić: Travnička hronika). In. Teorijsko-istorijski pregled komparatističke terminologije kod Srba. 2006., p. 137–147.
Književna kultura Drugog. In. Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti. 2007., p. 508–513.
Poredbeni prostor i komparativni uslovi u optici kulturalne naracije. Stupanje kamena u svet. Ivo Andrić: Na Drini Ćuprija. In. Teorijsko-istorijski pregled komparatističke terminologije kod Srba. 2007., p. 233–244.
Az emocionális töltésű terek (Mészöly Miklós); A költészet: az élet kizárólagos centruma (Petri György); Az átlépések immanenciája (Konrád György). In. Vickó Árpád. Az illanékony műfaj (szerk. Faragó Kornélia). 2009., p. 18–21., 34–37., 72–74.
Hermeneutika distance – zakon jezika i otpor tela. In. Peti međunarodni interdisciplinarni simpozijon. 2010., p. 1209–1215.
Medijska reprezentacija kulture. In. Mesto i značaj medijskih studija za međuregionalnu saradnju. 2011., p. 105–113.
Prostori sećanja u geokulturnoj naraciji. In. Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i rednjoj Evropi. 2012., p. 53–61.
Nove kulturne strategije književnosti. In. Susret kultura. 2014., p. 137–143.
A hagyományalkotás lehetőségei és dilemmái. In. Szentelekyre emlékezve II. 2014., p. 111–113.
A sziváci találkozástér. In. Szentelekyre emlékezve II. 2014., p. 132–133.
Kulturalna snaga gentleman´s agreementa. Pouke književnih veza Kornela Sentelekija i Mladena Leskovca. In. A szerb–magyar kulturális kapcsolatok történetéből 2. 2019., p. 23–39.
Idegen kontextusban. A kortárs magyar irodalom szerb recepciójának utóbbi tíz éve. In. Magyar irodalmi jelenlét idegen kontextusban. 2004., p. 11–24.
Interpretációs ösvények kereszteződésében. In. Végel-symposion. Tanulmányok Végel László műveiről. 2005., p. 30–39.
„A perspektíva végén”. Baka István prózaírásáról. In. „Égtájak célkeresztjén”. Tanulmányok Baka István műveiről. 2006., p. 191–199.
Kulturális interpretáció – nyelvszakadás – átsugárzó jelentéskörök. In. Generációk a történelemben. 2008., p. 411–417.
A szem tapasztalata és a látás üreshorizontja. Petőfi Sándor: Szeptember végén. In. Szeptember végén. A tizenkét legszebb magyar vers. 2008. p. 29–35.
A geokulturális elbeszélés változatai. Muzealizálási eljárások – posztmonarchikus beszédminták. In. Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. 2008., p. 261–276.
Beszédperspektívák – verbális térviszonyok. (Arany János: Szondi két apródja). In. Szondi két apródja. A tizenkét legszebb magyar vers 3. 2008., p. 107–116.
Az átléphetetlen határvonal. Vágy és distancia: interkulturális jelentésviszonylatok – Die Unüberschreitbare Grenzlinie. Sehnsucht und Distanz: interkulturelle Bedeutungsrelationen. In. On the Road – Zwischen Kulturen unterwegs. 2009., p. 257–264.
Az én végső alapja (és a te-ben kifejezhető). Pilinszky János: Apokrif. In. Apokrif. A tizenkét legszebb magyar vers 2., 2008., p. 85–94.
Dialogikus várakozások. A kérdezésprobléma Hajnóczy Péter prózájában. In. Tudom, de tudom-e? Hajnóczy Péter műveinek újraolvasása. 2009., p. 24–33.
A viszonosság alakzatai. Transzkulturális jelentésélmények. In. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica Tomus XV. – Fasciculus 1. 2010., p. 51–59.
A teoretikus érzékek térideje. Radnóti Miklós: Levél a hitveshez. In. A tizenkét legszebb magyar vers 5., Levél a hitveshez. 2010., p. 160–166.
The questions and perspektives of geocultural narration. The “referencial productivity” of fiction. In Anachronia. 2010/10., p. 100–113.
Látványnyílás az időkre. Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség. In. A tizenkét legszebb magyar vers 6. 2010., p. 260–267.
A törés helye és a töredékesség ideje (Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában)
(Kocsi-út az éjszakában. A tizenkét legszebb magyar vers 8. 2011., p. 138–148.)
A Másképp, mint lenni (A hiányvonatkozások recepciója). In Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában. 2011., p. 238–244.
A közelítő. Berzsenyi Dániel: A közelítő tél. In. A tizenkét legszebb magyar vers. 2012., p. 198–205.
A metamorf alakzat. A vén cigány mint művészeti önreflexió. In. A tizenkét legszebb magyar vers 10., 2012., p. 75–81.
Viszonylati terek, cselekvő tériességek. In. A tér értelmezései – az értelmezés terei. 2012., p. 184–190.
A különbségek ideje. József Attila: Eszmélet. In. A tizenkét legszebb magyar vers 11. 2013., p. 259–265.
A kisebbségiség mint létesülés. In. Kortárs magyar kisebbségi irodalmak. Posztkolonializmus, gender studies, littérature mineure. 2013., p. 34–43.
Értelmező testek – testértelmezések. Az érzéki öntapasztalat és a másik teste. In. Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában. 2014., p. 11–19.
Szemléleti terek, helyzeti reprezentációk. A térgondolkodás dominanciájáról. In. Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek. 2014., p. 17–24.
Emlékezeti formák, élettörténet-stratégiák. A geokulturális jelentések kimozdításának alakzatai. In. Műhelylapok. 2014., p. 43–58.
Interszubjektív mozgások, egymásba hatoló horizontok. Móricz Zsigmond: Erdély. In. Móricz a jelenben. 2015., p. 109–118.
Váltópont és átfordulás. Egy palackposta üzenetei. In. Tanulmányok, esszék, cikkek Sándor Iván műveiről. 2015., p. 108–115.
Horizontmozgások a térszempontú értelmezésben. A geokulturalis narratologiák részleges érvenyvesztéséről. In. Térérzékelések – térértelmezések. 2015., p. 173–183.
Közelségek és distanciák. A térbeli létérzés határ(talanság)airól. In. Térátlépések. 2015., p. 89–96.
Átmeneti mozgások, keletkezések, változás-létesülések. (A magas intenzitású idő-terek elbeszélhetőségéről). In. Átmenetdiskurzusok. 2015., p. 9–17.
Átrajzolt hagyományok, komplementer újvilágok. In. Folyamatok, törésvonalak, elmozdulások. Előadások és tanulmányok a magyar folyóirat-kultúráról. 2015., p. 93–99.
Idő, tér, narrativitás. A létmegértési horizontok irodalmi tapasztalatáról. In. Árkádia. Építészelméleti jegyzet. Építészelméleti füzetek 5. 2016., p. 13–25.
Az első világháború a szerb irodalmi kultúrában. Kezdet-alakzatok a két háború közötti regényekben. In. Emlékezés egy nyár-éjszakára: Interdiszciplináris tanulmányok 1914 mikrotörténelméről. 2015., p. 335–343.
Áramlások, határpozíciók, transzfer-jelenségek. Az „újvidéki kapcsolat“ érvényességi körei. In. “Határincidens”. Tanulmányok Szilágyi Domokosról. 2016., p. 189–219.
Változó terek, változó perspektívák, lehetőség-diskurzusok. A vajdasági magyar irodalom bonyolult viszonylatairól. In. Letteratura ungherese, letterature ungheresi. 2017., p. 81–103.
Magyar hangok a szerb diskurzusban. Háborús testek, háborús lelkek – az 1915–1916-os szenvedés-narratívák. In. E nagy tivornyán. Tanulmányok 1916 mikrotörténelméről. 2017., p. 339–347.
Az Esterházy-szöveg a szerb irodalmi kultúra befogadói horizontjában. In. “Nincs vége, ez a befejezés.” Tanulmányok Esterházy Péter műveiről. 2019., p. 284–297.
Affinitások és koncepciók. Képzőművészeti gondolkodás az Új Symposionban. In. Szövegszervező vizualitás az Új Symposionban. [Szét]tördelt hagyományok. 2019., p. 76–93.
Testek térben és időben. Poétikai testhasználat a dokumentumregényben. In. Valóság és módszer. 2020., p. 145–154.
Kanonizációs stratégiák – fordításirodalmi kérdéskörök. A modern jugoszláv próza magyar antologikus reprezentációja. In. Kánon és komparatisztika. 2020., p. 100–110.
Distanciaépítés, ellenmagatartás, rizikóvállalás. Világirodalmi próza az Új Symposionban 1965–1975. In. ”Szél el ne hordja...” 2020., p. 58–68.
Távlatok, nézőpontok, korlátok – irodalomtudósi szereplehetőségek Újvidéken. (A tanszéki irodalomkutatás történetéből). In. Tanulmányok, 2020.
A konzumattitűd verses formája. Böndör Pál: Vásárlási lázgörbe. Verses elbeszélés
(Alföld. 2020/3., 106–112.)
Kanonizációs stratégiák – fordításirodalmi kérdéskörök. A modern jugoszláv próza magyar antologikus reprezentációja.
(Hungarológiai Közlemények. 2019/3., p. 79–82.)
Megmutatni, eltakarni – mások arcában megfogalmazódni. Maurits Ferenc fotókorrekcióiról.
(Forrás. 2019/6., p. 79–80.)
Az erőszak állapota. Sándor Iván legújabb regényéről.
(Forrás. 2019/4., p. 116–119.)
Modernizacijski obrasci i eksperimenti u mađarskoj književnosti. Anali ogranka SANU u Novom Sadu, 2018/14., p. 141–142.
Književno suočenje sa zlom. In. Zlatna greda. 2018/202–204., p. 82–84.
Esterhazi-tekst u horizontu recepcije srpske književne kulture. In. Zlatna greda. 2018/199–201., p. 78–81.
Következetes stratégiák, variációs nyitottságok. Benes József szerb recepciójához
(Forrás. 2018/5., p. 9–13.)
Affinitások és koncepciók. Képzőművészeti gondolkodás az Új Symposionban
(Tiszatáj. 2018/6., p. 125–134.)
Az idő revelációja. Tárgyi-emberi vetületek Maurits Ferenc új collage-rajzain
(Forrás. 2018/4., p. 94–113.)
Distanciaépítés, ellenmagatartás, rizikóvállalás. Világirodalmi próza az Új Symposionban. In. Filológiai Közlöny. 2018/2., p. 91–100.
Kanon i norma. Zlatna greda. 2017/191–192., p. 27–29.
Janoš Banjai (Bányai János) 1939–2016. In. Anali Ogranka SANU u Novom Sadu za 2016. 2017., p. 186–189.
Drugačje nego biti. In. Zlatna greda. 2017/179–180., p. 50–52.
Kisebbség, kiadó, kiadványkultúra. In. Magyar Szó. Kilátó. 2017. február 18–19.
Janoš Banjai – nekrolog. In. Godišnjak Srpske akademije nauka i umetnosti za 2016. 2017., p. 547–548.
Fiktivne i realne topografije. In. Anali Ogranka SANU u Novom Sadu. 2017/12., p. 174–175.
A vágy teste és a vakremény. Benes József Vakrepülés című tárlatának megnyitója. In. Magyar Szó. Kilátó. 2016. szeptember 17–18.
Közelségek és distanciák. A térbeli létérzés határ(talanság)airól. In. Iskolakultúra. 2016/1., p. 39–46.
(http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21747/21537)
Esterházy Péter szövegarcai. In. Magyar Szó. Kilátó. 2016. július 16–17.
Szemléleti terek, helyzeti reprezentációk. A térgondolkodás dominanciájáról
(Irodalomismeret. 2014/2., p. 49–56.)
Átrajzolt hagyományok, komplementer újvilágok
(Iskolakultúra. 2014/3., p. 60–63.)
Táguló formák, megbontott struktúrák, hasadás-metaforák (A versbeszéd útja a radikális ellenállásig)
(Tiszaták. 2014/1., p. 96–101.)
Dinamička koncepcija prostora grada. Prostori zbivanja i egzistencijalna osećanja prostora. In. Sveske. 2015/3., p. 16–23.
„Másokról” szóló önéletrajzok. Az autobiografikus műfajok szerb változatairól
(Filológiai Közlöny. 2012/2., p. 150–159.)
Stanovnik grada, kao čitalac romana
(Gradina. 2011/42–43., p. 145–150.)
Archívumtextúrák. Narratív híradás az eltűnésről. In. Vár Ucca Műhely. 2011/31., p. 32–35.
Prazni prostori sećanja: narativni identitet i memoarska istina. In. Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu. 2011., p. 223–228.
Romanat kato insztitucija na pametta. In. Szlovoto. 2010/8., p. 78–81.
Variranje etnofikcije u srpskoj prozi. „Starinski trikovi“ u interpretaciji Igora Marojevića. In. Zlatna greda. 2008. július–augusztus.
Az etnofikció változatai a szerb prózában („Ósdi trükkök” Igor Marojević kivitelezésében)
(Tiszatáj. 2008/6., p. 142–145.)
Stanovnik grada kao čitačac romana. In. Politika. Kulturni dodatak. 2008. november 1.
Prevod kao teorija književnosti. In. Mostovi. 2008/141–142., p. 123–128.
Prostori naročitog intenziteta Umetničke prostorne forme: povlačenje i brisanje granica. In. Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu. 2007., p. 491–517.
Poezija preobražena u čitaoca. Nekoliko reči o kulturalnom statusu poezije. In. Zlatna greda. 2007/9., p. 20–21.
Roman kao institucija memorije. In. Zlatna greda. 2006. szeptember., p. 37–38.
Geofilozofska interpretacija prostora. In. Ulaznica. 2006/199–200., p. 139–142.
Poetika promena prostora i kulturalna naracija. Putešestvujušće forme razumevanja. In. Polja. 2006/441., p. 33–41.
Delta-poetika. (Dragan Velikić: Dosije Domaševski). Ulaznica. 2006/199–200., p. 215–217.
Történő terek és egzisztenciális térérzetek. (A várostér dinamikus koncepciója a regényben)
(Műhely. 2006/6., p. 26–30.)
„A perspektíva végén”. Baka István prózaírásáról.
(Forrás. 2006/5., p. 92–96.)
Prostornost, kultura, mit. In. Zlatna greda. 2006. április., p. 45–46.
Kuća tuđih uspomena. Gordana Ćirjanić: Kuća u Puertu. In. Književni magazin. 2006/1–2., p. 30–32.
Paradoks zatvorene prostranosti. In. Zlatna greda. 2005. december., p. 70–72.
Váltópont és átfordulás. Köztes szerkezetek a Századvégi történetben
(Forrás. 2005/3., p. 40–44.)
U stranom kontekstu. Poslednjih deset godina srpske recepcije savremene mađarske književnosti. In. Zlatna greda. 2004. június–július., p. 46–51.
Bliskost is posebnost. Savremeni mađarski roman iz perspektive sprpskog. I–III. 2004. május–2004. augusztus.
Ellenjáték. In. Orbis. 2002/1., p. 75.
Közelség és különállás
(Forrás. 2002/6., p. 36–42.)
Megnyilvánulás-formák
(Bárka. 2001/6., p. 116–119.)
Egy Én-Te viszony térjelentései
(Alföld. 2000., p. 354–364.)
Az újra-feltalált beszéd
(Bárka. 2000/6., p. 111–114.)
Emlékvilágtér – emlékvilágidő. Korunk. 2000/2., p. 59–63.
Minoritárius beszéd és modernitás
(Korunk. 1998/7. p. 88–93.)
Polazeći od nereflektovanog doživljavanja (Lengyel Péter: Rondó). In. Književna reč. 1984. február 10.
Proza potrage za identitetom
(Polja. 1984/330–332., p. 364.)
Az újra-feltalált beszéd (Lovas Ildikó: Meztelenül a történetben)
(Bárka. 2000/6., p. 111–114.)
A kísérleti nyúl anatómiája
(Új Symposion. 1979/165.)
A név kulturális horizontja
(Híd. 2005/2.)
Úttalan utaim
(Híd. 1998/9.)
Történetek a történetek történetéről
(Híd. 1999/9–10.)
A radikális térteremtés poétikája (Sinkó Ervin: Optimisták). In. Faragó Kornélia: Térirányok, távolságok. Térdinamizmus a regényben. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2001.
A kezdet-kultusz közösségi térideje. In. Faragó Kornéla: A viszonosság alakzatai. Komparatív poétikák, viszonylati jelentéskörök. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2009.
A Szirmai-víziók kibomlásának módozatai
(Új Symposion. 1976/137.)
Mesekorrekciók és más rövid történetek
(Új Symposion. 1981/189–190.)
Interpretációs ösvények kereszteződésében (Végel László: Egy makró emlékirata)
(Hungarológiai Közlemények. 2000/2.)
Szakirodalom az alkotóról
Térpoétikai alapozás
Szerző
Térpoétika. In. Magyar Szó. Kilátó. 2001. szeptember 29.
Laudáció. Néhány mondat Faragó Kornélia Kultúrák és narratívák című Híd-díjas tanulmánykötetéről
Szerző
Kultúrák és narratívák. In. Élet és Irodalom. 2005. október 14.
A kritikai szemlélet biztonsága
Szerző
Kultúra és narratíva. In. A védett vesztes. 2006., p. 229–232.
Szerző
Kulturális idegenség és az önmegértés vágya
A köztesség abszolútuma
A térbeliesítő gondolkodás alakzatai
A cinkotai kántor és a kisebbségi irodalom fogalma
Faragó Kornélia: A viszonosság alakzatai
Szerző
Kint és bent. Faragó Kornélia: Idők, terek intenzitások
Szerző
Tértörténés és viszonyító olvasás. Faragó Kornélia Idők, terek intenzitások című könyvéről
Szerző
Interjúk
Odafigyelni a kortársirodalmi jelenségekre. In. 7 Nap. 2006. július 5.
Választott hagyomány. Új főszerkesztő a 75 éves Híd folyóirat élén. In. Magyar Szó. 2009. feburár 22.
Szerző
Heti Interjúnk – Ami kiteljesít. In. 7 Nap. 2010. július 21.
A Híd igazi értékeket affirmált. In. Magyar Szó. 2014. január 11.
Szerző
A jövőbelátás poétikája
Szerző
Dátum
2018. április 28.