Skip to main content

Gábrity Molnár Irén

szociológus
egyetemi tanár
1954. december 31.

Dr. Gábrity Molnár Irén Lukácsfalván (Nagybecskerek községben) született 1954. december 31-én. Szabadkán él. Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának egyetemi tanára. 1973-ban érettségizik a nagybecskereki Koča Kolarov Gimnáziumban. 1977-ben egyetemi diplomát szerez az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karán. 1981-ben magiszteri fokozatot szerez a Belgrádi Egyetem Politikai Tudományok Karán. Doktori értekezését szintén a Belgrádi Egyetem Politikai Tudományok Karán védi meg 1986-ban (értekezésének címe: Uloga sindikata u integraciji radničke klase. A szakszervezetek szerepe a munkásság integrációjában. Mentor: Prof. Dr. Najdan Pašić).

Élete során eddig tanított az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karán, a Szabadkai Tanítóképző Főiskolán, az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszékén, de volt vendégkutatója a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemnek is. 1998-tól vendégtanárként tanított Szabadkán a Zombori Tanítóképző Kar szabadkai kihelyezett tagozatán, majd 2006-tól a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon, illetve a Gábor Dénes Informatikai-menedzseri Főiskola Szabadkai Konzultációs Központjában 1997 és 2008 között.

Óraadó tanár a Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógiai Karán, 2012-től a SZTE Állam-és Jogtudományi Kar politikatudományi mesterképzési szakán. Társkonzulens a Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolában (2006-tól). Előadóként részt vett a Magyar Táncművészeti Főiskola Budapest kihelyezett tagozatán, a Kárpát-medence öröksége Vajdasági Néptánc-és Népzenepedagógus Iskola szabadkai képzésben (Alkalmazott kisebbségszociológia, 20102011).

Kutatási területei: gazdasági szociológia; oktatásszociológia; emberi erőforrás-és kisebbségkutatás.

A rendszerben elérhető publikációk
További publikációk
O nekim protivrečnostima naše socialističke revolucije. In. Udruženi rad časopis za društveno-ekonomska pitanja, Ekonomska misao u Titovim delima. 1978/1., p. 101–105.
Nastava na maternjem jeziku u funkciji zadovoljavanja potreba radnih ljudi udruženog rada i društvene zajednice. In. Savremena univerzitetska nastava – zbornik radova. 1979., p. 61–68.
Koriščenje grafoskopa u obradi teme „Funkcionisanje skupštinskog sistema” u nastavnoj disciplini samoupravni socijalizam. In. Pedagoško obrazovanje univerzitetskih nastavnika i saradnika – zbornik radova. 1980., p. 149–158.
Dezintegrisanost jugoslovenskog društva sa aspekta političkog sistema. In. Udruženi rad, časopis za društvena-ekonomska pitanja. 1989/1–2., p. 9–20.
Odraz neadekvatnog transfera tehnologije na socijalnu strukturu jugoslovenskog društva. In. Transfer tehnologije i znanja. 1991. május., p. 108–111.
Ekološki problemi današnjice sa osvrtom na socijalnu ekologiju. In. Privredna izgradnja. 1992/3–4., p. 81–86.
Preduzetništvo i sistemske promene u bivšim socijalističkim zemljama. In. Preduzetništvo i sociologija. 1993
Nezaposlenost – savremeni problem čoveka. In. Privredna izgradnja. 1994/1–2., p. 75–81.
Promenljivost socijalne strukture i mobilnost društva. In. Zbornik radova Metodologija donošenja strategijskih odluka. 1994., p. 227–234.
Dimenzije i efekti ekonomske migracije jugoslovenskog stanovništva u inostranstvo. In. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. 1996/1., p. 61–66.
Mi a teendő? Ez a pedagógusoknak és szülőknek szánt folyóirat legyen a magyar nyelvű oktatás minőségi támasza. In. Új Kép. 1997/2.
Nezaposlenost i nužnost tranzicije u Jugoslaviji. In Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. 1998., p. 103–110.
Oktatásügyünk alakulása a második világháború után. In. Új Kép. 1998. november.
A fiatalok vallási élete a rendszerváltás idején a Vajdaságban. In. Új Kép. 1998. december.
Ljudski resurs i izbor profesijа. In. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. 1999/4., p. 191–198.
Obrazovni sistem - osnov raslojavanja i artikulisanja ljudskog potencijala. In. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. 2000/5., p. 91–97.
A külföldre távozás és a menekülthullámok motívumai. In. Magyar Szó. Kilátó. 2000. április 1.
A jugoszláviai magyarok vándormozgalmának okai és méretei
(Fészekhagyó vajdaságiak. 2001., p. 115–162.)
A vajdasági lakosok migrációja, Belső vándormozgalmak etnikai jellemzése. In. Magyar Szó. 2001. április 29–május 2.
Mennyire érett ifjúságunk a Vajdaságban?
(Aracs. 2002/3., p. 38–42.)
Presence of the Patriarchal Pattern in the market Economy and Business Sphere. In. Transition, privatisation and Women. 2002., p. 175–183.
A fiatal értelmiségképzés lehetőségei. In. Holnaplátók, Ifjúsági közérzetmérleg. 2002.
Anyanyelvű oktatásunk sorsa a Vajdaságban. In. Új Kép. 2003/4.
Budućnost obrazovanja Mađara u Vojvodini u duhu stručnosti i tolerancije. In. Zbornik Savetovanja o obrazovanju na manjinskim jezicima u Vojvodini. 2003., p. 17–35.
A szociológiai és szociográfiai kutatások közeledése a Vajdaságban
(Adryantól Adorjánig, szociográfiai műhelytanulmányok 1. 2003., p. 424–432.)
Vándorlások a déli végeken. In. Távlatok 2. Nyitott Távlatok. 2003. 1/2., p. 113–128.
A vajdasági magyar oktatási intézmények összehangolása, mint az értelmiségi utánpótlás feltétele
(Aracs. 2004/2., p. 29–42.)
A vallás és az egyház a vajdasági magyarság körében. In. Távlatok 3. Nyitott Távlatok. 2004/1., p. 108–118.
Mennyire érett ifjúságunk a Vajdaságban? In. Határok szabdalta közérzet. 2004., p. 93–100.
A délvidéki magyarok és a média (jelenségkutatás)
(Aracs. 2005/2., p. 29–33.)
Van-e a délvidéki értelmiségnek vallási magatartása?
(Aracs. 2005/3–4., p. 39–43.)
National or Regional Identity? In. Essays on Regionalisation. 2005., p. 141–151.
Škola kao most između porodice i društva. In. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. 2006/15., p. 17–24.
Vitalne karakteristike, obrazovna struktura i perspektiva vojvođanskih Mađara
(Zbornik Matica Srpske za društvene nauke. 2006., p. 359–367.)
Felszámolhatók a felsőoktatás kerékkötői?
(Aracs. 2006/3., p. 24–28.)
Kertészképzés a Vajdaságban. In. 10 éves a kertészmérnök-képzés Zentán 1996–2006., p. 28–40.
Oktatásunk: Élhetőbb életet a szülőföldön, Kutatási alapgondolatok, hipotézisek. In. Magyar Szó 2007. évi Naptára., p. 114–138.
A Bolognai folyamat és a felsőoktatás szerveződése
(Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Évkönyve/2006., p. 91–110.)
Perspektiva – degradacija ili integracija (vitalne karakteristike i uslovi obrazovanja vojvođanskih Mađara). In. Položaj nacionalnih manjina u Srbiji. 2005., p. 505–516.
A délvidéki magyarok regionális tudata – Kutatási eredmények
(Aracs. 2007/4., p. 50–55.)
Határon átívelő tudomány/oktatás. In. Új Kép. 2007/8–9., p. 7–11.
Karakteristike ljudskog resursa u regionu (Demografske promene i migracije u Vojvodini i susednim regionima). In. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. 2008/19., p. 65–74.
Szigorodó követelmények. In. Magyar Szó. Hétvége. 2008. november 22–23.
Népességmozgás – térségünk jövőképe
(Aracs. 2008/4., p. 9–16.)
Oktatásügyünk és a friss diplomások esélyei a Vajdaságban. In. A magyar tudomány napja a Délvidéken konferenciakötet., p. 73–89.
Az életminőség néhány jellemzője Vajdaság északi részén
(Évkönyv 2008. (szerk.: Somogyi Sándor, Gábrity Molnár Irén)., p. 27–46)
A szerbiai és a vajdasági civil társadalom és civil szektor. In. Vajdasági betekintő. 2008., p. 130–131.
Gazdasági erősségünk/erőtlenségünk tajtudata Vajdaságban. In. Magyar Szó. Üveggolyó. 2008. augusztus 18–25.
Oktatási reformfolyamatok, felnőttképzés kulcskérdés. In. Magyar Szó. Üveggolyó. 2008. szeptember 1–8.
Médiafogyasztási szokások és igények Vajdaságban. In. Magyar Szó. Üvegolyó. 2008. október 13.
Tehetséges tanár a tehetséggondozás szolgálatában. In. A tehetségek szolgálatában. 2009., p. 52–60.
Strukturne karakteristike i potencijali razvoja ljudskih resursa vezano za proces pridruživanja EU u severnom delu Autonomne Pokrajine Vojvodine (Subotica, Bačka Topola, Mali Iđoš, Kanjiža, Senta, Ada, Bečej, Čoka)
( Évkönyv 2009. (szerk.: Somogyi Sándor). 2009., p. 86–110.)
Az oktatás és identitás
( Új Kép. 2009/1–2., p. 15–18.)
Továbbképzési esélyek a kisebbségi létben – A vajdasági magyarok esélyegyenlőségének példáján. In. Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban. 2009., p. 15–25.
A tehetségápolás esélyt jelent. In. Új Kép. 2010/1–2.
A menekültek betelepülésével a Vajdaság már nem ugyanaz
(Aracs. 2010/1., p. 54–58.)
Felnőttképzési koncepció – a vajdasági szórványban élő magyarok számára
(Évkönyv 2009., p. 111–196.)
A magyarok regionális tudata és európai orientáltsága a Vajdaságban
(Lendületben a regionális tudományig, Tiszteletkötet dr. Somogyi Sándor részére. 2010., p. 222–245.)
A vallásgyakorlás jellemzői Vajdaságban. In. Vajdasági Pax Romana Évkönyv 2009–2010., p. 100–124.
A vajdasági magyar kutatók és tudósok tevékenységéről és esélyeiről. In. Új Kép. 201/1–2.
Istraživanje kvaliteta života na severu Vojvodine
( Zbornik Matice srpske za društvene nauke. 2010., p. 116–117.)
Emlékezés Rehák Lászlóra – munkatársként
(Létünk. 2011/2., p. 49–52.)
Létérdekünk az önbizalom-fejlesztés. In. Magyar Szó. Kilátó. 2011. június 25–26.
A személy hitelessége fontos egy közösség felépítésében – A hitelesség megvalósulási formái. In. Magyar Szó. 2011. augusztus 18.
Kapcsolatok a szerb-magyar határ mentén. In. Magyar Szó. 2011. október 1.
Lehet újat mondani a magyar nyelvű (felső)oktatás esélyeiről Vajdaságban? In. Magyar Szó. 2012. szeptember 1.
Lehet újat mondani a magyar nyelvű (felső)oktatás esélyeiről Vajdaságban?
(Létünk. 2012/4., p. 56–69.)
PhD. karrier-utak, érvényesülési pályák, emigráció a vajdasági magyar doktoranduszok körében. In. Évkönyv. 2012., p. 180–190.
Következetesen az élet színpadán. In. A kölcsönösség színpadtere. 2014., p. 271–276.
The impact of emigration from Serbia to Hungary on the Human resources of Vojvodina
(Zbornik Matice srpske za društvene nauke 2014/3., p. 571–581. )
Ifjúságunk esélye a Vajdaságban
(A régió TÍZpróbája. 2015., p. 189–202.)
Emigracijski tokovi i saradnja vidokoškolskih ustanova u regionu
( Évkönyv. 2016., p. 129–143.)
A tanítóképző alapítása álomcsapda vagy valóság? In. Lepes Josip (szerk.) A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első tíz éve (2006–2016)., p. 17–22.
The instruments of the European Union cross-border regional cooperation. In. Anali Ekonomskog fakulteta Subotica. 2016/36., p. 3–24.
Eredményesség mérése a felsőoktatásban
(Belvedere Meridionale. 2016/4., p. 134–138.)
Új felsőoktatási eredményességi indikátorok kellenek. In. Évkönyv. 2017., p. 38–44.
The Qualification Requirements of Companies and Businesses towards Their Staff. In. Anali Ekonomskog fakulteta. 2017/37., p. 1–13.
Migration and language use of experts and educated population in the cross-border region of Hungary and Serbia. In. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Konferenciáinak Tanulmánygyűjteménye. 2018., p. 75–82.
Support to the economic development of Vojvodina from Hungary. In. The Annals of the Faculty of Economics in Subotica. 2019/44., p. 3–15.
Megállítható a tömeges értelmiségi elvándorlás a Vajdaságból? A környezet és a határok kutatója. 2019., p. 309–320.
A vajdasági magyarok útkeresése (szociológiai jelenségvizsgálatok). In. Az első 100 év: a kisebbségi magyar identitás szervezeti és intézményi kontextusa a Vajdaságban.
A jugoszláv társadalmi környezet elemzése a nemzeti kisebbségek szempontjából. In. Vajdasági útkereső. 1998., p. 13–32.
Gazdasági életünk útvesztői; Szellemi élet: elszigeteltség vagy nyitottság?; Vallási életünk. In. Vajdasági marasztaló. 2000., p. 53–68, 69–88, 159–171.
A jugoszláviai magyarok vándormozgalmának okai és méretei. In. Fészekhagyó vajdaságiak, Tanulmányok, kutatások, statisztikák. 2001., p. 115–162.
Az értelmiségpótlás körülményei. In. Kisebbségi létjelenségek, Szórvány- és szociolingvisztikai kutatások. 2003., p. 287–329.
Útkereszteződés – avagy az anyaországi támogatások fogadásának légköre; A kihelyezett tagozatok támogatásának hasznosulása; A Domus Program hasznosulása
(Támogatás és hasznosulás. 2005., p. 65–88, 165–196, 197–220.)
A választópolgárok véleménye a reformtörekvések üteméről; Vajdasági egyházak, vallásgyakorlási nehézségek
(Közérzeti barangoló. 2005., p. 13–35, 91–106.)
Oktatásunk jövője. In. Oktatási oknyomozó, Vajdasági kutatások, tanulmányok. 2006., p. 61–122.
Szerbia és Vajdaság demográfiai mutatói – migrációk; Oktatásügy – a tudás alapú társadalom felé
(Kistérségek életereje – Délvidéki fejlesztési lehetőségek. 2006., p. 57–71, 103–129.)
Civil szerepvállalás a helyi fejlesztési programokban. In. Kistérségek életereje – Délvidéki fejlesztési lehetőségek. 2006., p. 130–143.
(http://www.rtt.org.rs/hu/content/kiadv%C3%A1nyaink#kistersegek)
Tájidentitásunk a materiális és immateriális tényezők ölelésében. In. Regionális erőnlét, A humánerőforrás befolyása Vajdaságban. 2008., p. 9–72.
Régiók Jugoszláviában. 415–427; és Az 1989 utáni politikai törésvonalak Jugoszláviában; 524–534. In. Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. 2003.
Magyar nyelvű oktatás a Vajdaságban – iskolastatisztika
(Nyelv és oktatás kisebbségben, Kárpát-medencei körkép. 2011., p. 135. )
A kibocsátó terület – Vajdaságban élők véleményei. In. Szerb állampolgárok Magyarországon. 2012., p. 40–68.
A Szerbia-Magyarország határtérségében kialakult új térségtudatról – a vándorok és ingázók vallomása. In. A tudás szolgálatában. 2012., p. 119–128.
Képzettségi helyzetkép a Vajdaságban. In. Szülőföldön magyarul iskolák és diákok a határon túl. 2017., p. 28–41.
Problématérkép – nemzedéki problémák. In. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. 2018., p. 269–313.
Az állam intézményeinek szerepe a társadalmi-gazdasági válság idején. In. Egyetemi szemle. 1989/3., p. 69–77.
A szociológia helyzete és távlatai Jugoszláviában. In. Szociológiai Szemle. 1992/2., p. 145–154.
A jugoszláv lakosság külföldre távozásának szociológiai vetülete. In. Szociológiai Szemle. 1996/., p. 95–106.
A nemzeti és vallási tudat egybefonódása a Délvidéken. In. Távlatok (A magyar jezsuiták folyóirata). 1997/6.
A jugoszláv (vajdasági) lakosság hitéletének alakulása. In. Multikulturalizmus. 1998.
A vajdasági magyar humán tudományosság és a tudományos műhelyek szerepe. In. Ezredfordukó, 2001., p. 211–229.
A vajdasági magyarok migrációjának hatása a magyarság társadalmi szerkezetükre
(Kisebbségkutatás. 2001/3., p. 402–414.)
A vajdasági magyarok migrációjának motívumai és hatása a magyarság társadalmi szerkezetére
(Kisebbségkutatás. 2002/2., p. 266–274.)
A munkaerőpiac általános tendenciái Szerbiában (a Vajdaság). In. Kisebbségi lét és érvényesülés. A magyar lakosság munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében. 2003., p. 217–255.
A vajdasági magyarok elhelyezkedési lehetőségei. In. A magyar nyelvű oktatási intézmények munkaerő-kihívásai a Kárpát-medencében. 2003., p. 41–56.
Vándorlások a Vajdaságban és a Vajdaságból. In. Európa keresztútjain, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 33 éve. 2003., p. 205–217.
Kisebbségi jogok Szerbiában. In. Civil Forum. 2003/3.
A vajdasági magyar felsőoktatás helyzete és intézményfejlesztésének időszerű problémái. In. Debreceni Szemle. 2004/2., p. 294–306.
A vajdasági magyar tanulóifjúság iskolai szintje, mint a magyar értelmiségpótlás feltétele
( Forum Társadalomtudományi Szemle. 2004/2., p. 57–82.)
A magyar vagy multietnikus egyetem alapításának indoklása Vajdaságban. In. Sült galamb? 2005., p. 211–228.
A magyar nyelvű tudományos könyvkiadás a Vajdaságban az utóbbi másfél évtizedben. In. A határon túli magyar tudományos könyvkiadás. 2005., p. 51–76.
Akkreditáció Szerbiai-Montenegróban. In. A felsőoktatási akkreditáció Közép-Európában. 2006., p. 97–115.
A vajdasági magyar felsőoktatás szerveződése. In. Régió és oktatás. 2006., p. 105–113.
A jövő záloga (Szabadka felsőoktatásának jelene és jövője). In. Szeged – várostörténeti, kulturális és közéleti magazin. 2007., p. 37–40.
Megmaradás, avagy továbbtanulási lehetőségek és szándékok a Vajdaságban-etnikai magatartásvizsgálat. In. Tájak, tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európában. 2007., p. 110–120.
Vajdasági magyar fiatal diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei. In. Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei a Kárpát medencében. 2007., p. 211–272.
Vajdaság (Szerbia). In. Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái. Gyorsjelentés. 2007., p. 120–184.
A kulturális érintkezések hatása a fiatalok magatartására (vajdasági tapasztalatok). In. Kultúra – Művészet – Társadalom a globalizálódó világban. 2007., p. 196–206.
A vajdasági magyarok regionális tudata. In. A határok kutatója. 2007., p. 91–98.
Friss diplomások karrierútja és esélyei a Vajdaságban. In. Kitekintés – Perspective. 2007/12., p. 76–82.
A bolognai folyamat és a felsőoktatás reformja. In. Felsőoktatási tájékoztató. 2008., p. 4–13.
Vallási magatartás a multietnikus Vajdaságban. In. Vallás és etnikus Közép-Európában. 2008., p. 113–123.
Vajdaság népességmozgása az utóbbi fél évszázadban. In: Magyarok a Kárpát-medencében. 2008., p. 29–42.
Vajdaság népességmozgása az utóbbi fél évszázadba. In. Közép-Európai Közlemények. 2008/2., p. 74–85.
A bolognai folyamat Szerbiában az Újvidéki Egyetem példáján. In. A bolognai folyamat Közép-Európában. 2008/2., p. 107–128.
Kisebbségi autonómia-törekvések a Vajdaságban (a tartomány új alapokmányának tükrében). In. Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-Európában – a múltban és a jelenben. 2009., p. 117–129.
Elégedettség – elégedetlenség néhány jellemzője Vajdaság északi részén. In. The Central European Journal of Regional Development and Tourism. 2009/1., p. 122–155.
Oktatásszervezés a Vajdaságban. In. Kultúra és közösség. 2009/2., p. 45–56.
A vajdasági magyarok és az EU. In. Középi-Európai Közleményék. 2009/4–5., p. 72–79.
Az oktatás és felnőttképzés szerepe a Vajdaságban
( Nemzetiségi – Nemzeti – Európai identitás. 2009., p. 106–114.)
A regionális identitás és az Európa-orientáltság összefüggései a Vajdaságban – generációk a tájtudatról és az EU-ról. In. Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. 2009., p. 165–185.
The 50 Years of Serbian Migration
(Angol nyelvű tanulmány. 2009.)
A vajdasági magyarok emigrációs motívumai. In. Vándorló kisebbségek. Etnikai migrációs folyamatok Közép-Európában történeti és jelenkori metszetben. 2010., p. 117–126.
A magyar tudományos hálózat szereplői, működése, teljesítménye és együttműködési lehetőségei Szerbiában
(Magyar-magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttműködések lehetősége. 2010., p. 129–144.)
A Vajdaság régiókapcsolatai a Dél-Alfölddel. Régió a hármashatár mentén. 2010., p. 76–93.
Az interetnikus konfliktusokról Vajdaságban 10 évvel a délszláv háború után. In. Görbe hátal. Interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben. 2011., p. 162–176.
The motives for Emigration of Hungarians in Vojvodina. 2011., p. 103–114.
Strukturne karakteristike i potencijali razvoja ljudskih resursa za proces pridruživanja EU u severnom delu Autonomne Pokrajine Vojvodine
(DETUROPE. 2011., p. 78–100.)
A magyar nyelvű természettudományos oktatás és tanárképzés helyzete Vajdaságban. In. A természettudomány tanítása korszerűen és vonzóan. 2011., p. 49–56.
A vajdasági magyarlakta térség felzárkózásának az esélye. In. Közép-Európi Közlemények. 2011/3–4., p. 223–230.
A magyar nyelvű (felső)oktatás helyzete és esélyei a Vajdaságban
(Társadalmi Együttélés, A kisebbségi lét dimenziói 2012/1.)
A szerb-magyar határ két oldalán levő területek és lakosok közötti kapcsolatok esélye és gyakorlata
(Dieip. 2012/3., p. 28–37. )
A Vajdaságot érintő migráció és annak történeti előzményei. In. Itthonok-otthonok – új otthonok: migráns élethelyzetek a Vajdaságban és Magyarországon a délszláv háború után. 2013/2., p. 35–54.
Bevezető: utak és úton levők. In. Itthonok-otthonok – új otthonok: migráns élethelyzetek a Vajdaságban és Magyarországon a délszláv háború után. 2013/2., p. 3–34.
A magyar nyelvű felsőoktatás és a munkaerőpiac a Vajdaságban
(Felsőoktatás és munkaerőpiac – Eszményektől a kompetenciák felé. 2013., p. 229–240.)
Felsőoktatási esélyek kisebbségi létben, Vajdaságban. In. Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség a 21. század elején. 2014., p. 117–123.
A vajdasági magyar fiatalok karrierút-állomásai. In. Külhoni magyar ifjúságkutatás. 2014., p. 62–77.
Hungarian-language higher education and primary teacher training in Vojvodina. In. Development of Teacher Calling in Higher Education.
(http://mek.oszk.hu/14700/14766/14766.pdf)
Magyar nyelvű felsőoktatás és tanítóképzés a Vajdaságban
(A pegagógusképzés kihívásai a Kárpát-medencében. 2015., p. 13–28. )
Identitás, vándorlás és etnikai folyamatok a Vajdaságban. In. Otthon a Kárpát-medencében. 2015., p. 161–186.
A vajdasági magyarok helyzete és jövőképe
(Quo vadis Európa? Confessio. 2015/3–4., p. 32–46.)
A szakképzettségi szerkezet alakulása multikulturális és határ menti régióban. In. Sodrásban: képzések, kutatások (1975–2015). 2016., p. 109–128.
A vajdasági magyarok pozicionálása a migrációk közepette. In. Magyarok a Kárpát-medencében 2. 2017., p. 37–56.
Család – karrierépítés – fenntartható fejlődés. Vajdasági látlelet. In. Család–érték–nevelés. 2018. 167–178.
A pályaorientáció útvesztői. In. Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. 2018., p. 91–106.
(Kárpát-medencei) Problématérkép–nemzedéki problémák. In. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. 2016., p. 269–314.
Töprengés az elitemigrációról a Vajdaságból. In. Magyarok a Kárpát-medencében 3. Migráció 2018., p. 211–226.
A vajdasági magyar fiatalok társadalmi kilátásai (közérzetmérleg). In. Fiatalok a Kárpát-medencében a 21. század elején. 2019., p. 100–113.
Díjak, ösztöndíjak
Dátum
2005.
Dátum
2009.
Dátum
2010.
Dátum
2011. november 25.
Dátum
2012. március 5.
Tagságok
tag, majd Előértékelő és Előrepontozó Bizottság tagja
2007–
külhoni köztestületi tag, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság állandó meghívott tagja
2000–
A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Alapító Bizottságának tagja
budapesti távmunkatárs
2018–2019
alapító, alelnök
2006–
alapító, alelnök
2008–
témavezető tutor
2002–2010
A Felsőoktatási- és Tudományügyi Bizottság tagja
2003, 2010–2014
szakbizottsági, kuratóriumi tag
2011–2015