Skip to main content
A szerző profilképe

Kopeczky László

Kópé
költő
prózaíró
drámaíró
műfordító
humorista
szerkesztő

A fotó forrása: Híd. 2003/12.

Az elemi iskolát és a gimnáziumot (1947) Szabadkán végzi. 1947 és 1959 között tisztviselő a műtrágyagyárban, a bábszínházban, a szőnyeggyárban, a Népkörben, a villanytelepen, a verušići mezőgazdasági birtokon. 1959-től 1961-ig a 7 Nap, 1961-től 1988-ig a Magyar Szó munkatársa. 1975 és 1981 között a Grimasz című szatirikus melléklet szerkesztője.

Fordításkötetek
További publikációk
100 hiba egy sorba (rend. Lányi István). Szabadkai Népszínház, 1962.
Izzadjunk együtt! (rend. Garay Béla). Szabadkai Népszínház, 1962.
Carmen és a bikák (rend. Lányi István). Szabadkai Népszínház, 1963.
Don Juan utolsó kalandja (rend. Koncz István). KDISZ, Szabadka, 1973.
Don Juan utolsó kalandja (rend. ifj. Szabó István). Szabadkai Népszínház, 1974.
Kádár Kata (rend. Vikor György). KDISZ, Szabadka, 1977.
Színész és halál (rend. Bambach Róbert). Újvidéki Színház, 1980.
Földyékkel játszó égi tünemény (rend. Fischer Károly). Madách Színház, Nagybecskerek, 1982.
Kádár Kata (rend. Soltis Lajos). Újvidéki Színház, 1987.
Vigyázz, ha jön a nagybőgő (rend. Seregi Zoltán). Szabadkai Népszínház, 1996.
Don Juan utolsó kalandja (rend. Habeganu, Maria). Nagyvárad, 1997.
Don Juan utolsó kalandja (rend. Horányi László). Szatmárnémeti, 1997.
Don Juan utolsó kalandja. Szentes, 2004.
Nyárfás és jegenye. In. 7 Nap. 1986. november 14.
Atyamesterem Gál László
(Magyar Szó. 1985. július 13.)
Szakirodalom az alkotóról
A nevetés álarca mögött
Szerző
A humor és a szatíra határán
Szerző
Egy vajdasági regény margójára
Szerző
A nevettetés immunitásában
Szerző
Minden a régi. In. Symposion. 1964. szeptember 24.
Szerző
Kritika a felsőfiókból. In. Magyar Szó. 1964. szeptember 24.
Szerző
A képtelenség játékai
Szerző
Szabadkai szerzők
Szerző
Szertefoszlott legenda
Szerző
A mi házunk (Kopeczky László: A ház)
Szerző
Aida nem énekel
Szerző
Kopeczky László új színműve
Szerző
Jugoszláviai magyar írók – Kopeczky László
Szerző
Hétköznapi cselekvések (Kopeczky László Néhány utolsó vacsora című hangjátékáról)
Ősbemutató Kanizsán
Szerző
A ház. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Képtelen életünk csúfsága
Szerző
A líra felé (Kopeczky László: Vajk a Szaharában)
Szerző
Kisszerűség és bennfentesi önelégültség
Szerző
Vajdasági könyvekről – visszapillantó tükörben (Gion Nándor: Engem nem úgy hívnak. – Domonkos István: Via Italia. – Kopeczky László: A ház)
Szerző
Illik? Nem illik?
Szerző
Nyelvi komikum és információ
Szerző
Szelíd mosoly
Szerző
Kopeczky László humoráról
Szerző
A rögtönzés komolytalansága. In. Hornyik Miklós: Szabálytalan napló. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Az elrontott szedőgép
Szerző
Javítható optimista?
Szerző
Több mint felszínes szórakoztatás
Szerző
Kopeczky László hullái. Használati utasítás a kockacukorhoz 1.
Szerző
Kopeczky hullái. Használati utasítás a kockacukorhoz 2.
Szerző
Az éden tövisei
Szerző
Használati utasítás a kockacukorhoz. In. Kritika. 1985/12.
Szerző
Tragédia három tételben
Szerző
Kémjelentés egy íróról (Mr. Kopeczky László romboló hatású munkái)
Szerző
Nyelvi lektűr
Szerző
Az elrontott szedőgép. In. Hornyik Miklós: Titokfejtők. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Szerző
Mértékhiány. In. Fekete J. József: Próbafüzet. Műbírálatok az 1980-as évek jugoszláviai magyar prózájáról. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1993.
Csak a történet legyen rövid. In. Fekete J. József: Próbafüzet. Műbírálatok az 1980-as évek jugoszláviai magyar prózájáról. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1993.
Elmés mulatság. In. Fekete J. József: Próbafüzet. Műbírálatok az 1980-as évek jugoszláviai magyar prózájáról. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1993.
Kopeczky László: Vigyázz, ha jön a nagybőgő!
Szerző
Új műfajban a csúcson (Kopeczky László: Kádár Kata)
„Istenem, hogy tud a kő fájni”
Szerző
Rendhagyó köszöntő Kópénak
Szerző
Illik? Nem illik?. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Helyzetgyakorlatok. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Kádár Kata. Tragédia három tételben. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Vigyázz, ha jön a nagybőgő. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
„Mint megváltó szalmaszálba”
Szerző
Ló ez, Savanya?
Kopeczky Lászlóra emlékezünk
Szerző
Kopeczky Lászlót gyászoljuk, a látót, aki nem félt kimondani...
Szerző
Egy „igazi” író halálára
Szerző
A vajdasági Tripartitum. In. Hózsa Éva: Idevonzott irodalom. Tanulmányok, esszék, kritikák. Grafoprodukt Kiadó, Szabadka, 2004.
Szerző
Elolvasom
A vajdasági Tripartitum
Szerző

A vajdasági Tripartitum

(Kopeczky László Hármaskönyve)

Kopeczky László fegyelmezett kötete nézőpont és műfaj tekintetében is Hármaskönyv, amelynek kohézióját a Hármaskönyv hagyományához híven a Történelem, illetve a történelmi tréfákkal folytatott dialógus adja meg. A szabadkai Kertváros polgárának létbölcselete konkrét történelmi szituációkhoz és publicisztikai szövegekhez kötődik.

A lírai versek az első könyvtérbe íródtak bele, és a bombázások évét, 1999-et idézik. Kopeczky László eddigi opusának kimagasló alkotásai az elliptikus bökversek, amelyek nyelvi leleményességét, játékos ficamait, korrekcióit, a megszokottól, a beidegződésektől eltérő szemantikai távlatait a kritikai recepció és az olvasó egyaránt méltatta. A nyelvi találékonyság, a szó-deformáció, a mikroelem most is dominál, a szövegközi szerzői pozíció pedig erősödött. A wittgensteini értelemben vett nyelvjáték és a derridai szempontból felfogott írásjáték egyaránt megfigyelhető. Az olvasói játéktér ennélfogva cikázó mozgástérré alakul, annál is inkább, mert ahogy ezt a Kopeczky-olvasó elvárja, a külső politikai változások leleplezése valóban sokrétű. Kiemelkedő szerephez jut az allúzió, a travesztia, a parodikus magatartás, az utóbbi a hamis propaganda(költészet) létjogosultságát vonja kétségbe.

Kopeczky versei fanyar, rákérdező versek, a létkérdések többnyire a verszárlatban kapnak helyet, az otthon és a harmónia megléte alapkérdéssé válik. Az otthon már nem biztos, hogy otthon, és ki tudja, mi lesz a mitikus özönön túl. Az elmúlás, a fohászkodó gesztus, valamint a hit hiánya létkérdés. A Petőfi unokája vagyok én című szöveg a hűtlen, tékozló ország, illetve szülőföld szövege. A versek a nemzeti sors és a kilátástalanság fokozatainak valamennyi fontos szempontját érintik. A káromlás játékos módon bukkan fel újra és újra, a káromkodás poétikája, valamint az olvasó elé táruló fogalmi apparátus külön vizsgálat tárgyát képezheti. A műfaji gazdagság, az architextuális játék azonnal feltűnik, az epigrammaszerű, többnyire valamiféle csattanóval rendelkező versek szinte párbeszédet folytatnak egymással, mint például a Pardon és a Koldusgőg című szövegek.

Az első könyv a szó eltűnéséig, a líra haláláig vezet. A Zárőjelentés című rákérdező szöveg csupán egyetlen modális kötőszóból áll: „ És?!”

Levelek Honoluluba, vagyis a második könyv ugyancsak parodikus attitűdről tanúskodik, az atyai bölcsesség önirónikus beszéde és a megértési kísérlet van itt jelen. A mai balkáni tárgyú levelek a bűn kérdéseit feszegetik, ugyanakkor helyzetjelentést is adnak a távolra került, ám mégis legközelebb álló másiknak, a Fiúnak. A tékozló ország megnevezését a tékozló Atya öninterpretálása követi. Nem tévedés, a szerepcsere valóban létrejön. Nem a fiú, hanem a lehorgonyzott, beszélő Atya a tékozló, sőt itt, ebben a régióban (maradásra ítélten is) sokkal tékozlóbb, vétkesebb, mint az eltávozott, az eltékozolt Fiú. A gide-i értelemben vett visszatérés nem következhet be, noha a gide-i kérdezés cselei még nagyobb jelentőséget kapnak. Meglelhető-e a másik anélkül is, hogy visszatérne? Boldog-e a másik valahol a messzi várostérben, ahol most az Atya szavát hallhatja olyasmiről, ami már nagyon távol került tőle? Vajon hova lett a vágyak távoli tárgya? Eljuthat-e a történelmi mozgásokat megleső egyén a megértésig?

Fáraó című utolsó szöveg dráma. A drámai szöveg nyelvi aspektusai, víziói, rájátszásai, illetve ezek összeszövődései pedig feszültséget teremtenek. Ellenparabolaként olvasható, amelyben az egész történelmi apparátus megmozdítható és megállítható. Az arányok, a méretek változhatnak, a kötetkompozíció viszont a drámai sűrítés felé halad. Az örökös elnök távozásának groteszk szituációja, valamint a versbetétek a legértékesebb mozzanatok. A zárókép süllyedő, archaikus pusztulás-képet idéző látványa, vagyis a pokolhoz kapcsolható lánghalál megjelenése Kundera tűz- és víz-halál koncepciójával dialogizálhat.

A közelmúlt történelmének ironikus nézőpontú olvasata (mozgó színjátéka? groteszk módon állandósult, időnként dermesztő panoptikuma?) felrázó erejű. A kötet önreflexiókkal átszőtt hármas panorámának is felfogható.

Egyszer majd össze kellene gyűjteni a vajdasági magyar irodalom Duna-szövegeit, a Duna-hagyomány megnyilvánulásait. 1938 novemberében például A Duna vallomása című Ady-vers a Híd nyitánya lett. Kontra Ferenc áradó narratívájú regényében viszont (A kastély kutyái. Egy utazás fejezetei. 2002., 11-12. ) a Tolnai-féle tenger-kontextusban (amelyet a Kölnben élő Ács Károly szintén interpretált!) fordul elő a Duna, illetve a folyó (mi a tengerünkben különbözünk, lehet, hogy már abban sem...), ennek nyomán a hagyományos költői Duna-látvány (ironikus nézőpontból) átalakul: „elúszik előttünk egy narancsszelet, és nem a dinnyehéj”.

Kopeczky László szövegei szintén továbbírják az ún. Duna-, illetve az archetipikus folyó-szövegeket, csakhogy itt a Duna nem ömlik legendás módon (lásd Claudio Magris!) az Adriai-tengerbe, nem egyirányú, nem lényeges, hogy milyen színű, hogy lefelé vagy felfelé folyik, hogy mi úszik el előttünk, hogy eléri-e a deltát, a parttalanság stációját (lásd Dobai Péter Tiszavers és Dunavers, Kornis Mihály: Dunasirató stb.). A Duna egyszerűen „keresztbe” hajózható.

A kereszt pedig összecsukódik a megfeszített Megváltó alatt. A tanú-lét röhögő lét, amelyben a tékozló tanú-én egyik legfőbb kérdése vetődik fel: Otthon vagyok-e itthon?

Kiadás

Kopeczky László: Hármaskönyv. Életjel, Szabadka, 2003

A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Író-bajazzónk, alias Kopeczky László. In. Faragó Kornélia (szerk.): A 28-as nemzedék. Szemelvényes gyűjtemény. Forum Könyvkiadó Intézet, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Újvidék, Zenta, 2013.
Interjúk
Tragikus sorsú szatíra
Szerző
Én az iróniára szavazok...
Szerző
Szellemi milliárdosunk
Szerencsés voltam egész életemben
Szerző
Újra kínpadra vontak
Szerző
„Ez lehettem volna...”
Szerző
Díjak, ösztöndíjak