Skip to main content

Szőke Anna

1948. október 13-án született Kishegyesen. Az elemi iskolát szülőfalujában, a középiskolát és a főiskolát Újvidéken végezte. Az ötéves Óvóképző és a hároméves Pedagógiai Akadémia meghatározóak voltak számára. Középiskolás korában verseket írt, amelyek a Képes Ifjúságban jelentek meg. Érdeklődése az irodalom felé fordult, de a középiskola elvégzése után szülőfalujában, mint óvónő munkalehetőséget kap, s 1971-től a gyermekirodalom jelenti számára a kisebbségi lét alappillérét. 1985 és 1989 között tartományi képviselő Újvidéken. Létrehozza az óvodai bábszínházat, vajdasági költők gyermekverseit népszerűsíti. 1990-től a kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke majd igazgatója. Fellendíti a falu kulturális életét, tizenkét szakosztályban folyik a munka. Az ő nevéhez fűződik a néptáncoktatás megalapozása és elindítása a faluban. Vezetésével a művelődési egyesület csoportjai beutazzák a Kárpát-medence országait. Az új ismeretek a néprajz irányába terelik érdeklődését és 1997-ben felvételezik a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékére, ahol levelezési tagozaton 2002-ben államvizsgázik. 2006-től 2010-ig az ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács tagja. 2007-ben a Debreceni Egyetemen (BTK) doktori fokozatot szerez. Értekezésének címe: Mink itt istenfélésre vagyunk ítélve – A vallás megtartó ereje a Versec környéki magyarságnál. 

További publikációk
A katolikus vallás megnyilvánulási formái a Vajdaságban. In. Magyar Szó. Üveggolyó. 2017. december 18.
Értékeink. In. Magyar Szó. Kilátó. 2018. november 17–18.
Emlékkonferencia: Kálmány Lajos (1852-1919) vajdasági hagyatéka. In. Magyar Szó. Üveggolyó. 2019. október 14.
Családfa nélkül. In. Nyolcvan év kisebbségben. 2002., p. 224–231.
Társadalomkép mozaikból
(Aracs. 2002/1., p. 69.)
A szubkultúrák hátterei a vajdasági Kishegyesen. In. Ethnica. 2003., p. 112–115.
Írott és képi azonosítók – A képkultusz szerepe a Versec környéki magyarság fennmaradásában. In. Vajdasági Magyar Kalendárium. Szabadka. 2003., p. 234–252.
A tolerancia kontaktzónái
(Aracs. 2004/4., p. 82–83.)
A rokonsági csoportok határai – Adalék Kishegyes társadalomnéprajzához. In. Bácsország. Vajdasági honismereti szemle. 2004/1–3., p. 78–89.
Régi és új hagyományok Székelykeve vallásos életében. In. Ethnica. 2004., p. 5–9.
A kishegyesi fiatalok magatartásformái. In. Vajdasági Magyar Kalendárium. 2004., p. 186–195.
Az egyház visszaszorulása és az egyén vallási élete a Versec környéki magyarságnál a XXI. század elején. In. Népi vallásosság a Kárpát-medencében. 2004., p. 317–334.
A vajdasági betlehemezés sokszínűsége. In. Szabad-e bemenni betlehemmel? 2004., p. 127–137.
A küszöbjelleg tünetei mindennapjainkban
(Aracs. 2005/2., p. 51–55.)
Kishegyesi keresztek. In. Bácsország. Vajdasági honismereti szemle. 2005/1., p. 69–76.
A nyelv szerepe az egyén identitásában Nagyszered és Udvarszállás példáján. In. Bácsország. Vajdasági honismereti szemle. 2005/3., p. 91–97.
Írott és képi azonosítók – A képkultusz szerepe a Versec környéki magyarság fennmaradásában. In. Bácsország. Vajdasági honismereti szemle. 2005/2., p. 78–83.
Útszéli keresztek Kishegyes település területén. In. Népi vallásosság a Kárpát-medencében. 2005., p. 357–371.
A magyar nyelvű néprajzi kutatás helyzete a Vajdaságban. In. Néprajzi Látóhatár 1-2., p. 5–15.
A nyelvi kontaktzónák határviszonyai a Versec környéki településeken. In. Etnikai kontaktzónák a Kárpát-medencében a 20. század második felében. 2005., p. 108–118.
Adatok a vajdasági Kishegyesen élt zsidók történetéhez. In. Néprajzi Látóhatár. 2005/3–4., p. 211–237.
„Hol a szükség kínja nagy...” Életrajzok. In. Vajdasági Magyar Kalendárium. 2006., p. 254–264.
A Vajdasági Református Keresztyén Egyház Évkönyvei. In. Collegium Doctorum. 2006., p. 254–264.
Magyar emigránsok Kishegyesen. In. Új Kép. 2006., p. 80–92.
Írott és képi azonosítók –A képkultusz szerepe a Versec környéki magyarság fennmaradásában. In. Kép, képmás, kultusz. 2006., p. 146–160.
A Versec környéki magyarság. Egy ötéves kisebbségkutatás töredékei. In. Jászkunság. 2007/3–4., p. 133–149.
(https://epa.oszk.hu/03000/03002/00172/pdf/EPA03002_jaszkunsag_200734_133-149.pdf)
A kisebbségi sors hatása a házasságok alakulására. In. Mikroközösségek. Társadalom és gazdaságkutatási eredmények és módszerek innovációja. 2007., p. 247–258.
Dicsértessél óh áldott víz.... A vízzel kapcsolatos szent és profán elemek Kishegyes hagyományvilágában. In. Bácsország. Vajdasági honismereti szemle. 2008/1., p. 75–79.
A történelmi tényezők hatása a földbirtok értékének alakulására. In. Bácsország. Vajdasági honismereti szemle. 2008/., p. 36–43.
Valami Texas. In. Vajdasági Magyar Kalendárium. 2008., p. 232–235.
Előszó – Az örökké viruló debellácsi pipacsokhoz. In. Mai debellácsi hímzések. 2008., p. 5–9.
A nemzeti identitás szakrális térbe helyezése. In. Bennünk élő múltjaink. 2008., p. 369–387.
Adatok a kishegyesi zsidóktörténetéhez. In. Bácsország. 2008/4., p. 36–45.
Ha otthagynám a templomot, megverne a Jóisten. Három eltűnőben lévő szórványtelepülés szervező egyéniségeinek áldásos munkájáról. In. Bácsország. 2009/1., p. 68–71.
Mink itt istenfélésre vagyunk utalva
(Aracs. 2009/3., p. 21–70.)
Régi és új hagyományok Székelykeve vallásos életében. In. Bácsország. 2009/3., p. 57–61.
Az alkotás, mint csodálatos mágia. In. Érzékek és vallás. 2009., p. 256–263.
Napjaink vallási jelenségei a kishegyesi romáknál. In. Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8. 2009., p. 175–187.
The effects of historical factors on changes in the of landed property in Vojvodina. In. Trends in Land Succession. 2009., p. 167–181.
Az emlékezet felfrissítésére szükség van. Magyar emigránsok a vajdasági Kishegyesen. In. 1956 a néphagyományban. 2009., p. 425–440.
A szikicsi németek a kishegyesiek emlékezetében. In. Bonyhádi Evangélikus Füzetek 2. 2009., p. 51–78.
Napjaink vallási jelenségei a kishegyesi romáknál. In. Szenvedély és szolgálat. 2010., p. 149–160.
Lakodalmi táplálkozási rend Kishegyesen. In. Bácsország. 2011/3., p. 56–58.
A tér és idő szakralizációja az érintkezési pontok formarendjében. In. A Magyar Tudomány napja a Délvidéken. 2011., p. 494–500.
A biztos pont. In. Bácsország. 2013/4., p. 20–24.
Ha otthagynám a templomot, megverne a Jóisten. Három eltűnőben levő szórványtelepülés szervező egyéniségeinek áldásos munkájáról. In. Bácsország. 2013/4., p. 24–27.
Bábaasszonyok Kishegyesen
( Híd. 2013/10., p. 127–150.)
A Gyöngyösbokrétáról sokadszor. In. Bácsország. 2013/3., p. 13–14.
Odatesszük magunkat. In. Bácsország. 2013/3., p. 24–25.
Néptanítók hagyományőrző munkássága. In. A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2012., p. 362–391.
Egy elkezdett kutatás folytatásaként
(Híd. 2014/1., p. 61–66.)
Nem vagyok kisebbség. In. Bácsország. 2014/1., p. 115–116.
A rozmaring különös jelentősége a kishegyesi ünnepnapokban. In. Bácsország. 2014/2., p. 86–88.
Kultúrtörténetek Jung Károly tiszteletére.
(Híd. 2014/6., p. 27–32.)
„Be vagyok havazva”. (Egykorvolt közmondások, napjaink szólásai.)
(Híd. 2014/6., p. 77–86.)
A történelmi tényezők hatása a földbirtok értékének alakulására a Vajdaságban. In. A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2014., p 426–442.
Fiatal néprajzkutatók és antropológia szakos hallgatók konferenciája. In. Néprajzi Hírek. 1998., p. 5–7.
Könyvismertető: P. Szalay Emőke: A magyar népi kerámia a Déri Múzeumban. In. Ethnica. 2003., p. 74–75.
Könyvismertető: Silling István: Vallási Néphagyomány. In. Ethnica. 2003., p. 77–78.
Könyvismertető: Papp Richárd: Etnikus vallások a Vajdaságban? In. Ethnica. 2006., p. 68.
Könyvismertető: Hercenberger Sándor: Emlékezés a szintókra. In. Ethnica. 2006., p. 158–159.
Sárszentlőrinc és Petőfi. In. Nyelvünk és Kultúránk. 2007/4., p. 54–57.
Könyvismertető: Virág Gábor: Kishegyes iskolatörténete. In. Bácsország. 2010/2., p. 110–111.
„Kulturális, gazdasági és társadalmi változások az európai német szórvány területeken” Tudományos tanácskozás, Debrecen. In. Ethnica. 2013., p. 72–74.
Könyvismertető: Silling István: Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban. In. Bácsország. 2014/2., p. 22.
Könyvismertető: Szemléleti láncszemek egy tanulmánykötetben. Óbecse a polgárosodás útján
(Híd. 2014/5., p. 114–126.)
Úgy cselekszem, „mintha”. Drámapedagógia az óvodában. In. Új Kép. 1998/6., p. 18.
Első lépések az óvodában. In. Új Kép. 1998/9., p. 12–13.
„Nézzük meg, honnan jön a gyermek!” In. Új Kép. 1998/1–2., p. 20.
Hagyománytisztelő óvodai nevelés. In. Vajdasági útkereső. 1998., p. 213–233.
Családpedagógia. In. Új Kép. 1999/6., p. 24.
Az ünnepeket azért találták ki, hogy mozgásban tartsuk a világot. In. Új Kép. 1999/2., p. 30.
A kreativitás személyiségvezérlő szerepe. In. Új Kép. 2000/12., p. 30–31.
Lélekben és tudásban gazdagabbak lettünk – az óvónők. In. Új Kép. 2001/9., p. 20–21.
Járjon anyanyelvű óvodába a gyerek. Budapesten tartották meg az !. Nemzetközi Óvodapedagógiai Konferenciát. In. Új Kép. 2001/10–11., p. 21.
Kézművesség. In. Vajdasági Magyar Kalendárium. 2002., p. 12–100.
A vajdasági magyar óvodák címtára. In. Vajdasági Magyar Kalendárium. 2005., p.239–278.
Fejlesztőpedagógia az óvodapedagógusok nyári továbbképzésén. In. Új Kép. 2006/9., p. 23–27.
Belenevelődés. Az átadás-átvétel szerepe a gyermekkorban. In. Új Kép. 2007/10–11., p. 12–16.
Óvodai gyermekszínjátszásunkról. Módszertani segédanyag óvónőknek. In. Új Kép. 2007/6., p. 47–57.
Szent Erzsébet emlékév. 800 éve született Árpád-házi Szent Erzsébet. In. Új Kép. 2007/4–5., p. 3–8.
Az anyanyelvnek emelt hajlék. In. Új Kép. 2009/3–4., p. 46–51.
Az anyanyelvnek emelt hajlék. In. Vajdasági Magyar Kalendárium. 2009., p. 250–253.
Kapcsolódási pontok integrációja a tehetség szolgálatában. In. Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló tehetségekért. 2009., p. 148–154.
A kreativitás jegyében. In. Nyelvünk és Kultúránk. 2009., p. 53–59.
Óvodások aranyköpései. In. Vajdasági Magyar Kalendárium. 2010., p. 254–258.
A tehetség felismerésének színterei az óvodás korban. In. A tehetség szolgálatában. II. 2010., p. 30–40.
Brunszvik Teréz, az óvodalapító. In. Vajdasági Magyar Kalendárium. 2011. p. 221–223.
A Vajdasági Magyar Óvodapedagógiai Szakosztály tervei. In. Óvodai Élet. 1997/6., p. 15–16.
Az új óvodai tantervről. Témában való gondolkodás. In. Új Kép. 1997/9., p. 16.
Könyvismertető: Szabó Palócz Attila: Fityisz. In. Óvodai Élet. 1997/3., p. 41.
Könyvajánló. Szabó Palócz Attila: Fityisz. In. Új Kép. 1997/11., p. 22.
Könyvismertető: Kontra Ferenc: A halász fiai. Egy meseregény a pedagógus szemével. In. Üzenet. 1997/1–2., p. 147–148.
A vajdasági néphagyományőrző óvodai programról. In. Új Kép. 1998/4., p. 18.
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Szövetségének évi közgyűlése kapcsán. In. Új Kép. 1998/4., p. 27.
Bábkurzus 2002. In. Új Kép. 2002/10. p. 30.
„Egy nemzet sorsa van a kezetekben” In. Nyelvünk és Kultúránk. In. 2002/4., p. 105–107.
A tények parancsolják. In memoriam Raffai Erzsébet tanítónő halálának első évfordulóján. In. Új Kép. 2003/12. p. 36.
Bánsági útinapló. In. Új Kép. 2004/3–4., p. 17–18.
A nyolcvanéves dr. Tóth Lajos köszöntése. In. Új Kép. 2004/10–11., p. 23–25.
Akarsz-e játszani? In. Új Kép. 2004/6., p. 16–17.
Miért közömbösek a délvidéki magyar óvodapedagógusok nemzeti történelmük, kultúrájuk iránt?
(Aracs. 2005/1., p. 32.)
In Memoriam: Mikes Melánia. In. Új Kép. 2007/1–2., p. 63–64.
Pedagógus továbbképzés Kisvárdán. In. Nyelvünk és Kultúránk. 2008., p. 33–37.
Továbbképzés szórványban dolgozó magyar óvónők részére. In. Nyelvünk és Kultúránk. 2011., p. 32–35.
„Továbbképzés szórványban dolgozó magyar óvónők részére” In. A Kultúra Lovagrendje Évkönyve. 2012., p. 2249–2253.
Silling István: Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban. In. Bácsország. 2014/2., p. 22.
Szerző
Értékeink. Silling István – Silling Léda: Nyugat-bácskai Szűzanya-emlékek
(Magyar Szó. Kilátó. 2018. november 17.)
Szerző
Vallási néphagyomány. In. Ethnica. 2003. V/2.
Szerző
A Petőfi Múzeum hírei. Klamár Zoltán új kötete: Tanyák, parasztgazdaságok Magyarkanizsa vidékén (1900 – 2000). In. Aszódi Tükör. 2006/8., p. 7.
Szerző
Szemléleti láncszemek egy tanulmánykötetben
(Híd. 2014/5., p. 114–126.)
Szerző
Egy elkezdett kutatás folytatásaként
(Híd. 2014/1.)
Szerző
Szemléleti láncszemek egy tanulmánykötetben (Óbecse a polgárosodás útján)
(Híd. 2014/5.)
Szerző
A viszonzatlan vágyakozás revelációja
(Magyar Szó. 2002. január 19.)
Szerző
Virág Gábor: Feketicsi móringlevelek. In. Bácsország. 2006/38.
Szerző
Virág Gábor: Kishegyes iskolatörténete. In. Bácsország. 2010/53.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
A népi játékok komplex nevelést adnak. In. Magyar Szó. 2000. szeptember 27.
Szerző
Volt egy pajta – Beszélgetés Szőke Annával a kötet megjelenése kapcsán. In. Hét Nap. 2003. április 30.
Gyermekeknek, irodalomról. In. Magyar Szó. Kilátó. 2003. május 17.
A vallás megtartó ereje – „Istenfélésre vagyunk utalva”. In.. Magyar Szó. 2010. június 26–27.
Szerző
A bánsági magyarságról. In. Hét Nap. 2010. október 13.
Etnikai jelenségek Kishegyesen. In. Magyar Szó. 2011. július 23–24-.
Szerző
Egy évszázad metszetében- Kritika az Örökbe hagyom c. könyvről. In. Hét Nap. 2012. december 12.
Kishegyes vallási életéről – A Lélek és valóság. In. Magyar Szó. 2015. július 23.
Szerző
Őrző a strázsán. Dr. Szőke Anna: A kártyavár összedőlt. Egy tovatűnt gyermekkora emlékei. In. Óvodai nevelés. 2018/4.
„A lélek és a valóság kapcsolata”
Szerző
A felgyülemlett jelenlevő múlt. (Szőke Anna: Elszaladt a kemence)
Tarlóról fúj a szél
Szerző
Kishegyes múltjából – Tarlóról fúj a szél
Szerző
Interjúk
Belekóstolni és megszeretni. In. Családi Kör. 1996. február 8.
Akarhatott valamit az öregisten. In. Családi Kör. 1996. augusztus 1.
Álmos vezér – Kishegyesről. In. Magyar Szó 1996. szeptember 4.
Szerző
Nincsen munka gondok nélkül. In. Családi Kör. 1997. november 13.
A gyökerek persze nem látszanak. In. Hét Nap. 1998. április 15.
Esélyeink. In. Hét Nap. 1998. november 4.
Szerző
Mesélő kézimunkák, feliratos falvédők kiállítása Kishegyesen. In. Családi Kör. 1999. augusztus 5.
Megélt ünnep. In. Hét Nap. 1999. augusztus 11.
Lovaggá üttetve. In. Családi Kör. 2000. január 27.
Ellensúlyozni a törvény szabta béklyókat. In. Magyar Szó. 2001. január 9.
Szerző
Személyes kapcsolattartás és bizalom. In. Magyar Szó. 2001. július 19.
A nyelv elhalt, de a hagyomány él. In. Magyar Szó. 2001. október 4.
Szerző
Akik a nemzet sorsát tartják a kezükben. In. Hét Nap. 2004. január 14.
Sohasem késő egyetemre járni. In. Magyar Szó. 2002. június 22.
Heti interjú: Kiegészíteni és megerősíteni a tudást. In. Magyar Szó. 2004. december 11–12.
Szerző
A gyermek a legszebb csoda. In. Hét Nap. 2005. január 1.
A gyerek, a hernyó és a pulóver, beszélgetés Szőke Annával. In. Családi Kör. 2007. május 31.
A kisebbségi sors többletet igényel, beszélgetés dr. Szőke Annával. In. Magyar Szó. 2008. december 5.
Szerző
Az idő helyre teszi az emlékeket. In. Magyar Szó. 2009. április 14.
Szerző
Csobolyócsobbanás. In. Hét Nap. 2009. augusztus 5.
Nevelni szeretettel, portré dr. Szőke Annáról. In. Családi Kör. 2010. június 10.
Az óvodáskorban felismerhető tehetség. In. Magyar Szó. 2010. augusztus 4.
Nyolc napig Kecskemét vendége voltam. In. Hét Nap. 2010. szeptember 1.
Az egész falu néptanítója. In. Családi Kör. 2013.
Szerző
„Álmodni sem mertem ekkora elismerésről”. In. Magyar Szó. 2013. április. 13–14.
Szerző
Az igazi örömforrás. In. Hét Nap. 2013. május 15.
Regélő tárgyak – Himnuszt zengenek múltunkról. In. Hét Nap. 2013. október 16.
A kisebbség nem szám kérdése – A Kishegyesen megtartott kétnapos Kárpát-medencei néprajzkutatók első konferenciája iránt. In. Magyar Szó. 2014. február 24.
Szerző
Szent Anna kultusza. In. Magyar Szó. 2014. július 26–27.
A kishegyesiekről a kishegyesieknek. In. Magyar Szó. 2012. november 6.
Szerző
A vajdasági néprajzkutatás múltja és jelene. In. Családi Kör. 2013. február 28.
Szerző
A változó világ nyomában. Dr. Szőke Anna néprajzkutató fényképekben örökítette meg az ezredforduló Kishegyesét. In. Magyar Szó. 2015. március 9.
Szerző
Bábfesztivál Kishegyesen. In. Magyar Szó. 2015. március 25.
Szerző
Az anyanyelvű oktatásról. In. Magyar Szó. 2015. április 17.
Szerző
Értékeink őrzői és átörökítői. In. Magyar Szó. 2015. június 6.
Szerző
Ha meghalt a ballada, éljen a ballada. In. Magyar Szó. 2015. szeptember 15.
Szerző
Merjünk magyarnak lenni. In. Magyar Szó. 2015.- október 6.
Szerző
Ez a mi világunk. In. Hét Nap. 2015. október 28.
Szerző
Múltunkat megőrizni a jövőnek. In. Magyar Szó. 2015. október 22.
„A menyasszony szép virág…” . In. Hét Nap. 2015. november 25.
Szerző
„A menyasszony szép virág…” In. Magyar Szó. Üveggolyó. 2015. november 23.
„Nekem a társadalomnéprajz az erősségem”. In. Hét Nap. 2016. január 13.
Szerző
Örülni a kis dolgoknak. In. Magyar Szó. 2016. január 23–24.
Szerző
Az árokpart szélétől a doktori értekezésig. In. Magyar Szó. Üveggolyó. 2016. február 29.
Szerző
„Büszke vagyok a néprajzi Társaság munkájára”. In. Hét Nap, 2017. április 26.
Szerző
A szigetmentő. In. civilek.hu. 2017. november 30.
Szerző
A búcsú, templombúcsúk… In. Magyar Szó. 2016. július 29.
Szerző
Nagy múltú a tekiai Mária-kegyhelyünk. In. Magyar Szó. 2016. augusztus 4.
Szerző
Az egymásra épülő időrétegek. In. Magyar Szó. Üveggolyó. 2016. augusztus 16.
Szerző
Sem magasság, sem mélység nem rettent. In. Magyar Szó. 2017. június 30.
A vallás jelentőségéről-Beszélgetés dr. Szőke Anna néprajzkutatóval. In. Magyar Szó. 2018. január 22.
Szerző
Viharlámpák fényénél. Dr. Szőke Anna néprajzkutató gyermekkorának karácsonyi hagyományairól. In. Magyar Szó. 2018. december 24–25–26.
Szerző
Egy életpálya az óvodapedagógiában – Rangos anyaországi elismerést kapott dr. Szőke Anna. In. Magyar Szó. 2019. július 6–7.
Szerző
Az óvodai bábozás múltja és jelene. In. Magyar Szó. Üveggolyó. 2020. február 3.
Szerző
Kálmány Lajos vajdasági hagyatéka. In. Hét Nap. 2019. október 2.
Szerző
„Ezek az emberek értünk voltak”. In. Hét Nap. 2020. október 14.
Szerző
Negyed évszázad távlatából. In. Hét Nap. 2020. október 14.
Szerző
Gyerekeknek gyerekekről – Beszélgetés Szőke Annával, a Volt egy pajta című könyvéről. In. Magyar Szó. 2002. december 12.
Szerző
Örökké mozgásban – Beszélgetés az Aracs éremmel kitüntett dr. Szőke Anna óvodapedagógussal, néprajzkutatóval és kulturális antropológussal. In. Hét Nap. 2009. október 21.
Üzenet egy virágfüzérrel – Szőke Anna néprajzkutató vallomása a régi gyermekjátékokról, a példamutatásról. In. Magyar Szó. Kilátó. 2017. március 18–19.
Szerző
Pontos, lényegre törő, felelősséggel bíró néprajzkutató. In. Magyar Szó. Kilátó. 2018. november 25–26.
Szerző