Skip to main content
Borító/Kép
Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó (1848–1919) c. könyvének borítója

Szabadkai sajtó (1848–1919)

Szerző
Kiadás éve és helye
Műfaj
Sorozat címe
Oldalszám
710 oldal
Fülszöveg

Szellemi életünk múltiának felméré­sében az utóbbi eszendőkben nem egy olyan munka hagyta el a sajtót, amely az eddig alig ismert, vagy teljesen is­meretlen tevékenységek eredményeit tárta fel. Ezekből a művekből kiderül, hogy a háborúk és hódoltságok során több évszázadon ét pusztított és nem egyszer tövig lerombolt városnak, Sza­badkának olyan kivételes értékű szelle­mi múltja van, amely éppen tragikus történelmi útja folytán rapszodíkus és a maga nemében egyedülálló fejezeteket tartalmaz.

Ezeknek az értékes fejezeteknek ké temlékőrzője van: a városi levéltár és Szabadka város sajtójának története.

Kolozsi Tibor több éven át végzett kitartó kutatómunkája során fedezte fel a rendkívüli értékű forrást: a szabadkai sajtó történetének eredőit. Hiszen eled­dig csak a századforduló és a huszadik század napilapjait, hetilapjait, közlönye­it és folyóiratait ismertük, de a távolab­bi múltba senki sem tekintett vissza, mintha a múlt század első felében – a forradalmas évek idején – itt nem történt volna olyan kezdeményezés, amely egy lap vagy közlöny megindítá­sával egyszerre megindította volna a po­litikai, a társadalmi, a szellemi élet er­jedését ebben a homokvidéki városban. 

Pár éves gyűjtőmunkája során ren­geteg adatot és anyagot gyűjtött össze, és hihetetlen szorgalmú munkájának köszönhető, hogy könyvében csaknem százötven kéziratos, nyomtatott na­pilapról, folyóiratról, társadalmi-politikai kiadványról, irodalmi és egyházi újság­ról ad alapos áttekintést. Ezek a lapok legnagyobb részt szerbhorvát és magyar nyelven jelentek meg. Értékes kötetében minden egyes kiadvány életrajzi adatai is megtalálhatók: az olvasó megismer­kedhet a lapok jellegével, szerkesztői­vel, munkatársaival és azokkal a téma­körökkel, amelyek több mint száz esz­tendővel ezelőtt városunk társadalmát foglalkoztatták.

Külön értéke ennek a gyűjteményes kötetnek, hogy a ma Jugoszláviában és külföldön fellelhető régi szabadkai újsá­gok első oldaláról több mint száz fényképfelvételt közöl, s hogy mellékletébentizenhat egyéb dokumentum mellettnegyvenegynéhány újságíró arcképé­vel találkozhatunk.

Kolozsi Tibor terjedelmes kutatómun­kájának igazi értéke ma még fel sem mérhető, de hisszük, hogy megjelenése után új megvilágításba helyezi Szabad­ka társadalmi, politikai, kulturális életét, s olyan termékenyítően hat, hogy kötete nyomán újabb és újabb művek szület­nek.

Szerzői minősítések
Szerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Borítóterv
Tartalomjegyzék
519